هبلکس بلالی

برچسب: Clc چیست؟

Clc چیست؟

Clc چیست؟ Clcمخفف عبارت Cellular Lightweight Concrete می باشد که به معنی بتن سبک وزن سلولی است. تاریخچه این بلوک هابه سال1920زمانی که بلوک اتوکلاوشده یاAACتولیدمی شدندبازمی گردد. Clc چیست؟ | بلوک های AACایده های بسیارخوبی برای تولید بلوک های سبک وزن ومقاوم داشتند.اماباگذشت زمان مشخص شدکه این بلوک ها درمقابله باجذب رطوبت محیط شکل اولیه خودراازدست می دهند که این امرباعث ترک خوردن جداره هاودیوارهامی شود. درهمین راستامتخصصان هلندی بارفع کردن مشکلات ونقاط ضعف بلوکAACنسبت به بهبودبخشی به ویژگی هاومزایای آن محصول جدیدی به نامclcتولیدکردند. Clc چیست؟ | بلوکCLC که درزبان عامیانه فرزندبلوکAAcشناخته می شودنسبت به پدرخودمزایایی دارد که

ادامه مطلب