هبلکس بلالی

مسائل اجرایی دربتن سبکدانه سازه ای

مقالات

مسائل اجرایی دربتن سبکدانه سازه ای

بسیاری ازاصول اجرایی حاکم بربتن ریزی های معمولی

دربتن ریزی باسبکدانه سازه ای هستند

که کماکان ازاهمیت بالایی برخوردارند.

مسائل اجرایی دربتن سبکدانه سازه ای | دربتن های غیرسازه ای وسبکدانه بسیاری ازمواردهستند که تمی توانند بااهمیت به حساب بیایند به صورتی که عدم رعایت قوانینی که  به وزن مخصوص بتن ریخته شده  لطمه نزندبااهمیت به حساب نمی آید.
مسائل اجرایی دربتن سبکدانه سازه ای | یک سری اصول هستند
که دربتن ریزی هایی مانندبتن معمولی ازاهمیت بالایی برخورداراست که عبارتنداز:
اصل پیوستگی،اصل عدم جداشدگی،اصل عدم گیرش دربتن قبل ازریختن وتراکم،اصل عدم جداشدگی مواددربتن، اصل رعایت دمای مناسب دربتن ریزی،اصل عدم آلودگی بتن به موادمضر،اصل رعایت پرداخت صحیح سطح بتن و...
استفاده ازموادمناسب بانسبت های صحیح:
به کاربردن موادومصالح مناسب طبق نقشه های مشخص درپروژه،رعایت مصرف سیمان تازه غیرفاسد یکی ازارکان مهم میباشدکه طبق استاندارداست وازاهمیت بالایی برخورداراست. مصالح سنگی مصرفی مانندسبکدانه هابهتراست درمعرض رطوبت کمتری باشند. به عنوان مثال لیکاهای موجوددرایران می توانند تابیش از30درصدآب را جذب خودکنند.
انتخاب اسلامپ های صحیح:
اسلامپ هم می تواندمانندبتن های معمول بااهمیت تلقی شود. این اهمیت ازنظرجداشدگی،آب انداختن،رسیدن به تراکم موردنظر باتوجه به ابعادقطعات،نحوه قرارگیری،وضعیت درهمی میلگردهاو...است. چون که سنگدانه هاسبک هستند(به خصوص سبکدانه های درشت)احتمال جداشدگی دربتن های شل افزایش می یابد.به همین دلیل استفاده ازاسلامپ هایی که بیش از10سانتی متر هستند اصلامناسب نیست مگراینکه بتن پرعیاری داشته باشیم.
اصل رعایت دمای مناسب:
درآیین نامه های بتن حداقل وحداکثردما مشخص شده است. رعایت دمای مناسب دربتن های سبک سازه ای وپردوام به شدت حائزاهمیت است وازاین نظرتفاوتی بابتن معمولی ندارد. حداقل دمای مجاز5+ وحداقل دمای مرطوب10+ درجه سانتی گراداست.درمقابل حداکثردمای مجاز معمولابین32-30درجه سانتی گراد تاهنگام گیرش می باشد. درهوای سردوگرم که بتن بادمای مناسب تولیدمی شود به هیچ وجه نبایددرحین اجرا تاخیربه وجودآوردچراکه باتبادل گرمائی،دمای مطلوب آن ازبین می رود.
اصل همگنی یاعدم جداشدگی:
اصل جداشدگی و عوامل موثربرآن همانندبتن معمولی است،امابرای بتن سبکدانه یک عامل دیگری به نام اختلاف درچگالی ذرات خمیرسیمان یاملات وجوددارد که میتواندباعث جداشدگی شود. این عوامل جداشدگی می توانندبه صورت داخلی باشند صرفااستعدادجداشدگی رابه وجودمی آورند ودرمقابل می توانندخارجی باشند که مربوط به مرحله اجراهستند واستعدادراشکوفامی گنند. همچنین ازعوامل داخلی بالارفتن حداکثر اندازه سبکدانه می باشد که بهتراست حداکثراندازه سبکدانه به20میلی مترمحدودشود وتوصیه موکدمی گرددتاازحداکثراندازه15-12میلی متراستفاده شود. اصل عدم آلودگی بتن به موادمضر: درزمان حمل،ریختن وتراکم بتن نبایدموادمضری مانند ریزدانه های رسی،موادشیمیایی که شامل چربی هاوموادقندی و...بابتن مخلوط گردد. همچنین مخلوط نمودن موادی مانندگچ اصلاتوجیه مناسبی ندارد.به طورکلی دراین رابطه هیچ تفاوتی بین بتن معمولی وسبکدانه وجودندارد.
اصل عدم کارکردن بابتن درمرحله گیرش:
اگرعملیات بتن ریزی بابتنی که درمرحله گیرش است انجام گیرد مقاومت ودوام آن به شدت کاهش می یابد ونفوذپذیری آن زیادمی شود. بتن مانندملات گچ زنده است که اگرآن را به طورمرتب هم بزنیم وآن راورزدهیم تبدیل به ملات گچ مرده می شود که بهشدت دوام ومقاومت ان راکاهش می دهد. درهوای گرم  ویادربتن بادمای زیادگیرش زودتروبهترانجام می شود.
اصل پیوستگی وتداوم بتن ریزی:
اگربه هرعلت درهنگام بتن ریزی،لایه های زیرین قبل ازریختن وتراکم لایه هایی سطحی گیرش خودراانجام داده باشنددرزسرد یاCold Jointبه وجودمی آید.دراین رابطه هم فرقی بین بتن معمولی وسبکدانه هاوجودندارد.دراین امرمیتوان باتجهیزنمودن محیط کارگاه،بالابردن توان تولیدوحمل درریختن وتراکم بتن، بالابردن زمان گیرش بتن،ایجاددرزهای اجرایی مناسب وکاهش سطح بتن ریزی ویاکاهش ضخامت لایه هاامکان ایجاددرزسردرابه حداقل ممکن رساند.  

برچسب :

اشتراک گذاری در :

آخرین نوشته ها

آیا نیاز به کمک دارید؟

کارشناسان من همواره اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشند