انواع بلوک ساختمانی

انواع بلوک ساختمانی

انواع بلوک ساختمانی . اول از همه باید در مورد این که بلوک ساختمانی چیست و چه کاربردی دارد اطلاع کسب کنیم بعد از آن به سراغ انواع مختلف از بلوک های ساختمانی برویم . هدف از استفاده بلوک ها این است که محیط را جدا کنیم حالا ممکن است برای جدا کردن دیوار های داخل ساختمان باشد یا برای مشخص کردن حیطه ساختمان باشد . حالا اگر این بلوک ها علاوه بر این که صرفا فقط برای جدا سازی استفاده شود ویژگی های دیگر هم داشته باشد باعث میشود ساختمان شما نیز ویژگی های داشته باشد

 

بلوک

انواع بلوک ساختمانی:

جهت پرکدن فضاهای خالیبین تیرچه های ساختمان ازبلوک هااستفاده می شود.

بلوک های ساختمانی توخالی بوده وجنس آن هامی تواندانوع بتن،سفال وپلی استایرن کندسوزباشد.

بلوک های ساختمانی بایدبتوانندوزن های سرباره مانندوزن افراددرهنگام عبورومرورراتحمل کنند.

مجددیادآورمی شودکه بلوک هادرمحاسبه مقاومت ساختمان هابه حساب نمی آیند.

مواردی که درانتخاب بلوک های ساختمانی به آن توجه شود عبارت است از:

عدم اثرگذاری شیمیایی جنس بلوک هابرروی بتن

وزن بلوک های سفالی درحدود۷کیلوگرم ووزن بلوک های بتنی بین۱۱تا۱۷کیلوگرم است.

پس بایددرهنگام خریدبه کاتالوگ های شرکت سازنده دقت کرد.

ارتفاع بلوک هایک تابع ازارتفاع کل سقف است.عرض بلوک هابایدبین ۲۰تا۲۵سانتی مترباشد.

جذب آب بلوک های سفالی بیشتراز۲۰درصدنباشد.

ضخامت جدارهای عمودی وافقی بلوک های بتنی از۱۵میلی مترکمترنباشد.

بلوک های سیمانی:

به قطعاتی ازمصالح گفته می شودکه معمولابرای ساخت ساختمان هایادیوارهایاسقف مورداستفاده قرارمی گیرد.

بلوک های سیمانی باتوجه به نوع استفاده درابعادواندازه های مختلف ساخته می شوند.

البته درسال های اخیرآن هارادراندازه های استانداردمی سازند.

بلوک های سیمانی معمولابه دودسته سبک وسنگین تقسیم می شوند.

بلوک های سبک:که ازاین بلوک هادرساخت سقف های تیرچه مورداستفاده قرارمی گیرد.

بلوک های سنگین:باتوجه به این که این بلوک هاازنظرابعادازبلوک های سبک بزرگترهستند

ودارای ضخامت بیشتری هم هستندپس برای استفاده درسازه بنایی ویابرای ساخت دیوارهای محوطه کاربرددارند.

بلوک پلی استایرن:

درانتخاب بلوک های پلی استایرن بایدبه مواردی دقت کردکه عبارت است از:

برای محافظت از ازبلوک های سقفی وپلی استایرن وجلوگیری ازبرخوردمستقیم

حریق احتمالی بابلوک هالازم است تازیرسقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود.

حداقل مقاومت بلوک های تولیدیدربرابربارهای حین اجرابه ازای هر۳۰سانتی مترطول بلوک بایدبرابربا۲۰۰کیلوگرم باشد.

درمحل قاعده عرض محل نشیمن بلوک هاباید۲۷میلی مترباشد.

بلوک

بلوک سقفی یونولیت:

بلوک های سقفی یونولیت که بانام های پلاستوفوم،فوم سقفی وپلی استایرن انبساطی

نیزشناخته می شود بیشترین کاربردرابرای سقف های تیرچه وبلوکی رادارند.

مزایای بلوک یونولیت:

عدم نفوذبتن به داخل بلوک های یونولیت

سبک بودن وزن بلوک های یونولیت که باعث کاهش وزن ساختمان هم می شود(مانندبلوک هبلکس)

معایب بلوک یونولیت:

خریدیونولیت بی کیفیت وغیراستاندارد که دزمان بتن ریزی باعث شکسته شدن بلوک هاوهدررفتن بتن می شود.

امکان آتش گرفتن بلوک های بی کیفیت وغیرلستانداردبسیارزیاداست.