بلوک لیکا

بلوک لیکا همان دانه رس سبک منبسط شده می باشد

که ازواژهLight Expanded Aggregateگرفته شده است.

بلوک لیکا:این دانه هاازمنبسط شدن خاک رس درکوره های گردانی که باحرارت۱۲۰۰درجه سانتی گرادبه دست می آید.

شکل لیکاتقریباگردوسطح زبرناهمواررادارد.

بلوک لیکا:ازدلایلی که باعث میحوبیت بلوک لیکادرصنعت ساختمان سازی شده است عبارت است از:

وزن کم

هدایت حرارتی پایین

افت صوت مناسب

مقاوم بودن دربرابرآتش

دوام وپایداری شیمیایی

و…

ازاین بلوک هاعلاوه برصنعت ساختمان درطرح های دیگری نظیرعمران،کشاورزی،

محیط زیست،راهسازی استفاده می شود.

این سبکدانه های طبیعی اززمان های قدیم موردتوجه بوده است.

به طوریکه رومیان برای احداث معبدپانتئون استفاده می کردند.

دراوایل قرن بیستم بودکه کاربردبتن سبکدانه واردمرحله جدی تری شد.به دلیل امکان فرآوری در تولید،

این محصول دارای یک سری ویژگی منحصربه فردبوده که همین امرباعث شدکه محبوبت خاصی پیداکند.

این محصول درکشورهایی مانندنروژ،سوئیس،سوئد،آلمان،ایران بانام لیکاشناخته می شود

ودرکشورهایی مانندچک،اسلواکی،لهستان وروسیه بانامkeramziteشناخته می شود.

تاریخچه لیکادرایران:

لیکاازسال۱۳۵۲درایران شناخته شد.

بهره برداری ابتدایی ازکارخانه تولیدلیکاسال۱۳۵۷وتولیدانبوه آن به سال۱۳۶۰بازمی گردد.

بلوک های سبک لیکاازمهم ترین فرآورده های لیکادرایران است.

این بلوک ازمخلوط سبک دانه باسیمان وآب به دست می آید.

ورن کم بلوک لیکاباعث می شود سهولت انجام کاربیشتروهزینه وزمان اجراکاهش یابد.

به دلیل اینکه نیروی وارده اززلزله تاثیرمستقیمی بروزن سازه دارد

استفاده ازبلوک لیکاباعث می شودکه وزن ساختمان طورقابل توجهی کاهش یابد.

ورن دیوارچیده شده بااستفاده ازبلوک لیکا درمقایسه بادیواری که به وسیله آجرچیده شده ۲٫۵برابرکمتراست.

بلوک لیکابه دلیل داشتن ضریب هدایتی ۰٫۰۹w/mkجزءگروه مصالح عایق حرارتی قرارگرفته است.

رفتارمناسب بلوک لیکا باعث می شودکه حدود۳-۲ساعت دربرابرآتش مقاومت داشته باشد.

مهاربندی بلوک لیکا:درموردنیروهایی که به صورت عمودبرصفحه دیوارواردمی شوند،

لاین های مالت باعث عدم دررفتگی وجداشدگی بلوک ازسطح دیوارمی شود.

این بلوک هاعایق حرارتی وصوتی هستند.

 

سایزبلوک های لیکا عبارتند از:

دیواری توخالی ته پر باسایز۲۰*۱۷٫۵*۴۹

دیواری توخالی هشت جداره باسایز۲۰*۲۵*۴۹

دیواری توخالی چهارجداره باسایز۲۰*۱۴٫۵*۴۹

تیغه ای توخالی ته پرباسایز۲۰*۱۰*۴۹

تیغه ای توخالی ته پرسه جداره باسایز۲۰*۱۴٫۵*۴۹

تیغه ای توخالی ته پرباسه سوراخ باسایز۲۰*۱۴٫۵*۴۹

تیغه ای توپرباسایز۲۰*۸*۴۹

بلوک لیکادرابعادآجرباسایز۱۰*۵*۲۰

تیغه ای توپر(نیمه)باسایز۲۰*۱۹*۲۴