هبلکس بلالی

برچسب: تفاوت سفال ولیکا

تفاوت سفال ولیکا

تفاوت سفال ولیکا: تفاوت سفال ولیکا |آجرهای سفالی گروهی ازمصالح هستند که به صورت صنعتی تولیدمی شوند. که جایگزین سنگ هم می شوند. تفاوت سفال ولیکا | اینگونه مصالح که اولین تولیدصنعتی وانبوه مصالح به دست بشربه شمارمی آیند، براساس نوع مواداولیه،چگونگی تولیدومحل مصرف به انواع مختلفی تقسیم می شود. آجرهای سفالی رسی که اولین نوع تولیدمی باشدقدمت چندهزارساله رادارد. باتوجه به علم شیمی وپیشرفت تکنولوژی انواع نامحدودی ازآجرهاباکیفیت های مختلف، شکل ظاهری وابعاد واردبازارمصرف شده اند.نوع رسی آن ازپختن خشت ( گل شکل داده شده)ونوع ماسه آهکی آن ازعمل آوردن خشت ماسه آهکی (که ازفشردن مخلوط ماسه سیلیسی وآهک

ادامه مطلب