معرفی بتن های سبک

به طورکلی وبراساس یک تعریف عام وزن بتن های سبک کمتراز۱۸۴۰کیلوگرم است

معرفی بتن های سبک | ولی درمقابل بتن های سنگین دارای وزنی بالای ۲۴۰۰کیلوگرم درهرمترمکعب رادارند.

بتن های سبک متعارف هم دارای وزنی کمتراز۱۰۰۰کیلوگرم درهرمترمکعب هستند

که ازوزن آب سبک ترهستندکه این امرباعث می شودکه این بتن های سبک روی آب شناوربمانند.

معرفی بتن های سبک | بتن های سبک که تولیدوکاربردآن هاازاوایل قرن۲۰آغازشده درصنعت ساختمان سازی جایگاه بسیاربالایی دارد.

بتن های سبک به دلیل استفاده ازموادمتخلخل ویابه واسطه ایجادتخلخل دربافت بتن تولیدمی گردند

که ازاین بابت این بتن های سبک به سه دسته تقسیم می شوند.

بتن های دانه سبک:

دراین گروه ازبتن های سبک به دلیل داشتن تفاوت ازلحاظ طرح اختلاط بابتن های معمول

احیانانیازبه افزودنی های خاصی درطرح اختلاط دارند.سیمان مورداستفاده

درفرآیندتولیداین محصول به عنوان چسب آن عمل می کند.

بتن های متخلخل(هوادار):

درتولیداین بلوک هاازمواداولیه سبک استفاده نمی شود وتمام مواداولیه دارای وزن معمولی هستند.

درفرآیندتولید یک عامل ایجادحباب هوا به مقدارناچیزی به مخلوطی ازموادایجادمی شود

وتخلخل درحین فرآینددربافت جامدآن جامی گیرد.

عامل تخلخل سازی که دراین بلوک هاوجودداردمی تواندبه صورت فیزیکی عمل کند

به دلیل فیزیکی عمل کردن این عامل،گروه بتن های کفی یافوم بتن تشکیل می شوند.

درحالت بعدی تخلخلی که ناشی ازیک عامل شیمیایی به وجودمی آید

یک عامل حباب سازمانندپودرآلومینیوم دریک محیط دوغابی است.

دربتن های متخلخل مواداولیه دراین گروه به صورت پودرمی شوند.سوالی که این موردپیش می آید

این است که چرامواداولیه به شکل پودرتبدیل می شوند؟درجواب بایدگفت چون همه واکنش شیمیایی

پودرآلومینیوم بایددرشرایط سوسپانسیون ودوغابی وصرفابعدازسفت شدن اولیه وبرش عمل آوری کیک ها

درمحیط های ایزوله ای تحت عنوان اتوکلاوتحت فشارقرارگیرد که به همین دلیل نام اتوکلاورابه خودمی گیرد

که به آن به صورت خلاصه بتن متخلخل اتوکلاومی گویند.

بتن های متخلخل اتوکلاوازلحاظ تکنولوژی ساخت نسبت به سایربتن هادرجایگاه بالاتری قراردارند.

بتن های سبک:

این بتن ها به دلیل که ریزدانه درمواداولیه آن به کاربرده نمی شوددارای محبوبیت بسیارکم

درصنعت ساختمان هستند.چراکه باحذف ریزدانه هاازمواداولیه آن ها هرچندکه وزن آن ها

بسیارکاهش می یابد مقاومت ان هم بسیارکاهش می یابد.

بتن سبک دارای یک سری ویژگی هاهستندکه عبارت است از:

به دلیل سبک وزن بودن آن ازلحاظ اقتصادی بسیارباارزش است.

ضریب انتقال حرارت دراین بتن هابسیارپایین است که این امرباعث صرفه جویی درهزینه

سیستم های تهویه(سرمایشی وگرمایشی)ساختمان می شود.

به دلیل سبک وزن بودن این بتن هامقاومت ساختمان درزلزله بسیارافزایش می یابد.

Clc چیست؟

Clcمخفف عبارت Cellular Lightweight Concrete می باشد

که به معنی بتن سبک وزن سلولی است.

تاریخچه این بلوک هابه سال۱۹۲۰زمانی که بلوک

اتوکلاوشده یاAACتولیدمی شدندبازمی گردد.

Clc چیست؟ | بلوک های AACایده های بسیارخوبی برای تولید بلوک های سبک وزن ومقاوم داشتند.اماباگذشت

زمان مشخص شدکه این بلوک ها درمقابله باجذب رطوبت محیط شکل اولیه خودراازدست می دهند

که این امرباعث ترک خوردن جداره هاودیوارهامی شود.

درهمین راستامتخصصان هلندی بارفع کردن مشکلات ونقاط ضعف بلوکAACنسبت به بهبودبخشی

به ویژگی هاومزایای آن محصول جدیدی به نامclcتولیدکردند.

Clc چیست؟ | بلوکCLC که درزبان عامیانه فرزندبلوکAAcشناخته می شودنسبت

به پدرخودمزایایی دارد که عبارت است از:

کارایی بیشتربه طوری که این بلوک هاهیچ محدودیتی درموردمحیط استفاده ندارند.

بلوک های clcضدایجاد قارچ،باکتری ومسائل بیماری زااست.

تکنولوژی بتن سبک وزن سلولی یکی ازانواع تکنولوژی های جدیددرتولیدمصالح ساختمانی است

که دارای مزایای فراوانی درجهت افزایش بهره وری درفرآینداحداث بناهای مدرن به نسبت مصالح سنتی است.

بتنclcحاصل تزریق فوم بتن متشکل ازسیمان وماسه ریزدانه است که محصولی که ازآن به دست می آید

به صورت یک بلوک سبک به وجودمی آیدکه ازاین بلوک های سبک برای دیوارهای غیرباربراستفاده می شود.

همچنین ازاین محصول برای شیب بندی وکف سازی ساختمان نیزاستفاده می شود.

بلوک سبک CLCدربرابرحرارت و وبرودت وصداعایق بسیارمناسبی است.همچنین این بلوک هادربرابر آتش سوزی

مقاومت بسیارمثبت وبالایی راازخودنشان داده است.

ازمزایای بلوکCLCمیتوان به مواردزیراشاره کرد:

مقاومت بالادربرابرزلزله

مقاومت دربرابررطوبت وصدابه جهت استفاده ازفوم

کاهش چشمگیروزن سازه

عدم استفاده ازسوخت های فسیلی درفرآیندتولیداین محصول

ازکاربردهای بلوکCLCمیتوان به مواردزیراشاره کرد:

قابلیت تولیددرابعادمختلف به جای سفال دردیوارچینی

به صورت فوم بتن درکف سازی به جای پوکه ریزی

ازمزیت های اقتصادی این بلوک هم میتوان گفت:

قابل رقابت بامصالح سنتی است

به دلیل سرعت نصب بسیاربالا،هزینه دستمزد اجرایی رابه شدت کاهش می دهد

چارپوب های دروپنجره به آسانی نصب می شود

درصورت اجرای مناسب به گچ وخاک نیازی نیست

هزینه حمل ونقل به شدت کاهش می یابد

درزمان جابجایی واجراپرتی بسیارکمی راازخودجامی گذارد.

 

 انواع بلوک ساختمانی

ازبلوک های ساختمانی به عنوان قالب های

دائمی برای قالب بندی گونه های

جان تیرTوهم چنین قالب زیرین بتن پوششی درجااستفاده می شود

انواع بلوک ساختمانی | برای تامین صافی برای انجام نازک کاری ولبه های داخلی بلوک ها

برای تقویت ایستایی آن قسمت زیرین بلوک تعبیه شده است.

مقاومت بلوک های ساختمانی درمحاسبات  ایستایی سقف،منظورنمی شود.

