هبلکس بلالی

بلوکclc

بلوک هبلکس

بلوکclc

بلوکclc | بلوک clcیابتن هوادار یک نوع بلوک

متخلخل می باشد

بلوک clc | که حاصل ترکیب بتن سبک سیمان،ماسه،پوکه معدنیفوم پروتئینه الیاف وآب می باشد.   بلوکclc | بلوک سی ال سی یابلوک بتنی سبک سلولار،یکی ازمصالح جدید ونوآورانه درصنعت ساختمان است که ازنظرفنی واجرایی مزایای بسیارزیادی به وجودآورده است. بلوکclc | ازجمله مزایای این بلوک این است که بیشترساختمان های بزرگ دنیاازترکیبات بلوک سی ال سی ساخته شوند. مزیتی که بلوکclcدارداین است که به تنهایی میتواندعایق دیوارباشد به طوری که درهنگام استفاده دردیواردیگرنیازی نیست که ازعایق های دیگراستفاده شود. طبق قوانین جدیدصنعت ساختمان بلوک clcبه تنهایی عایق است امابایدبه این نکته توجه کردکه بلوک سی ال سی عایق چیست؟ بلوکclcدرمقابل گرما،حرارت،آش سوزی وآلودگی صوتی عایق بسیارمناسبی است. درساختمان های قدیمی که ازبلوک clcدرساخت آنهااستفاده نشده است بلوک clc |به خوبی میتوان پی بردکه این ساختمان هاگرمارابه راحتی ازدست می دهند همچنین درمقابل این ساختمان هابه راحتی خنک نمی شوند. به دلیل اینکه ماده سیلیس دربلوک clcبه کاربرده شده وبه دلیل وجود حباب های هوای ایجاد شده درساختارسلولی این بلوک میتوان گفت که بلوکclcدرمقابل سرماوگرماهادی بسیارمناسبی می باشد. درساختمان هایی که درفرآیندساخت آن هاازبلوکclcاستفاده شده است آلودگی صوتی همسایه هاکمتراذیت می کند.

بلوک clc | سرعت بالادرفرآیند ساختمان سازی بااستفاده ازبلوک clc:

بلوک های clcرابه شکلی می سازندکه ازلحاظ ابعادمیتوان آنهارابه راحتی روی هم چید. بلوکclcنسبت به آجرابعادبزرگتری داردبه همین دلیل مزیت آن،این است که ملات کمتری رااستفاده می کند. همچنین باتوجه به وضعیت اقلیمی کشورتوصیه می شودکه درمناطق سردوپرباران بهتراست که ازچسب بلوک استفاده شود. استفاده ازچسب بلوک به این دلیل توصیه می شودکه ملات موجوددربین بلوک هابایدسریعتر خشک شود. به دلیل سبکی بلوکclcدرهنگام حمل ونقل نیازی به کارگران ماهرنیست. به طوری که بااستخدام تعدادکارگرساده میتوان بابلوک هایclcیک ساختمان4طبقه رابه راحتی درمدت چندهفته به راحتی دورچینی کرد. استفاده ازبلوکclcدرساختمان های بزرگ باعث می شودکه سرعت ساختمان سازی به شدت افزایش یابد. ازآنجاکه سرعت دیوارچینی بااستفاده ازبلوکclcبه شدت افزایش می یابدهزینه دستمزدکارگران نیزکاهش می یابد پس یکی دیگرازمزایای بلوکclcرامیتوان به صرفه بودن آن ازلحاظ هزینه نام برد.    

برچسب :

اشتراک گذاری در :

آخرین نوشته ها

آیا نیاز به کمک دارید؟

کارشناسان من همواره اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشند