هبلکس بلالی

برچسب: ویژگی های بتن سبک

ویژگی های بتن سبک

ویژگی های بتن سبک ویژگی های بتن سبک | یکی ازشرایطی که باعث اقتصادی شدن ساختمان ازلحاظ کم شدن هزینه درمصرف مصالح ساختمانی می شود سبک وزن بودن بتن هاست. ویژگی های بتن سبک | همچنین عاملی که باعث صرفه جویی ازلحاظ هزینه تاسیسات ساختمانی می شود پایین بودن ضریب انتقال حرارت می باشدکه این یک نمونه نیز ازویژگی های بتن سبک نیزمی شود. ویژگی های بتن سبک | سبکی وزن ساختمان باعث کم شدن ریسک ساختمان دربرابرامواج زلزله نیزمی شود. این ویژگی به دلیل نسبت مستقیم کمانش سازه ای دراثرارتعاشات دربارهای جانبی باوزن ساختمان است. ویژگی های بتن سبک

ادامه مطلب