کاربردبتن سبک

همانگونه که می دانیم بتن سبک

می تواندبه روش های مختلفی

طبقه بندی شود.

کاربردبتن سبک | مثلابه روش سازه ای وغیرسازه ای.

ازاین نوع طبقه بندی هامی توان کاربردهاراحدس زد.

مادرمواقعی ازطبقه بندی دیگری استفاده می کنیم

که این طبقه بندی های دیگرعبارتنداز:

بتن سبکدانه

بتن اسفنجی

بتن فاقدریزدانه

که دراین نوع طبقه بندی هاظاهرا

نمی توان کاربردهاراحدس زد.

ساخت قطعاتی که صرفا”جنبه پرکننده دارند.

درنوع سازه ای نیزدونوع بتن داریم:

مسلح وغیرمسلح.مثلا”اجزاء سازه ای غیرمسلح

مثل بلوک های ساختمانی

رابایدازاین جمله موارددانست.بتن سبکدانه ای

سازه ای مسلح کاربردهایی

شبیه بتن معمولی مسلح داردوحتی

ممکن است پیش تنیده هم باشد.

کاربردبتن سبک | جالب است بدانیم

بتن های سبکدانه سازه ای مسلح درابتدا

عمدتا”درساخت کشتی های تجاری وجنگی درجنگ جهانی

ازسال۱۹۱۸تا۱۹۲۲بکاررفته است.

همچنین درجنگ جهانی دوم

(تااواسط جنگ)به دلیل محدودیت هایی

درتولیدورق فولادی کشتی هاوبارج های زیادی

ساخته شدندکه درهمه آنهاازبتن سبکدانه

(ومعمولابتن سبکدانه رسی منبسط شده)استفاده شده بود.

بزرگترین بنای بتن سبکدانه یک

ساختمان۵۲طبقه درتگزاس

باارتفاع۲۱۵مترمی باشد.درهلنددر

سال های۶۰تا۷۳میلادی پلی بادهانه

بزرگ بابتن سبکدانه ساخته شده است.

درسال های دهه ۷۰میلادی

ساخت بتن های سبکدانه پرمقاومت

آغازشد وردهه ۸۰به دلیل نیاز

برخی شرکت های نفتی درآمریکا،نروژومکزیک،

ساخت سازه هاومخازن ساحلی وفراساحلی

مانندسکوهای نفتی بابتن سبکدانه

پرمقاومت آغازشدکه دراواخردهه۸۰٫اوائل دهه۹۰به

بهره برداری رسیدونتایج آن منتشرشده است.

بتن اسفنجی معمولا”به دونوع گازی

وکفی تقسیم می شود.

این نوع بتن هارابتن پوک ومتخلخل

نیزمی نامندودربرخی منابع

بتنcellularنام دارد.اغلب بتن های گازی

وکفی غیرسازه ای هستند

امابرخی بتن های گازی ازقابلیت سازه ای شدن

وحتی مسلح شدن برخوردارمی باشند.

بتن های اسفنجی عمدتا”پرکننده هستند.ساخت برخی

پانل های جداکننده،ایجادکف سازی وشیب بندی،عایق های

حرارتی وجاذب صوت ازجمله مواردمورد

استفاده بتن اسفنج غیرسازه ای است.

تولیدقطعات وبلوک های ساختمانی برای

بنائی ازجمله کاربردهای بتن گازی است.

نوعی بتن گازی به نام سیپورکس

درسوئدساخته شدکه می توانست

مسلح گرددودرایران نیزمدتی قطعات بتنی مسلح

سیپورکسی به کاررفت

ازجمله دالهای بتن مسلح پیش ساخته برای پوشش سقف ازجنس

سیپورکس دربرخی پروژه های کشورمامصرف گشته است.

همچنین قطعات نماازجنس بتن کفی وگازی یاسبکدانه

غیرسازه ای نیزتولیدومصرف شده است.

بتن سبک

یکی ازمهم ترین مصالح وکاربردی ترین مصالح

درصنعت ساختمان سازی مدرن بتن سبک است

که دارای کاربردهای متنوعی است.

بتن سبک | درطبقه بندی بتن سبک میتوان به سه بخش تقسیم بندی انجام دادکه عبارتنداز:

الف:بتن سبک

ب:بتن اسفنجی

ج: بتن بدون ریزدانه

بتن سبک | ازمزایای کاربردآن درساختمان این است که وزن بارمرده ساختمان رابه شدت کاهش

داده و ودرفرایندساختمان سازی سرعت انجام کاررابالامی برد.

بتن سبک دارای مزایایی می باشدکه عبارت است از:

امتیازبالابرای انجام ساخت ساختمان باسرعت بالا

قابلیت انطباق باهرتوع نقشه ساختمانی

وزن کم

مقاومت زیاد

به صرفه بودن ازلحاظ هزینه

بااستفاده نمودن ازاین بتن درساختمان سازی میتوان مصارف تیرآهن راحذف کرده ویابه حداقل ممکن کاهش داد.

دراین بتن های سازه ای انرژی اولیه مصرفی آن ۱۰درصدآجرهم حجم خودش است.

بتن سبک یک نوع عایق حرارتی به حساب می آیدکه ازنظرایزولاسیون دربرابرحرارت وصداخواص ویژه ای دارد.

ازلحاظ هدف کاربردآن درصنعت ساختمان میتوان بتن سبک رابه سه بخش دسته بندی کرد.

که این دسته هاعبارتنداز:

۱-سازه ای

۲- مورداستفاده درواحد

۳- غیرسازه ای(عایق بندی وجداکننده)

مهم ترین کاربردهای این بتن درمراحل اول مبتنی برملاحظات اقتصادی است.

بتن اسفنجی:

بتن اسفنجی باایجادحفره ای بزرگ درداخل بتن باملات است که به وجودمی آید.این حفره هابایدبه وضوح ازحباب های فوق العاده ریزناشی ازحباب ریزقابل تشخیص باشند.این بتن ها بانام های دیگری چون بتن متخلخل وبتن کفی یاگازی شناخته می شوند.

بتن بدون ریزدانه:

باحذف کردن ریزدانه هاازمخلوط به نحوی که تعدادزیادیحفره های درونی  دربتن ایجادشود  دراین مواردمعمولا درشت دانه های معمولی هستندکه مورداستفاده قرارمی گیرند.این نوع بتن ها،بتن های بدون ریزدانه نامیده می شوند.

سبک دانه:اولین تقسیم بندی بین بتن هارامی توان بین سنگدانه های طبیعی ومصنوعی قائل گردید.گروه های اصلی درسنگدانه های سبک طبیعی عبارتنداز:دیاتومه سنگ پا،پوکه سنگ جوش های آتش فشانی وتوف به استثنای دیاتومه همه این مواردکه دارای منشاآتش فشانی هستند.

سنگ دانه های طبیعی:سنگ دانه های مصتوعی،رس،شیل واسلیت منبسط شده ورمیکولیت سرباره کوره ای وپس مانده های زغال سنگ همگی ازسنگ دانه های طبیعی هستند.

بتن هایی که ازسنگ دانه های سبک به دست می آیند عبارتنداز:

بتن سازه ای

بتن جداکننده