معمولابه عنوان قالب های دائمی مصالح پرکننده استفاده می شود.

انواع بلوک ساختمانی | بلوک های ساختمانی بایدقادربه تحمل ضربات وارده درزمان حمل ونقل باشند.

بلوک های ساختمانی ازموادمختلفی مانندیونولیت،سفال،بتن و…تولیدمی شوند.

موادتشکیل دهنده این بلوک های ساختمانی نبایداثرشیمیایی روی آن هاداشته باشد.

بلوک

انواع بلوک ساختمانی:

جهت پرکدن فضاهای خالیبین تیرچه های ساختمان ازبلوک هااستفاده می شود.

بلوک های ساختمانی توخالی بوده وجنس آن هامی تواندانوع بتن،سفال وپلی استایرن کندسوزباشد.

بلوک های ساختمانی بایدبتوانندوزن های سرباره مانندوزن افراددرهنگام عبورومرورراتحمل کنند.

مجددیادآورمی شودکه بلوک هادرمحاسبه مقاومت ساختمان هابه حساب نمی آیند.

مواردی که درانتخاب بلوک های ساختمانی به آن توجه شود عبارت است از:

عدم اثرگذاری شیمیایی جنس بلوک هابرروی بتن

وزن بلوک های سفالی درحدود۷کیلوگرم ووزن بلوک های بتنی بین۱۱تا۱۷کیلوگرم است.

پس بایددرهنگام خریدبه کاتالوگ های شرکت سازنده دقت کرد.

ارتفاع بلوک هایک تابع ازارتفاع کل سقف است.عرض بلوک هابایدبین ۲۰تا۲۵سانتی مترباشد.

جذب آب بلوک های سفالی بیشتراز۲۰درصدنباشد.

ضخامت جدارهای عمودی وافقی بلوک های بتنی از۱۵میلی مترکمترنباشد.

بلوک های سیمانی:

به قطعاتی ازمصالح گفته می شودکه معمولابرای ساخت ساختمان هایادیوارهایاسقف مورداستفاده قرارمی گیرد.

بلوک های سیمانی باتوجه به نوع استفاده درابعادواندازه های مختلف ساخته می شوند.

البته درسال های اخیرآن هارادراندازه های استانداردمی سازند.

بلوک های سیمانی معمولابه دودسته سبک وسنگین تقسیم می شوند.

بلوک های سبک:که ازاین بلوک هادرساخت سقف های تیرچه مورداستفاده قرارمی گیرد.

بلوک های سنگین:باتوجه به این که این بلوک هاازنظرابعادازبلوک های سبک بزرگترهستند

ودارای ضخامت بیشتری هم هستندپس برای استفاده درسازه بنایی ویابرای ساخت دیوارهای محوطه کاربرددارند.

بلوک پلی استایرن:

درانتخاب بلوک های پلی استایرن بایدبه مواردی دقت کردکه عبارت است از:

برای محافظت از ازبلوک های سقفی وپلی استایرن وجلوگیری ازبرخوردمستقیم

حریق احتمالی بابلوک هالازم است تازیرسقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود.

حداقل مقاومت بلوک های تولیدیدربرابربارهای حین اجرابه ازای هر۳۰سانتی مترطول بلوک بایدبرابربا۲۰۰کیلوگرم باشد.

درمحل قاعده عرض محل نشیمن بلوک هاباید۲۷میلی مترباشد.

بلوک

بلوک سقفی یونولیت:

بلوک های سقفی یونولیت که بانام های پلاستوفوم،فوم سقفی وپلی استایرن انبساطی

نیزشناخته می شود بیشترین کاربردرابرای سقف های تیرچه وبلوکی رادارند.

مزایای بلوک یونولیت:

عدم نفوذبتن به داخل بلوک های یونولیت

سبک بودن وزن بلوک های یونولیت که باعث کاهش وزن ساختمان هم می شود(مانندبلوک هبلکس)

معایب بلوک یونولیت:

خریدیونولیت بی کیفیت وغیراستاندارد که دزمان بتن ریزی باعث شکسته شدن بلوک هاوهدررفتن بتن می شود.

امکان آتش گرفتن بلوک های بی کیفیت وغیرلستانداردبسیارزیاداست.

 

تفاوت سفال ولیکا:

تفاوت سفال ولیکا |آجرهای سفالی گروهی ازمصالح هستند

که به صورت صنعتی تولیدمی شوند.

که جایگزین سنگ هم می شوند.

تفاوت سفال ولیکا | اینگونه مصالح که اولین تولیدصنعتی وانبوه مصالح به دست بشربه شمارمی آیند،

براساس نوع مواداولیه،چگونگی تولیدومحل مصرف به انواع مختلفی تقسیم می شود.

آجرهای سفالی رسی که اولین نوع تولیدمی باشدقدمت چندهزارساله رادارد.

باتوجه به علم شیمی وپیشرفت تکنولوژی انواع نامحدودی ازآجرهاباکیفیت های مختلف،

شکل ظاهری وابعاد واردبازارمصرف شده اند.نوع رسی آن ازپختن خشت

( گل شکل داده شده)ونوع ماسه آهکی آن ازعمل آوردن خشت ماسه آهکی

(که ازفشردن مخلوط ماسه سیلیسی وآهک درقالب ساخته می شود)

یابه وسیله بخارتحت فشارزیادبه دست می آید.

این آجرسفال های رسی بیشترازسیلیکات های آلومینیوم هستند .

آجرهای سفال ماسه آهکی ازسنگدانه های ریزسیلیسی تشکیل می شوند

که توسط یک خمیرازجنس سیلیکات کلسیم به یکدیگرمی چسبند.

رنگ سفال معمولابه شکل خاکستری است ولی می توان

بااضافه کردن رنگ های مناسب سفال هایی بارنگ دیگرنیزتولیدکرد.

مراحل  ساخت آجرسفال عبارتنداز:

کندن واستخراج موادخام

آماده سازی مواداولیه

قالب گیری

خشک کردن

تخلیه وانبارکردن محصول

انواع کوره های آجرسفال پزی هستندکه بلافاصله بعدازخشک شدن،

خشت هارادرکوره می چینند.وروش چیدمان آنها به این صورت است

که بین آنها فاصله وجوددارد تاگازهای داغ وشعله بتوانند ازبین آنهاعبورکنند.

ازآجرهای سفالی درپی سازی ساختمان استفاده می شود.

بلوک لیکا:

بلوک لیکادسته ای ازبلوک های سیمانی سبک به شمارمی آیند

که درآن ازسنگدانه های سبک رسی به نام لیکابه جای سنگدانه های معمولی استفاده می کنند.

بلوک لیکابه شکل های توپروتوخالی برای کاربرددرسقف ودیوارتولیدمی شوند.

ضخامت جداره های این نوع بلوک هاازدیگربلوک هابیشتراست

ولی به دلیل این که مصالح اولیه وزن کمی دارند تاثیرزیادی برروی وزن تمام شده بلوک ندارند.

بلوک لیکادارای مزایای متعددی می باشد که عبارت است از:

وزن کم

عایق حرارتی

عایق صوتی

کارپذیری باانواع ملات وکارپذیری فیزیکی

مقاومت بالا دربرابرآتش

سرعت اجرای کار

همچنین این بلوک هامزایای دیگری نظیر:

مقاومت دربرابریخ زدگی

بازدارنده نفوذرطوبت وجذب آب حدود۷تا۱۱درصد

فسادناپذیری

PHبالانزدیک به نرمال

مزایای دیگربلوک لیکادرحین کاراین است که سرعت دیوارچینی رابالامی برد.

مقدارملات مصرفی کاهش می یابد.

وزن بارمرده ساختمان به مقدار۳۰درصدکاهش می یابد.

طبق پیوست مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ضریب هدایت حرارتی سفال

در حدود ۱ تا ۱٫۳۵ وات بر متر درجه کلوین می باشد.

این در حالی است که این ضریب برای بتن سبک لیکا با چگالی

حدود ۹۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب ۰٫۱۷ می باشد .

این ضریب بیانگر این مطلب است که لیکا دارای مقاومت

حرارتی معادل ۶ برابر سفال می باشد.

 

 

 

بلوک لیکا

بلوک لیکا همان دانه رس سبک منبسط شده می باشد

که ازواژهLight Expanded Aggregateگرفته شده است.

بلوک لیکا:این دانه هاازمنبسط شدن خاک رس درکوره های گردانی که باحرارت۱۲۰۰درجه سانتی گرادبه دست می آید.

شکل لیکاتقریباگردوسطح زبرناهمواررادارد.

بلوک لیکا:ازدلایلی که باعث میحوبیت بلوک لیکادرصنعت ساختمان سازی شده است عبارت است از:

وزن کم

هدایت حرارتی پایین

افت صوت مناسب

مقاوم بودن دربرابرآتش

دوام وپایداری شیمیایی

و…

ازاین بلوک هاعلاوه برصنعت ساختمان درطرح های دیگری نظیرعمران،کشاورزی،

محیط زیست،راهسازی استفاده می شود.

این سبکدانه های طبیعی اززمان های قدیم موردتوجه بوده است.

به طوریکه رومیان برای احداث معبدپانتئون استفاده می کردند.

دراوایل قرن بیستم بودکه کاربردبتن سبکدانه واردمرحله جدی تری شد.به دلیل امکان فرآوری در تولید،

این محصول دارای یک سری ویژگی منحصربه فردبوده که همین امرباعث شدکه محبوبت خاصی پیداکند.

این محصول درکشورهایی مانندنروژ،سوئیس،سوئد،آلمان،ایران بانام لیکاشناخته می شود

ودرکشورهایی مانندچک،اسلواکی،لهستان وروسیه بانامkeramziteشناخته می شود.

تاریخچه لیکادرایران:

لیکاازسال۱۳۵۲درایران شناخته شد.

بهره برداری ابتدایی ازکارخانه تولیدلیکاسال۱۳۵۷وتولیدانبوه آن به سال۱۳۶۰بازمی گردد.

بلوک های سبک لیکاازمهم ترین فرآورده های لیکادرایران است.

این بلوک ازمخلوط سبک دانه باسیمان وآب به دست می آید.

ورن کم بلوک لیکاباعث می شود سهولت انجام کاربیشتروهزینه وزمان اجراکاهش یابد.

به دلیل اینکه نیروی وارده اززلزله تاثیرمستقیمی بروزن سازه دارد

استفاده ازبلوک لیکاباعث می شودکه وزن ساختمان طورقابل توجهی کاهش یابد.

ورن دیوارچیده شده بااستفاده ازبلوک لیکا درمقایسه بادیواری که به وسیله آجرچیده شده ۲٫۵برابرکمتراست.

بلوک لیکابه دلیل داشتن ضریب هدایتی ۰٫۰۹w/mkجزءگروه مصالح عایق حرارتی قرارگرفته است.

رفتارمناسب بلوک لیکا باعث می شودکه حدود۳-۲ساعت دربرابرآتش مقاومت داشته باشد.

مهاربندی بلوک لیکا:درموردنیروهایی که به صورت عمودبرصفحه دیوارواردمی شوند،

لاین های مالت باعث عدم دررفتگی وجداشدگی بلوک ازسطح دیوارمی شود.

این بلوک هاعایق حرارتی وصوتی هستند.

 

سایزبلوک های لیکا عبارتند از:

دیواری توخالی ته پر باسایز۲۰*۱۷٫۵*۴۹

دیواری توخالی هشت جداره باسایز۲۰*۲۵*۴۹

دیواری توخالی چهارجداره باسایز۲۰*۱۴٫۵*۴۹

تیغه ای توخالی ته پرباسایز۲۰*۱۰*۴۹

تیغه ای توخالی ته پرسه جداره باسایز۲۰*۱۴٫۵*۴۹

تیغه ای توخالی ته پرباسه سوراخ باسایز۲۰*۱۴٫۵*۴۹

تیغه ای توپرباسایز۲۰*۸*۴۹

بلوک لیکادرابعادآجرباسایز۱۰*۵*۲۰

تیغه ای توپر(نیمه)باسایز۲۰*۱۹*۲۴

 

 

پودرالومینیوم هندی

کشور های متخلفی به تولید پودرالومینیوم مشغول هستند

که یکی از این کشورها هند میباشد . هند با سال ها تجربه در تولید پودرالومینیوم توانسطه بازار خوبی در کشور ایران به دست بیاورد .

به طوری که اکثر تولید کنندگان بتن سبک از پودرالومینیوم هندی برای تولید بتن سبک هبلکس استفاده میکنند .

البته دیگر صنایع ( صنایع رنگ – مواد ارایشی بهداشتی – لاستیک – کاغذ – صنایع پوششی و … ) نیز از این محصول استفاده میکنند

علت کاربردی تر بودن  پودرالومینیوم هندی در ایران :

پودرالومینیوم  با نام تجاری CCC100 SPL   به فروش میرسد

این نام – اسمی است که کارخانه تولید کننده هندی بروی این محصول قرار داده است .

CCC100  محصولی است که در بتن سبک ازمایش شده و جواب مثبت به این ازمایش داده است .

پودرالومینیوم  در دمای بالا ۶۶۰ درجه به نقطه ذوب خود میرسد و برای جوشیدن این پودر نیاز است

تا دمای بالای ۲۴۶۷ درجه را ایجاد کنیم این نقطه ذوب و نقطه جوش باعث شده

تا محبوبیت بیشتر نسبت به پودرالومینیوم ها دیگر داشته باشد

مشخصات فنی پودرالومینیوم هندی :

پودرالومینیوم هندی از ۹۹/۵ درصد پودرالومینیوم خالص , ۰/۳ اهن , ۰/۱۵درصد سیلیکون به همراه  ۰/۰۵ درصد مس تشکیل میشود

که میتوان گفت پودرالومینیومی که در کشور  هندی تولید میشود یکی از خالص ترین پودرهای موجود در بازار میباشد.

فروش پودرالومینیوم هندی :

این پودرها در بشکه های ۸۰ کیلو گرمی بسته بندی و به فروش میرسد

البته در گذشته در بشکه های ۵-۱۰-۲۰-۵۰ کیلو گرمی نیز به فروش میرسید

که با توجه به یک سری مشکلات در بشکه های ۸۰ کیلو گرمی بسته بندی و به فروش میرسد

قیمت پودرالومینیوم هندی :

پودرالومینیوم هندی معمولا قیمتی بالا تر از پودرهای دیگر دارد .

این گران قیمت بودن هم به واسطه خلوص بالا و اسم این پودرمیباشد

اما همانطور که گفته شد این پودرهای بسیار کیفیت عالی دارند .

سیاست فروش پور الومینیوم :

متاسقانه بعضی از شرکت ها برای کسب سود بیشتر اقدام به ترکیب پودرالومینیوم هندی

با دیگر پودرهای غیر مرغوب و ارزان قیمت سعی میکنند تا از فروش این پودر سود بیشتری کسب کنند

اما شرکت آسیا صنعت گنجینه پودرهای خود را همانطور که توسط کارخانه پلمپ میشود وارد میکند

و همانطور پلمپ به مشتری عرضه میکند . خوشبختانه در ایران این کمتر کسی اقدام

به ترکیب پودر های بی کیفیت و فروش آن میکند .