هبلکس بلالی

برچسب: مسائل اجرایی دربتن سبکدانه سازه ای

مسائل اجرایی دربتن سبکدانه سازه ای

مسائل اجرایی دربتن سبکدانه سازه ای بسیاری ازاصول اجرایی حاکم بربتن ریزی های معمولی دربتن ریزی باسبکدانه سازه ای هستند که کماکان ازاهمیت بالایی برخوردارند. مسائل اجرایی دربتن سبکدانه سازه ای | دربتن های غیرسازه ای وسبکدانه بسیاری ازمواردهستند که تمی توانند بااهمیت به حساب بیایند به صورتی که عدم رعایت قوانینی که  به وزن مخصوص بتن ریخته شده  لطمه نزندبااهمیت به حساب نمی آید. مسائل اجرایی دربتن سبکدانه سازه ای | یک سری اصول هستند که دربتن ریزی هایی مانندبتن معمولی ازاهمیت بالایی برخورداراست که عبارتنداز: اصل پیوستگی،اصل عدم جداشدگی،اصل عدم گیرش دربتن قبل ازریختن وتراکم،اصل عدم جداشدگی مواددربتن،

ادامه مطلب