هبلکس بلالی

Clc چیست؟

مقالات

Clc چیست؟

Clcمخفف عبارت Cellular Lightweight Concrete می باشد

که به معنی بتن سبک وزن سلولی است.

تاریخچه این بلوک هابه سال1920زمانی که بلوک

اتوکلاوشده یاAACتولیدمی شدندبازمی گردد.

Clc چیست؟ | بلوک های AACایده های بسیارخوبی برای تولید بلوک های سبک وزن ومقاوم داشتند.اماباگذشت زمان مشخص شدکه این بلوک ها درمقابله باجذب رطوبت محیط شکل اولیه خودراازدست می دهند که این امرباعث ترک خوردن جداره هاودیوارهامی شود. درهمین راستامتخصصان هلندی بارفع کردن مشکلات ونقاط ضعف بلوکAACنسبت به بهبودبخشی به ویژگی هاومزایای آن محصول جدیدی به نامclcتولیدکردند.

Clc چیست؟ | بلوکCLC که درزبان عامیانه فرزندبلوکAAcشناخته می شودنسبت

به پدرخودمزایایی دارد که عبارت است از:

کارایی بیشتربه طوری که این بلوک هاهیچ محدودیتی درموردمحیط استفاده ندارند. بلوک های clcضدایجاد قارچ،باکتری ومسائل بیماری زااست. تکنولوژی بتن سبک وزن سلولی یکی ازانواع تکنولوژی های جدیددرتولیدمصالح ساختمانی است که دارای مزایای فراوانی درجهت افزایش بهره وری درفرآینداحداث بناهای مدرن به نسبت مصالح سنتی است. بتنclcحاصل تزریق فوم بتن متشکل ازسیمان وماسه ریزدانه است که محصولی که ازآن به دست می آید به صورت یک بلوک سبک به وجودمی آیدکه ازاین بلوک های سبک برای دیوارهای غیرباربراستفاده می شود. همچنین ازاین محصول برای شیب بندی وکف سازی ساختمان نیزاستفاده می شود. بلوک سبک CLCدربرابرحرارت و وبرودت وصداعایق بسیارمناسبی است.همچنین این بلوک هادربرابر آتش سوزی مقاومت بسیارمثبت وبالایی راازخودنشان داده است.

ازمزایای بلوکCLCمیتوان به مواردزیراشاره کرد:

مقاومت بالادربرابرزلزله مقاومت دربرابررطوبت وصدابه جهت استفاده ازفوم کاهش چشمگیروزن سازه عدم استفاده ازسوخت های فسیلی درفرآیندتولیداین محصول

ازکاربردهای بلوکCLCمیتوان به مواردزیراشاره کرد:

قابلیت تولیددرابعادمختلف به جای سفال دردیوارچینی به صورت فوم بتن درکف سازی به جای پوکه ریزی ازمزیت های اقتصادی این بلوک هم میتوان گفت: قابل رقابت بامصالح سنتی است به دلیل سرعت نصب بسیاربالا،هزینه دستمزد اجرایی رابه شدت کاهش می دهد چارپوب های دروپنجره به آسانی نصب می شود درصورت اجرای مناسب به گچ وخاک نیازی نیست هزینه حمل ونقل به شدت کاهش می یابد درزمان جابجایی واجراپرتی بسیارکمی راازخودجامی گذارد.  

برچسب :

اشتراک گذاری در :

آخرین نوشته ها

آیا نیاز به کمک دارید؟

کارشناسان من همواره اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشند