هبلکس بلالی

برچسب: ویژگی مهم دانه های لیکا

ویژگی مهم دانه های لیکا

ویژگی مهم دانه های لیکا وازه لیکاازعبارت Light Expanded Clay Aggregate تشکیل شده است که به معنی فارسی دانه رس منبسط شده تعریف می شود. ویژگی مهم دانه های لیکا | لیکادارای یک سری ویژگی می باشدکه عبارت است از: وزن کم: وزن مخصوصی که دانه های لیکادارند بینkg/m3320تا220 ووزن مخصوصی که بتن لیکادارد درحالت متراکمkg/m3950 ودرخالت غیرمتراکمkg/m3700می باشد. وزن کم دانه های لیکا به دلیل فضای خالی داخل دانه هاست که برحسب دانه بندی بین73تا88درصدفضای کل آن رااشغال می کند. عایق حرارتی: براساس آزمایشاتی که مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن انجام داده است دانه های لیکادارای ضریب هدایتی حرارتی0.09-0.001w/mcمی باشند.به دلیل

ادامه مطلب