ویژگی های بتن سبک

ویژگی های بتن سبک | یکی ازشرایطی

که باعث اقتصادی شدن ساختمان

ازلحاظ کم شدن هزینه درمصرف مصالح ساختمانی می شود

سبک وزن بودن بتن هاست.

ویژگی های بتن سبک | همچنین عاملی که باعث صرفه جویی ازلحاظ هزینه تاسیسات ساختمانی می شود

پایین بودن ضریب انتقال حرارت می باشدکه این یک نمونه نیز ازویژگی های بتن سبک نیزمی شود.

ویژگی های بتن سبک | سبکی وزن ساختمان باعث کم شدن ریسک ساختمان دربرابرامواج زلزله نیزمی شود.

این ویژگی به دلیل نسبت مستقیم کمانش سازه ای دراثرارتعاشات دربارهای جانبی باوزن ساختمان است.

ویژگی های بتن سبک | سبک بودن وزن بتن امکان ریزش ساختمان روبه حداقل رسانده

ودرصورت ریزش نیزباعث کاهش شدیدتلفات می شود.

به دلیل بزرگی وسبکی ابعادبتن ها هزینه اجرایی ساختمان۳/۱تا۴/۱کاهش می یابد.

ویژگی های بتن سبک(بتن سبک هوادار) | دربتن های سبک هزینه مصرف مواداولیه درملات اتصال دهنده

ردیف بلوک هاوملات پلاستراولیه ونهایی نیزکاهش می یابد.

بتن های سبک دارای بافت متخلخل وتوپرهستندکه این ویژگی باعث می شودکه بتن سبک به راحتی برش داده شود.

دربتن سبک به راحتی می توان میخ کوبید.مسیرسیم های برق رانیزدرآن تعبیه کرد وهمچنین عمل شیارزنی رادرآن اجراکرد.

بتن سبک مقاومت زیادی دربرابرآتش ویخ زدگی دارد.

بتن سبک عایق بسیارمناسبی دربرابرسرماوگرماوصوت است.

بتن سبک دوستدارمحیط زیت است وهیچگونه ضرری ندارد.

تمام مواردگفته شده بخشی ازمزایای بتن سبک می باشد.

بتن سبک هم درزمان گذشته وهم درزمان فعلی درکشورمان تولیدمی شد ومی شود.

نام های دیگریکه بتن سبک به آن هامعروفندعبارت است از:بتن سبک صنعتی(پوکه صنعتی؛معدنی)

وبتن سبک گازی که هرکدام صرری برای محیط زیست دارند.به همین دلیل درکشورهای توسعه یافته ای مثل ایران

این بتن هاجایگاه خودرابه بتن سبک هوادارداده اند.

خصوصیات فنی بتن هوادار:این بتن رادردوبخش

دانسیته ای می توان تولیدکرد.

الف:وزن مخصوص  برای قطعات باربرومسلح(بین۱۰۰۰تا۱۸۰۰کیلوگرم درهرمترمکعب)

ب:ورن مخصوص برای ساخت بلوک های غیربابروهمچنین برای بلوک های تزئینی وپانل ها(بین۴۰۰الی۹۰۰کیلوگرم درهرمترمکعب)

تمامی سطوح گفته شده دارای خصوصیات مشترکی می باشند که عبارتنداز:

عایق رطوبت

عایق حرارت

عایق صوت

مقاوم دربرابرنفوذآب

کاهش باره مرده ساختمان و…

بتن سبک هواداردارای مرایای فراوانیاست که این مزایاعبارت است از:

حذف دستمزدهای بنایی(گچ وخاک وحداقل سفیدکاری)

صرفه جویی درحمل مصالح

حذف دستمزدهای اجرای نماکاری

حذف هزینه های مربوط به ترانسپورت پرتی ساختمان به خارج ازکارگاه

سبک سازی ساختمان(پی،سقف،دیوار)

افزایش قابل توجه عمرساختمان

 

 

 

 

 

فوم بتن چیست؟

مهندسین و معماران سازنده ساختمان در کل

دنیا با استفاده از بتن سبک در قسمت های مختلف بنا

با سبک نمودن وزن ساختمان به طور مستقیم

( به لحاظ سبکی ویژه این نوع بتن )

و صرفه جویی در مصرف انرژی بطور غیر مستقیم

( به لحاظ عایق بودن این نوع بتن در مقابل سرما و گرما

و در نتیجه کاهش میزان مواد سوختی)

از لحاظ اقتصادی امروزه گام های بلند و مهمی برداشته اند .

طبق تحقیقات فوم بتن مصالحی است جدید که برای مصارف مختلف در ساختمان به کار می رود.

باید اشاره کرد خواص فیزیکی منحصر به فرد این محصول باعث شده آن را بتنی سبک و عایق

با مقاومت لازم و کیفیت مطلوب بدانند . این محصول از ترکیب سیمان،ماسه بادی (ماسه نرم )،

آب و فوم ( ماده شیمیائی تولید کننده کف ) تشکیل می شود .

ماده کف زا در ضمن مخلوط شدن با آب در دستگاه مخصوص , با سرعت زیادی , حباب های هوا را تولید

و تثبیت نموده و کف حاصل که کاملا پایدار می باشد در ضمن اختلاط با ملات سیمان و ماسه بادی

در دستگاه مخلوط کن ویژه , خمیری روان تشکیل می دهد که به صورت درجا با در قالب های فلزی

یا پلاستیکی قابل استفاده می باشد .لازم به ذکر است این خمیر پس از خشک شدن

با توجه به درصد سیمان و ماسه بادی دارای وزن فضایی از ۳۰۰ الی ۱۶۰۰ کیلو گرم در متر مربع خواهد بود .
ویژگی های عمده فوم بتن را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

۱-عامل اقتصادی:

کاهش قابل توجه مخارج ساختمان ازلحاظ اقتصادی به دلیل سبک وزن بودن فوم بتن وکاربردهای آن

 ۲- سهولت در حمل و نقل و نصب قطعات پیش ساخته:

به دلیل سبک وزن بودن فوم بتن حمل ونقل آن هم بسیارآسان است.همچنین نصب آن هم به راحتی انجام می شود.

۳- خاصیت فوق العاده عایق بودن در مقابل گرما , سرما و صدا:

باتوجه به پایین بودن وزن فوم بتن میتوان گفت که وزن آن به عنوان یک عایق به حساب می آید. ضریب انتقال حرارتی

فوم بتن بین۶۵ ۰/۰ تا (۴۳۵/۰ k cal / m2 hc می باشد ( ضریب هدایت حرارتی بتن معمولی بین ۳/۱ تا ۷/۱ واحد

۴- خصوصیات عالی در مقابل یخ زدگی و فرسایش

ناشی از آن و مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و آب:

باتوجه به تخلخل فراوانی که درفوم بتن قراردارد شکاف های موئین ودرزهای کمتری روی سطح ایجادمی شود.

درصورتی که پوشش فوم بتن باضخامت کافی مورداستفاده قراربگیردمقاومت آن دربرابرنفوذباران ورطوبت بالامی رود.

۵- مقاومت فوق العاده در مقابل آتش:

فوم بتن دربرابرآتش مقاومت فوق العاده ای دارد.

۶- قابل برش بودن:

به دلیل قابل برش بودن با اره نجاری و میخ پذیر بودن آن . کارهای سیم کشی و نصب لوازم برقی

و تاسیسات خیلی سریع و به راحتی قابل عمل خواهد بود.

از کاربرد های فوم بتن در ساختمان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

کف بندی طبقات

پانل های جداکننده یکپارچه

بلوک های غیرباربرسبک

شیب بندی پشت بام

معرفی بتن های سبک

به طورکلی وبراساس یک تعریف عام وزن بتن های سبک کمتراز۱۸۴۰کیلوگرم است

معرفی بتن های سبک | ولی درمقابل بتن های سنگین دارای وزنی بالای ۲۴۰۰کیلوگرم درهرمترمکعب رادارند.

بتن های سبک متعارف هم دارای وزنی کمتراز۱۰۰۰کیلوگرم درهرمترمکعب هستند

که ازوزن آب سبک ترهستندکه این امرباعث می شودکه این بتن های سبک روی آب شناوربمانند.

معرفی بتن های سبک | بتن های سبک که تولیدوکاربردآن هاازاوایل قرن۲۰آغازشده درصنعت ساختمان سازی جایگاه بسیاربالایی دارد.

بتن های سبک به دلیل استفاده ازموادمتخلخل ویابه واسطه ایجادتخلخل دربافت بتن تولیدمی گردند

که ازاین بابت این بتن های سبک به سه دسته تقسیم می شوند.

بتن های دانه سبک:

دراین گروه ازبتن های سبک به دلیل داشتن تفاوت ازلحاظ طرح اختلاط بابتن های معمول

احیانانیازبه افزودنی های خاصی درطرح اختلاط دارند.سیمان مورداستفاده

درفرآیندتولیداین محصول به عنوان چسب آن عمل می کند.

بتن های متخلخل(هوادار):

درتولیداین بلوک هاازمواداولیه سبک استفاده نمی شود وتمام مواداولیه دارای وزن معمولی هستند.

درفرآیندتولید یک عامل ایجادحباب هوا به مقدارناچیزی به مخلوطی ازموادایجادمی شود

وتخلخل درحین فرآینددربافت جامدآن جامی گیرد.

عامل تخلخل سازی که دراین بلوک هاوجودداردمی تواندبه صورت فیزیکی عمل کند

به دلیل فیزیکی عمل کردن این عامل،گروه بتن های کفی یافوم بتن تشکیل می شوند.

درحالت بعدی تخلخلی که ناشی ازیک عامل شیمیایی به وجودمی آید

یک عامل حباب سازمانندپودرآلومینیوم دریک محیط دوغابی است.

دربتن های متخلخل مواداولیه دراین گروه به صورت پودرمی شوند.سوالی که این موردپیش می آید

این است که چرامواداولیه به شکل پودرتبدیل می شوند؟درجواب بایدگفت چون همه واکنش شیمیایی

پودرآلومینیوم بایددرشرایط سوسپانسیون ودوغابی وصرفابعدازسفت شدن اولیه وبرش عمل آوری کیک ها

درمحیط های ایزوله ای تحت عنوان اتوکلاوتحت فشارقرارگیرد که به همین دلیل نام اتوکلاورابه خودمی گیرد

که به آن به صورت خلاصه بتن متخلخل اتوکلاومی گویند.

بتن های متخلخل اتوکلاوازلحاظ تکنولوژی ساخت نسبت به سایربتن هادرجایگاه بالاتری قراردارند.

بتن های سبک:

این بتن ها به دلیل که ریزدانه درمواداولیه آن به کاربرده نمی شوددارای محبوبیت بسیارکم

درصنعت ساختمان هستند.چراکه باحذف ریزدانه هاازمواداولیه آن ها هرچندکه وزن آن ها

بسیارکاهش می یابد مقاومت ان هم بسیارکاهش می یابد.

بتن سبک دارای یک سری ویژگی هاهستندکه عبارت است از:

به دلیل سبک وزن بودن آن ازلحاظ اقتصادی بسیارباارزش است.

ضریب انتقال حرارت دراین بتن هابسیارپایین است که این امرباعث صرفه جویی درهزینه

سیستم های تهویه(سرمایشی وگرمایشی)ساختمان می شود.

به دلیل سبک وزن بودن این بتن هامقاومت ساختمان درزلزله بسیارافزایش می یابد.

Clc چیست؟

Clcمخفف عبارت Cellular Lightweight Concrete می باشد

که به معنی بتن سبک وزن سلولی است.

تاریخچه این بلوک هابه سال۱۹۲۰زمانی که بلوک

اتوکلاوشده یاAACتولیدمی شدندبازمی گردد.

Clc چیست؟ | بلوک های AACایده های بسیارخوبی برای تولید بلوک های سبک وزن ومقاوم داشتند.اماباگذشت

زمان مشخص شدکه این بلوک ها درمقابله باجذب رطوبت محیط شکل اولیه خودراازدست می دهند

که این امرباعث ترک خوردن جداره هاودیوارهامی شود.

درهمین راستامتخصصان هلندی بارفع کردن مشکلات ونقاط ضعف بلوکAACنسبت به بهبودبخشی

به ویژگی هاومزایای آن محصول جدیدی به نامclcتولیدکردند.

Clc چیست؟ | بلوکCLC که درزبان عامیانه فرزندبلوکAAcشناخته می شودنسبت

به پدرخودمزایایی دارد که عبارت است از:

کارایی بیشتربه طوری که این بلوک هاهیچ محدودیتی درموردمحیط استفاده ندارند.

بلوک های clcضدایجاد قارچ،باکتری ومسائل بیماری زااست.

تکنولوژی بتن سبک وزن سلولی یکی ازانواع تکنولوژی های جدیددرتولیدمصالح ساختمانی است

که دارای مزایای فراوانی درجهت افزایش بهره وری درفرآینداحداث بناهای مدرن به نسبت مصالح سنتی است.

بتنclcحاصل تزریق فوم بتن متشکل ازسیمان وماسه ریزدانه است که محصولی که ازآن به دست می آید

به صورت یک بلوک سبک به وجودمی آیدکه ازاین بلوک های سبک برای دیوارهای غیرباربراستفاده می شود.

همچنین ازاین محصول برای شیب بندی وکف سازی ساختمان نیزاستفاده می شود.

بلوک سبک CLCدربرابرحرارت و وبرودت وصداعایق بسیارمناسبی است.همچنین این بلوک هادربرابر آتش سوزی

مقاومت بسیارمثبت وبالایی راازخودنشان داده است.

ازمزایای بلوکCLCمیتوان به مواردزیراشاره کرد:

مقاومت بالادربرابرزلزله

مقاومت دربرابررطوبت وصدابه جهت استفاده ازفوم

کاهش چشمگیروزن سازه

عدم استفاده ازسوخت های فسیلی درفرآیندتولیداین محصول

ازکاربردهای بلوکCLCمیتوان به مواردزیراشاره کرد:

قابلیت تولیددرابعادمختلف به جای سفال دردیوارچینی

به صورت فوم بتن درکف سازی به جای پوکه ریزی

ازمزیت های اقتصادی این بلوک هم میتوان گفت:

قابل رقابت بامصالح سنتی است

به دلیل سرعت نصب بسیاربالا،هزینه دستمزد اجرایی رابه شدت کاهش می دهد

چارپوب های دروپنجره به آسانی نصب می شود

درصورت اجرای مناسب به گچ وخاک نیازی نیست

هزینه حمل ونقل به شدت کاهش می یابد

درزمان جابجایی واجراپرتی بسیارکمی راازخودجامی گذارد.

 

 انواع بلوک ساختمانی

ازبلوک های ساختمانی به عنوان قالب های

دائمی برای قالب بندی گونه های

جان تیرTوهم چنین قالب زیرین بتن پوششی درجااستفاده می شود

انواع بلوک ساختمانی | برای تامین صافی برای انجام نازک کاری ولبه های داخلی بلوک ها

برای تقویت ایستایی آن قسمت زیرین بلوک تعبیه شده است.

مقاومت بلوک های ساختمانی درمحاسبات  ایستایی سقف،منظورنمی شود.

معمولابه عنوان قالب های دائمی مصالح پرکننده استفاده می شود.

انواع بلوک ساختمانی | بلوک های ساختمانی بایدقادربه تحمل ضربات وارده درزمان حمل ونقل باشند.

بلوک های ساختمانی ازموادمختلفی مانندیونولیت،سفال،بتن و…تولیدمی شوند.

موادتشکیل دهنده این بلوک های ساختمانی نبایداثرشیمیایی روی آن هاداشته باشد.

بلوک

انواع بلوک ساختمانی:

جهت پرکدن فضاهای خالیبین تیرچه های ساختمان ازبلوک هااستفاده می شود.

بلوک های ساختمانی توخالی بوده وجنس آن هامی تواندانوع بتن،سفال وپلی استایرن کندسوزباشد.

بلوک های ساختمانی بایدبتوانندوزن های سرباره مانندوزن افراددرهنگام عبورومرورراتحمل کنند.

مجددیادآورمی شودکه بلوک هادرمحاسبه مقاومت ساختمان هابه حساب نمی آیند.

مواردی که درانتخاب بلوک های ساختمانی به آن توجه شود عبارت است از:

عدم اثرگذاری شیمیایی جنس بلوک هابرروی بتن

وزن بلوک های سفالی درحدود۷کیلوگرم ووزن بلوک های بتنی بین۱۱تا۱۷کیلوگرم است.

پس بایددرهنگام خریدبه کاتالوگ های شرکت سازنده دقت کرد.

ارتفاع بلوک هایک تابع ازارتفاع کل سقف است.عرض بلوک هابایدبین ۲۰تا۲۵سانتی مترباشد.

جذب آب بلوک های سفالی بیشتراز۲۰درصدنباشد.

ضخامت جدارهای عمودی وافقی بلوک های بتنی از۱۵میلی مترکمترنباشد.

بلوک های سیمانی:

به قطعاتی ازمصالح گفته می شودکه معمولابرای ساخت ساختمان هایادیوارهایاسقف مورداستفاده قرارمی گیرد.

بلوک های سیمانی باتوجه به نوع استفاده درابعادواندازه های مختلف ساخته می شوند.

البته درسال های اخیرآن هارادراندازه های استانداردمی سازند.

بلوک های سیمانی معمولابه دودسته سبک وسنگین تقسیم می شوند.

بلوک های سبک:که ازاین بلوک هادرساخت سقف های تیرچه مورداستفاده قرارمی گیرد.

بلوک های سنگین:باتوجه به این که این بلوک هاازنظرابعادازبلوک های سبک بزرگترهستند

ودارای ضخامت بیشتری هم هستندپس برای استفاده درسازه بنایی ویابرای ساخت دیوارهای محوطه کاربرددارند.

بلوک پلی استایرن:

درانتخاب بلوک های پلی استایرن بایدبه مواردی دقت کردکه عبارت است از:

برای محافظت از ازبلوک های سقفی وپلی استایرن وجلوگیری ازبرخوردمستقیم

حریق احتمالی بابلوک هالازم است تازیرسقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود.

حداقل مقاومت بلوک های تولیدیدربرابربارهای حین اجرابه ازای هر۳۰سانتی مترطول بلوک بایدبرابربا۲۰۰کیلوگرم باشد.

درمحل قاعده عرض محل نشیمن بلوک هاباید۲۷میلی مترباشد.

بلوک

بلوک سقفی یونولیت:

بلوک های سقفی یونولیت که بانام های پلاستوفوم،فوم سقفی وپلی استایرن انبساطی

نیزشناخته می شود بیشترین کاربردرابرای سقف های تیرچه وبلوکی رادارند.

مزایای بلوک یونولیت:

عدم نفوذبتن به داخل بلوک های یونولیت

سبک بودن وزن بلوک های یونولیت که باعث کاهش وزن ساختمان هم می شود(مانندبلوک هبلکس)

معایب بلوک یونولیت:

خریدیونولیت بی کیفیت وغیراستاندارد که دزمان بتن ریزی باعث شکسته شدن بلوک هاوهدررفتن بتن می شود.

امکان آتش گرفتن بلوک های بی کیفیت وغیرلستانداردبسیارزیاداست.

