هبلکس بلالی

ویژگی مهم دانه های لیکا

مقالات

ویژگی مهم دانه های لیکا

وازه لیکاازعبارت Light Expanded Clay Aggregate

تشکیل شده است که به معنی فارسی

دانه رس منبسط شده تعریف می شود.

ویژگی مهم دانه های لیکا | لیکادارای یک سری ویژگی می باشدکه عبارت است از:

وزن کم:

وزن مخصوصی که دانه های لیکادارند بینkg/m3320تا220 ووزن مخصوصی که بتن لیکادارد درحالت متراکمkg/m3950 ودرخالت غیرمتراکمkg/m3700می باشد. وزن کم دانه های لیکا به دلیل فضای خالی داخل دانه هاست که برحسب دانه بندی بین73تا88درصدفضای کل آن رااشغال می کند.

عایق حرارتی:

براساس آزمایشاتی که مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن انجام داده است دانه های لیکادارای ضریب هدایتی حرارتی0.09-0.001w/mcمی باشند.به دلیل تخلخل بالایی که دردانه های لیکا وجوددارد قابلیت رسانایی حرارتی ناچیزبه وجودمی آید. که این مقداررسانایی حرارتی دردانه های بزرگترکاهش می یابد. براساس نتایج این مرکز بتن سبک لیکا دارای ضریب هدایت حرارتی w/mc0.17می باشد. مصالح عایق باعث می شوندکه میزان مصرف سوخت والکتریسیته وهزینه های جاری ساختمان به شدت کاهش پیداکند.

مقاوم دربرابرآتش:

برای دیوارهایی که باقطعات درصورتی که دارای موادآلی وسوختنی کمترازیک درصدوزنی یاحجمی باشند بدون نیازبه آزمون درگروهA1 وتکنش دربرابرآتش قرارمی گیرند. بلوک های لیکا درحدود2الی3ساعت مقاومت دربرابر آتش رادارند.

آسایش حرارتی:

به دلیل عایق سازی پوسته خارجی ساختمان ها میتوان باعث صرفه جویی دردرمصارف انرژی وکوچک ترنمودن تاسیسات گرمایشی وسرمایشی شد که عمل باعث تامین کردن آسایش حرارتی برای ساکنین می شود.

پایداری ومقاومت مکانیکی:

دربیشتر ساختمان هایی که امروزه ساخته می شود به دلیل داشتن اسکلت فلزی یابتنی وظیفه بابری برعهده ساختمان قرارمیگیرد واکثرادیوارهاغیرباربرهستند.علیرغم نداشتن وظیفه باربری وعملکردسازه ای بایدحداقل مقاومت جهت پایداری درمقابل عواملی ازجمله:

قابلیت تحمل وزن دیوار:

قابلیت تحمل وزن یاباراستاتیکی قطعات نما،پلاستروسایرقطعات الحاقی مانندقفسه یاکابینت قابلیت تحمل ایستایی دربرابرنیروهای پایداراستاتیکی وفعال دینامیکی باد و...راداشته باشد. بلوک های لیکابنابراستانداردملی به شماره7782درهرسانتی مترمربع دارای حداقل20کیلوگرم می باشند.بلوک های لیکادارایبیشترین مقاومت فشاری باتوجه به سبکی وپایین بودن چگالی  می باشند.تضمین کننده مقاومت های لازم برای یک دیوارغیرباربر،مقاومت فساری آن است.

مقاومت صوتی:

همانطورکه می دانیم صدا یک نوع موج مکانیکی طولی است که درگازها،مایعات وجامدات ایجادمی شود. گستره بسامدی امواج صوتی برای انسان ها20تا20هزارهرتز می باشد.اکثر صداهای آزاردهنده  ای که درساختمان هاوجوددارندمانندصدای موزیک، صدای صحبت بین افراددرهوامنتقل می شوند.طبق استانداردملی مسکن ساختمان بااستفاده ازبلوک های لیکامیتوان مقاومت صوتی دیوارهای یک ساختمان را افزایش داد.        

برچسب :

اشتراک گذاری در :

آخرین نوشته ها

آیا نیاز به کمک دارید؟

کارشناسان من همواره اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشند