هبلکس بلالی

برچسب: بلوکclc

بلوکclc

بلوکclc بلوکclc | بلوک clcیابتن هوادار یک نوع بلوک متخلخل می باشد بلوک clc | که حاصل ترکیب بتن سبک سیمان،ماسه،پوکه معدنیفوم پروتئینه الیاف وآب می باشد.   بلوکclc | بلوک سی ال سی یابلوک بتنی سبک سلولار،یکی ازمصالح جدید ونوآورانه درصنعت ساختمان است که ازنظرفنی واجرایی مزایای بسیارزیادی به وجودآورده است. بلوکclc | ازجمله مزایای این بلوک این است که بیشترساختمان های بزرگ دنیاازترکیبات بلوک سی ال سی ساخته شوند. مزیتی که بلوکclcدارداین است که به تنهایی میتواندعایق دیوارباشد به طوری که درهنگام استفاده دردیواردیگرنیازی نیست که ازعایق های دیگراستفاده شود. طبق قوانین جدیدصنعت ساختمان بلوک clcبه تنهایی عایق

ادامه مطلب