 

تفاوت سفال ولیکا:

تفاوت سفال ولیکا |آجرهای سفالی گروهی ازمصالح هستند

که به صورت صنعتی تولیدمی شوند.

که جایگزین سنگ هم می شوند.

تفاوت سفال ولیکا | اینگونه مصالح که اولین تولیدصنعتی وانبوه مصالح به دست بشربه شمارمی آیند،

براساس نوع مواداولیه،چگونگی تولیدومحل مصرف به انواع مختلفی تقسیم می شود.

آجرهای سفالی رسی که اولین نوع تولیدمی باشدقدمت چندهزارساله رادارد.

باتوجه به علم شیمی وپیشرفت تکنولوژی انواع نامحدودی ازآجرهاباکیفیت های مختلف،

شکل ظاهری وابعاد واردبازارمصرف شده اند.نوع رسی آن ازپختن خشت

( گل شکل داده شده)ونوع ماسه آهکی آن ازعمل آوردن خشت ماسه آهکی

(که ازفشردن مخلوط ماسه سیلیسی وآهک درقالب ساخته می شود)

یابه وسیله بخارتحت فشارزیادبه دست می آید.

این آجرسفال های رسی بیشترازسیلیکات های آلومینیوم هستند .

آجرهای سفال ماسه آهکی ازسنگدانه های ریزسیلیسی تشکیل می شوند

که توسط یک خمیرازجنس سیلیکات کلسیم به یکدیگرمی چسبند.

رنگ سفال معمولابه شکل خاکستری است ولی می توان

بااضافه کردن رنگ های مناسب سفال هایی بارنگ دیگرنیزتولیدکرد.

مراحل  ساخت آجرسفال عبارتنداز:

کندن واستخراج موادخام

آماده سازی مواداولیه

قالب گیری

خشک کردن

تخلیه وانبارکردن محصول

انواع کوره های آجرسفال پزی هستندکه بلافاصله بعدازخشک شدن،

خشت هارادرکوره می چینند.وروش چیدمان آنها به این صورت است

که بین آنها فاصله وجوددارد تاگازهای داغ وشعله بتوانند ازبین آنهاعبورکنند.

ازآجرهای سفالی درپی سازی ساختمان استفاده می شود.

بلوک لیکا:

بلوک لیکادسته ای ازبلوک های سیمانی سبک به شمارمی آیند

که درآن ازسنگدانه های سبک رسی به نام لیکابه جای سنگدانه های معمولی استفاده می کنند.

بلوک لیکابه شکل های توپروتوخالی برای کاربرددرسقف ودیوارتولیدمی شوند.

ضخامت جداره های این نوع بلوک هاازدیگربلوک هابیشتراست

ولی به دلیل این که مصالح اولیه وزن کمی دارند تاثیرزیادی برروی وزن تمام شده بلوک ندارند.

بلوک لیکادارای مزایای متعددی می باشد که عبارت است از:

وزن کم

عایق حرارتی

عایق صوتی

کارپذیری باانواع ملات وکارپذیری فیزیکی

مقاومت بالا دربرابرآتش

سرعت اجرای کار

همچنین این بلوک هامزایای دیگری نظیر:

مقاومت دربرابریخ زدگی

بازدارنده نفوذرطوبت وجذب آب حدود۷تا۱۱درصد

فسادناپذیری

PHبالانزدیک به نرمال

مزایای دیگربلوک لیکادرحین کاراین است که سرعت دیوارچینی رابالامی برد.

مقدارملات مصرفی کاهش می یابد.

وزن بارمرده ساختمان به مقدار۳۰درصدکاهش می یابد.

طبق پیوست مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ضریب هدایت حرارتی سفال

در حدود ۱ تا ۱٫۳۵ وات بر متر درجه کلوین می باشد.

این در حالی است که این ضریب برای بتن سبک لیکا با چگالی

حدود ۹۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب ۰٫۱۷ می باشد .

این ضریب بیانگر این مطلب است که لیکا دارای مقاومت

حرارتی معادل ۶ برابر سفال می باشد.