هبلکس بلالی

برچسب: بتن سبک ورامین

بتن سبک ورامین

بتن سبک ورامین بتن سبک ورامین ماده ای است باترکیبات جدید وفوق العاده سبک ومقاوم که ترکیبات آن عبارت است ازسیلیس،پودرآلمینیوم،آهک،سیمان و … بتن سبک ورامین | درترکیبات بتن سبک ورامین ازماسه استفاده نمی شود. عدم استفاده ازماسه درترکیبات بتن باعث سبک شدن وهمگن شدن ساختاربتن می شود که موادتشکیل دهنده که ازیک خانواده می باشندبهتربتوانندیکدیگرراجذب کنند. یکی ازپارامترهایی که درمورداین بتن موثراست این است که این بتن متخلخل است. ترکیبات بتن سبک ورامین به گونه ای عمل می کندکه حالت ضدرطوبت رابه خودمی گیرد. ومانندبتن معمولی که آب رابه خودجذب می کند عمل نمیکندوآب رابه خودجذب نمیکند. بتن سبک

ادامه مطلب