هبلکس بلالی

برچسب: بتن سبک

بتن سبک

بتن سبک یکی ازمهم ترین مصالح وکاربردی ترین مصالح درصنعت ساختمان سازی مدرن بتن سبک است که دارای کاربردهای متنوعی است. بتن سبک | درطبقه بندی بتن سبک میتوان به سه بخش تقسیم بندی انجام دادکه عبارتنداز: الف:بتن سبک ب:بتن اسفنجی ج: بتن بدون ریزدانه بتن سبک | ازمزایای کاربردآن درساختمان این است که وزن بارمرده ساختمان رابه شدت کاهش داده و ودرفرایندساختمان سازی سرعت انجام کاررابالامی برد. بتن سبک دارای مزایایی می باشدکه عبارت است از: امتیازبالابرای انجام ساخت ساختمان باسرعت بالا قابلیت انطباق باهرتوع نقشه ساختمانی وزن کم مقاومت زیاد به صرفه بودن ازلحاظ هزینه بااستفاده نمودن ازاین

ادامه مطلب