هبلکس بلالی

ایجادمقاومت دربتن سبک باافزودن نانوذرات

مقالات

ایجادمقاومت دربتن سبک باافزودن نانوذرات

به طورمعمول،بری توصیف نمودن ویژگی های بتن،

یکی ازسه اجزای زیربررسی می شود:

ایجادمقاومت دربتن سبک باافزودن نانوذرات | 1-سنگدانه ها 2-خمیرسیمان هیدراته 3-محدوده گذربین سطحی ایجادمقاومت دربتن سبک باافزودن نانوذرات | محدوده گذربین سطحی درنقش ضعیف ترین ناحیه اتصال دربتن عمل می کندودارای مقاومت وسختی کمترینسبت به خمیرسیمان هیدراته است، به همین دلیل این ناحیه عامل بسیاری ازنارسایی های بتن است ونخستین میکروترک هاازاین ناحیه به وجودمی آید. مهم ترین جزء تشکیل دهنده بتن،اکسیدکلسیم(آهک)است که حدود63درصدسیمان راتشکیل می دهد. دراثرواکنش اکسیدکلسیم باآب هیدروکسیدکلسیمca(OH2)تشکیل می شودکه به این عمل هیدراتاسیون (آبگیری سیمان،ترکیب شیمیایی سیمان باآب) گفته می شود.پس ازآغازواکنش هیدراتاسیون ذرات سیلیس (sio2،یکی ازاجزاءتشکیل دهنده سیمان)موجوددربتن باca(OH2)قابل انحلال واردواکنش شده وسیلیکات کلسیم هیدراته(c-s-h) تولیدمی کند.ژل سیلیکات کلسیم هیدراته اصلی ترین محصول فرآیندهیدراتاسیون است.این ژل متخلخل بوده که درمقیاس نانوساختاری لایه ای دارد ومهم ترین عامل ایجادمقاومت دربتن است. نانوذرات به لیل سطح موثروواکنش پذیری بالامی توانند باکریستال های هیدروکسیدکلسیم که درمحدوده گذربین سطحی قراردارند واکنش داده .باعث جلوگیری ازتوسعه کریستال هایca(OH2)ودرمقابل افزایش حجم ژل سیلیکات کلسیم هیدراته(C-S-H) شوند. این ذرات باانجام واکنش های شیمیایی هیدروکسیدکلسیم آزادشده موجوددربتن رامصرف می کنند وازخاصیت قلیایی آن می کاهند.به دلیل کاهش مقداربلورهای هیدروکسیداتصال خمیرسنگ دانه دربتن بهبودمی یابد ومقاومت بتن افزایش پیدامی کند. نانوذرات به دلیل ابعادریز،حفره ها وفضاهای خالی دربتن رابه راحتی پرمیکنند که این امرباعث چسبندگی بهترخمیرسیمان وسنگدانه می شود.

نانوذرات سیلیس:

ایجادمقاومت دربتن سبک باافزودن نانوذرات | میکروسیلیس یکی ازموادی است که دردهه های اخیر استفاده ارآن درجهت بهبودخواص مکانیکیوافزایش دوام بتن به طورجدی موردتوجه قرارگرفته است. طبق تحقیقات اضافه کردن نانوذرات سیلیس دربتن باعث افزایش مقاومت بیشترنسبت به میکروذرات سیلیس می شود. مهم ترین دلیل افزایش مقاومت فشاری بتن به کمک نانوذرات سیلیس نقش پرکنندگی این ذرات دربین منافذخمیرسیمان است.ذرات نانوسیلیس به علت ریزدانگی بسیاربالا وچسبندگی سطحی، دربین ذرات ژل قرارگرفته وفاصله های خالی راپرمیکند. که درنتیجه موجب یکپارچگی وافزایش دوام آن می شود.

مزایای استفاده ازنانوذرات سیلیس دربتن سبک:

افزایش مقاومت فشاری افزایش مقاومت خمشی افزایش مقاومت دربرابرموادشیمیائی کاهش نفوذپذیری آب درون بتن

برچسب :

اشتراک گذاری در :

آخرین نوشته ها

آیا نیاز به کمک دارید؟

کارشناسان من همواره اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشند