هبلکس بلالی

برچسب: معرفی بتن های سبک

معرفی بتن های سبک

معرفی بتن های سبک به طورکلی وبراساس یک تعریف عام وزن بتن های سبک کمتراز1840کیلوگرم است معرفی بتن های سبک | ولی درمقابل بتن های سنگین دارای وزنی بالای 2400کیلوگرم درهرمترمکعب رادارند. بتن های سبک متعارف هم دارای وزنی کمتراز1000کیلوگرم درهرمترمکعب هستند که ازوزن آب سبک ترهستندکه این امرباعث می شودکه این بتن های سبک روی آب شناوربمانند. معرفی بتن های سبک | بتن های سبک که تولیدوکاربردآن هاازاوایل قرن20آغازشده درصنعت ساختمان سازی جایگاه بسیاربالایی دارد. بتن های سبک به دلیل استفاده ازموادمتخلخل ویابه واسطه ایجادتخلخل دربافت بتن تولیدمی گردند که ازاین بابت این بتن های سبک به سه دسته

ادامه مطلب