هبلکس بلالی

کاربردفناوری های نانودربتن های سبک

مقالات

کاربردفناوری های نانودربتن های سبک

  کاربردفناوری های نانودربتن های سبک | بتن درمفاهیم بسیاروسیع به ماده یامحصولی که ازیک ماده چسبنده باخاصیت سیمانی شدن تشکیل شده اطلاق می شود.

کاربردفناوری های نانودربتن های سبک | بتن هاازنظروزن های مخصوص به سه

دسته تقسیم می شوند:

کاربردفناوری های نانودربتن های سبک | دسته 1:بتن های سنگین:که وزن این بتن ها5/1تا5/2برابروزن مخصوص بتن  های معمولی است ومعمولادرروندساخت آن هاازسنگ دانه های سنگین استفاده شده است. دسته2:بتن های معمولی:این بتن هادارای وزن مخصوصی بین2200تا2500کیلوگرم برمترمکعب است. دراین بتن هاجنس دانه هاوتراکم آن هاباعث تفاوت وزنی آن ها می شود. دسته3:بتن های سبک:بتنی است که وزن مخصوص آن نسبت به بتن معمولی کمتراست ودرفرآیند ساخت آن ازآب،سیمان،سنگدانه های سبک وموادافزودنی استفاده شده است. کاربردفناوری های نانودربتن های سبک | استفاده ازبتن سبک ومصالح سبک به روم باستان برمی گردد. ازبتن سبک اغلب به عنوان یک جایگزین مناسب ومکمل برای بتن معمولی وبه جهت کاهش وزن ساختمان استفاده می شود. ایجادتخلخل دربتن یکی ازاصول اولیه وروشی پایه برای دستیابی به بتن سبک است. به همین دلیل برای رسیدن به تخلخل دربتن ازروش هایی استفاده می شود که این روش هاعبارتنداز: ایجادتخلخل درخمیرسیمان بتن ایجادتخلخل وفضای خالی دربتن ازروش حذف نمودن ریزدانه ها به کارگیری سنگدانه های متخلخل وسبک دربتن زمانی که ازسنگدانه های سبک دربتن استفاده می شود،به دلیل اینکه مقاومت سنگدانه هاذاتی نیستند باعث می شودکه بتن سبک هم دارای مقاومت پایین باشدکه این مقاومت پایین باعث می شودکه دامنه کاربردواستفاده ازبتن سبک محدودشود. به همین دلیل فناوری نانودرجهت افزایش مقاومت بتن  سبک دراین زمینه گام برداشته است. بااستفاده ازنانوذرات وباتغییردرواکنش های شیمیایی هیدراتاسیون ها ی سیمانی می توان بتن سبکی راتولیدکرد که دارای مقاومت بالایی است که بتواندکاربردسازه ای ووسیعی درصنعت ساختمان داشته باشد.

کاربردهای بتن سبک نانویی:

بتن سبک به دلیل خواص فیزیکی کنحصزبه فردی که دارد به عنوان بتنی باکیفیت ومقاوم درصنعت ساختمان شناخته شده وهمواره یکی ازمحبوبترین مصالح ساختمانی دربین مهندسان ومعماران ساختمانی است. درادامه به بیان کاربردهای بتن سبک می پردازیم: کف سازی طبقات:یکی ازکاربردهای بتن سبک این است که در کف سازی طبقات ساختمان استفاده می شود. دیوارهای یکپارچه:باسیستم قالب بندی  بتن سبک، می توان خانه هاودیوارهای یکپارچه راباسرعت بالا وباارزان ترین هزینه انجام داد. پرکننده حفره ها: به دلیل این که بتن سبک دارای روان یابی بالااست میتوان ازآن درپرکردن حفره ها وپایدارنمودن آن ها درساختمان استفاده  کرد. شیب بندی پشت بام:بتن سبک به دلیل داشتن مقاومت بالاوبه دلیل اینکه عایقی مناسب دربرابرنفوذرطوبت وحرارت است بهترین روش برای شیب بندی پشت بام ساختمان می باشد.      

برچسب :

اشتراک گذاری در :

آخرین نوشته ها

آیا نیاز به کمک دارید؟

کارشناسان من همواره اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشند