هبلکس بلالی

برچسب: کاربردفناوری های نانودربتن های سبک

کاربردفناوری های نانودربتن های سبک

کاربردفناوری های نانودربتن های سبک   کاربردفناوری های نانودربتن های سبک | بتن درمفاهیم بسیاروسیع به ماده یامحصولی که ازیک ماده چسبنده باخاصیت سیمانی شدن تشکیل شده اطلاق می شود. کاربردفناوری های نانودربتن های سبک | بتن هاازنظروزن های مخصوص به سه دسته تقسیم می شوند: کاربردفناوری های نانودربتن های سبک | دسته 1:بتن های سنگین:که وزن این بتن ها5/1تا5/2برابروزن مخصوص بتن  های معمولی است ومعمولادرروندساخت آن هاازسنگ دانه های سنگین استفاده شده است. دسته2:بتن های معمولی:این بتن هادارای وزن مخصوصی بین2200تا2500کیلوگرم برمترمکعب است. دراین بتن هاجنس دانه هاوتراکم آن هاباعث تفاوت وزنی آن ها می شود. دسته3:بتن های سبک:بتنی

ادامه مطلب