هبلکس بلالی

تفاوت سفال ولیکا

مقالات

تفاوت سفال ولیکا:

تفاوت سفال ولیکا |آجرهای سفالی گروهی ازمصالح هستند

که به صورت صنعتی تولیدمی شوند.

که جایگزین سنگ هم می شوند.

تفاوت سفال ولیکا | اینگونه مصالح که اولین تولیدصنعتی وانبوه مصالح به دست بشربه شمارمی آیند، براساس نوع مواداولیه،چگونگی تولیدومحل مصرف به انواع مختلفی تقسیم می شود. آجرهای سفالی رسی که اولین نوع تولیدمی باشدقدمت چندهزارساله رادارد. باتوجه به علم شیمی وپیشرفت تکنولوژی انواع نامحدودی ازآجرهاباکیفیت های مختلف، شکل ظاهری وابعاد واردبازارمصرف شده اند.نوع رسی آن ازپختن خشت ( گل شکل داده شده)ونوع ماسه آهکی آن ازعمل آوردن خشت ماسه آهکی (که ازفشردن مخلوط ماسه سیلیسی وآهک درقالب ساخته می شود) یابه وسیله بخارتحت فشارزیادبه دست می آید. این آجرسفال های رسی بیشترازسیلیکات های آلومینیوم هستند . آجرهای سفال ماسه آهکی ازسنگدانه های ریزسیلیسی تشکیل می شوند که توسط یک خمیرازجنس سیلیکات کلسیم به یکدیگرمی چسبند. رنگ سفال معمولابه شکل خاکستری است ولی می توان بااضافه کردن رنگ های مناسب سفال هایی بارنگ دیگرنیزتولیدکرد.

مراحل  ساخت آجرسفال عبارتنداز:

کندن واستخراج موادخام آماده سازی مواداولیه قالب گیری خشک کردن تخلیه وانبارکردن محصول انواع کوره های آجرسفال پزی هستندکه بلافاصله بعدازخشک شدن، خشت هارادرکوره می چینند.وروش چیدمان آنها به این صورت است که بین آنها فاصله وجوددارد تاگازهای داغ وشعله بتوانند ازبین آنهاعبورکنند. ازآجرهای سفالی درپی سازی ساختمان استفاده می شود.

بلوک لیکا:

بلوک لیکادسته ای ازبلوک های سیمانی سبک به شمارمی آیند که درآن ازسنگدانه های سبک رسی به نام لیکابه جای سنگدانه های معمولی استفاده می کنند. بلوک لیکابه شکل های توپروتوخالی برای کاربرددرسقف ودیوارتولیدمی شوند. ضخامت جداره های این نوع بلوک هاازدیگربلوک هابیشتراست ولی به دلیل این که مصالح اولیه وزن کمی دارند تاثیرزیادی برروی وزن تمام شده بلوک ندارند. بلوک لیکادارای مزایای متعددی می باشد که عبارت است از: وزن کم عایق حرارتی عایق صوتی کارپذیری باانواع ملات وکارپذیری فیزیکی مقاومت بالا دربرابرآتش سرعت اجرای کار همچنین این بلوک هامزایای دیگری نظیر: مقاومت دربرابریخ زدگی بازدارنده نفوذرطوبت وجذب آب حدود7تا11درصد فسادناپذیری PHبالانزدیک به نرمال مزایای دیگربلوک لیکادرحین کاراین است که سرعت دیوارچینی رابالامی برد. مقدارملات مصرفی کاهش می یابد. وزن بارمرده ساختمان به مقدار30درصدکاهش می یابد. طبق پيوست مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان ضريب هدايت حرارتي سفال در حدود ۱ تا ۱٫۳۵ وات بر متر درجه کلوين مي باشد. اين در حالي است که اين ضريب براي بتن سبک ليکا با چگالي حدود ۹۵۰ کيلوگرم بر متر مکعب ۰٫۱۷ مي باشد . اين ضريب بيانگر اين مطلب است که ليکا داراي مقاومت حرارتي معادل ۶ برابر سفال مي باشد.      

برچسب :

اشتراک گذاری در :

آخرین نوشته ها

آیا نیاز به کمک دارید؟

کارشناسان من همواره اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشند