هبلکس بلالی

ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده

بلوک هبلکس

ویژگی ها والزامات بلوک های

بتنی سبک هواداراتوکلاونشده

ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده | نیازگسترده روبه افزایش جامعه به مسکن وساختمان وضرورت استفاده ازروش هاومصالح جدید درجهت افزایش سرعت ساخت وکاهش هزینه های کلی اجرا،اعمال سبک سازی ساختمان، مقاوم نمودن ساختمان دربرابرحوادث احتمالی مانندزلزله و...بیش ازپیش مطرح کرده است. درهمین راستااستفاده ازبتن سبک هوادار به دلیل سبک وزن بودن،کاهش هزینه های اجرا،عایق بودن آن دربرابرسرماوگرما درصنعت ساختمان روبه افزایش است به طوری که یکی ازمحبوب ترین مصالح ساختمانی دربین معماران ومهندسان صنعت ساختمان است. ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده | به دلیل زلزله خیزبودن کشوربررسی پتانسیل های این محصول بایدموردتوجه قراربگیرد. بلوک های بتنیAACگرچه  دارای ویژگی های مناسبی ازنظرمقاومت فشاری هستند وعمل جمع شدگی درآن هابسیارکمتراست،امانیازبه سرمایه گذاری اولیه جهت راه اندازی خط تولیددارد. بلوک های بتنی کفی دارای هزینه تولیدوسرمایه گذاری کمتری می باشد امااین نوع بلوک ها دارای جمع شدگی زیادی هستند که معمولابه مرورزمان باعث ترک خوردگی بلوک هامی شود به طوری که به سطح اندودوپوشش دیوارهاگسترش پیدامی کند.

طی سالهای گذشته تحقیقات بسیارزیادی

درزمینه ساخت انواع بلوک های بتنی سبک

وتوسعه آنهاانجام شده است.

باتوجه به خواص متعددبلوک های AAC تلاش شده است تاباحذف فرآینداتوکلاو که قسمت عمده هزینه تولیداین نوع بلوک رادربرمی گیرد،بتوان باروش هایی جایگزین،هزینه تولیداین نوع بلوک راکاهش داد. طبق تحقیقات به عمل آمده نتیجه این امربه وجودآمدن محصولی جدیدبه نامNAACمی باشد که فرآینداتوکلاودرآن حذف می گردد. درمراحل تولیداین محصول همانندتولیدبلوک سبکAACعمل می شودامابه جای مرحله عمل آوری دراتوکلاوازمرحله گرم کردن مخلوط قبل ازریختن درقالب که به آنHOTMIXINGگفته می شود استفاده می شود. دربلوک های NAACگرم نمودن مخلوط  به جای اتوکلاوباعث می شود عمل گیرش سریع ترانجام شود وفرآیند هیدراسیون بتن بهترانجام شودوبتن زودترسخت شود. همچنین این نوع بلوک هامقاومت خودراسریع ترپیدامی کنند درمقابل جمع شدگی هم کمترمی شود. دراین نوع بلوک به دلیل گیرش زیاد میتوان درمدت کمی قالب هارابازکردوتولیدراسریع ترانجام داد.

طیقه بندی بتن سبک براساس زمینه های کاربرد:

ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده | بتن های سبک دارای کاربردهای متعددی هستندکه درادامه به بیان آن هامی پردازیم. دراین طبقه بندی هابتن هارابه سه بخش بتن های سبک سازه ای،بتن های سبک نیمه سازه ای وبتن های سبک برای مصارف غیرسازه ای تفکیک کرده اند.

بتن سبک برای مصارف سازه ای:

کاربردی که بتن سبک سازه ای دارددرزمینه اعضاوقطعات باربری ساختمان است. جرم حجمی که این نوع بتن هاداردمعمولابیش از800وکمترازkg/m3850است. همچنین مقاومت فشاری آن هابیش از17/5مگاپاسکال است. درساخت این بتن ها معمولاازسبکدانه های حاصل ازحرارت دهی وانبساط شیل ها،رس ها،اسلیت ها ویاسبکدانه های مصنوعی استفاده می شود.

بتن سبک نیمه سازه ای:

ازاین بتن هابرای ساخت بلوک ها،پانلهای دیواری وسقفی استفاده می شود. محدوده مقاومتی که این نوع بتن هادارندمابین17/5تا7می باشد.

بتن سبک برای مصارف غیرسازه ای:

این نوع بتن هادارای جرم حجمی وضریب هدایت حرارتی کم هستندبه همین دلیل عموما به عنوان بلوک غیرباربریاپرکننده ویاعایق حرارتی مورداستفاده قرارمی گیرند. این بتن هادارای جرم حجمیkg/m3800ومقاومت فشاری کمتراز7مگاپاسکال است.      

برچسب :

اشتراک گذاری در :

آخرین نوشته ها

آیا نیاز به کمک دارید؟

کارشناسان من همواره اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشند