هبلکس بلالی

بتن سبک

بلوک هبلکس

بتن سبک

یکی ازمهم ترین مصالح وکاربردی ترین مصالح

درصنعت ساختمان سازی مدرن بتن سبک است

که دارای کاربردهای متنوعی است.

بتن سبک | درطبقه بندی بتن سبک میتوان به سه بخش تقسیم بندی انجام دادکه عبارتنداز: الف:بتن سبک ب:بتن اسفنجی ج: بتن بدون ریزدانه بتن سبک | ازمزایای کاربردآن درساختمان این است که وزن بارمرده ساختمان رابه شدت کاهش داده و ودرفرایندساختمان سازی سرعت انجام کاررابالامی برد.

بتن سبک دارای مزایایی می باشدکه عبارت است از:

امتیازبالابرای انجام ساخت ساختمان باسرعت بالا قابلیت انطباق باهرتوع نقشه ساختمانی وزن کم مقاومت زیاد به صرفه بودن ازلحاظ هزینه بااستفاده نمودن ازاین بتن درساختمان سازی میتوان مصارف تیرآهن راحذف کرده ویابه حداقل ممکن کاهش داد. دراین بتن های سازه ای انرژی اولیه مصرفی آن 10درصدآجرهم حجم خودش است. بتن سبک یک نوع عایق حرارتی به حساب می آیدکه ازنظرایزولاسیون دربرابرحرارت وصداخواص ویژه ای دارد.
ازلحاظ هدف کاربردآن درصنعت ساختمان میتوان بتن سبک رابه سه بخش دسته بندی کرد.
که این دسته هاعبارتنداز: 1-سازه ای 2- مورداستفاده درواحد 3- غیرسازه ای(عایق بندی وجداکننده) مهم ترین کاربردهای این بتن درمراحل اول مبتنی برملاحظات اقتصادی است. بتن اسفنجی: بتن اسفنجی باایجادحفره ای بزرگ درداخل بتن باملات است که به وجودمی آید.این حفره هابایدبه وضوح ازحباب های فوق العاده ریزناشی ازحباب ریزقابل تشخیص باشند.این بتن ها بانام های دیگری چون بتن متخلخل وبتن کفی یاگازی شناخته می شوند. بتن بدون ریزدانه: باحذف کردن ریزدانه هاازمخلوط به نحوی که تعدادزیادیحفره های درونی  دربتن ایجادشود  دراین مواردمعمولا درشت دانه های معمولی هستندکه مورداستفاده قرارمی گیرند.این نوع بتن ها،بتن های بدون ریزدانه نامیده می شوند. سبک دانه:اولین تقسیم بندی بین بتن هارامی توان بین سنگدانه های طبیعی ومصنوعی قائل گردید.گروه های اصلی درسنگدانه های سبک طبیعی عبارتنداز:دیاتومه سنگ پا،پوکه سنگ جوش های آتش فشانی وتوف به استثنای دیاتومه همه این مواردکه دارای منشاآتش فشانی هستند. سنگ دانه های طبیعی:سنگ دانه های مصتوعی،رس،شیل واسلیت منبسط شده ورمیکولیت سرباره کوره ای وپس مانده های زغال سنگ همگی ازسنگ دانه های طبیعی هستند.

بتن هایی که ازسنگ دانه های سبک به دست می آیند عبارتنداز:

بتن سازه ای بتن جداکننده  

برچسب :

اشتراک گذاری در :

آخرین نوشته ها

آیا نیاز به کمک دارید؟

کارشناسان من همواره اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشند