هبلکس بلالی

برچسب: ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده

ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده

ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده | نیازگسترده روبه افزایش جامعه به مسکن وساختمان وضرورت استفاده ازروش هاومصالح جدید درجهت افزایش سرعت ساخت وکاهش هزینه های کلی اجرا،اعمال سبک سازی ساختمان، مقاوم نمودن ساختمان دربرابرحوادث احتمالی مانندزلزله و…بیش ازپیش مطرح کرده است. درهمین راستااستفاده ازبتن سبک هوادار به دلیل سبک وزن بودن،کاهش هزینه های اجرا،عایق بودن آن دربرابرسرماوگرما درصنعت ساختمان روبه افزایش است به طوری که یکی ازمحبوب ترین مصالح ساختمانی دربین معماران ومهندسان صنعت ساختمان است. ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده | به دلیل زلزله خیزبودن

ادامه مطلب