هبلکس بلالی

نحوه تولید بلوک سبک

مقالات

نحوه تولید بلوک سبک

بلوک های سبک دردوحالت تولید می شوند:

تولید درخط ثابت وتولیددرخط متحرک

تولیددرخط ثابت:

نحوه تولید بلوک سبک | دراین حالت جهت تولیدانواع بلوک های سبک ابتدابارگیری مواداولیه صورت می گیرد (به دوشکل وزنی وحجمی که قابل تنظیم است)پس ازوزن سنجی .حجم سنجی مواداولیه که شامل پوکه صنعتی لیکامی شود وماسه ازدیواره های بچینگ پلانت به  داخل میکسربچینگ پلانت ریخته می شودوسپس آب وسیمان موردنیازریخته می شودودرنهایت ملات آماده تولیدو ازطریق نوارنقاله به درون مخزن دستگاه ریخته می شود. نحوه تولید بلوک سبک | پس ازانجام این مرحله دستگاهی بافشار500تن وویبره کافی،بلوک راروی پالت چوبی تولیدکرده وازقسمت نوارنقاله به قسمت آسانسوراتوماتیک منتقل می کند. پس ازاین مرحله پالت های تولیدشده به وسیله لیفتراک به درون فضای عمل آوری منتقل می شود. بعدازانجام این مراحل بعداز24ساعت بلوک های تولیدی برروی پالت های فلزی منتقل شده وبه نشان گذاری اطلاعات مربوط به بچ تولیدبه انبارتولیدات منتقل می شوند تاپس ازانجام یک دوره عمل آوری وانجام آزمایشات کیفی به محل مصرف حمل شوند.

تولیددرخط متحرک

نحوه تولید بلوک سبک | همانندتولیددرخط ثابت جهت تولیدانواع بلوک های سبک دراین سیستم نیزابتدابارگیری مواداولیه که به شکل وزنی وحجمی قابل تنظیم هستند صورت می گیرد که پس ازورن سنجی وحجم سنجی مواداولیه که سامل پوکه صنعتی لیکا وماسه می شود ازدیواره بچبنگ پلانت به درون باگت الواتورریخته می شودوپس ازطی مسیر به درون مخزن میکسرواردمی شود. پس ازانجام این مرحله سیمان وآب موردنیازاضافه می شود وعمل میکس مخلوط به مدت4دقیقه صورت می پذیرد. پس ازآماده شدن بتن سبک،مخلوط آماده شده به درون باگت تراکتور ریخته می شود وتامحل قرارگیری دستگاه بلوک زنی حمل می شود.مخلوط آماده تولیدبه درون باگت دستگاه بلوک زنی ریخته می شود وپس ازانجام عملیات پرکردن،ویبره وپرس،بلوک نهایی تولیدمی شود. ازسیستم آب پاشی جهت عمل آوری بلوک استفاده می شود که این عمل آب پاشی به مدت2روزانجام می شود. درنهایت این بلوک های تولیدی بروی پالت هایی ازجنس فلزی چیده شده وپس ازثبت اطلاعات تولیدی بررروی این بلوک ها به محل انبارمحصولات منتقل می شوند تاپس ازانجام آزمایشات کیفی به محل مورداستفاده حمل شوند.

برچسب :

اشتراک گذاری در :

آخرین نوشته ها

آیا نیاز به کمک دارید؟

کارشناسان من همواره اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشند