صنعت بتن واثرات

زیست محیطی آن

بتن به عنوان

یکی ازپرمصرف ترین مواد

درجهان به شمار

می رودکه تاثیرات

زیادی برانسان ومحیط

زیست گذاشته است.

صنعت بتن واثرات زیست محیطی آن | امروزه محیط زیست

به موضوعی مهم درجوامع بشری مبدل شده

ودارای جایگاه ویژه ای است وصنعت بتن

یکی ازصنایع تاثیرگذار

برمحیط زیست می باشد.اخیرابرای

تولیدبتن راهکارهائی

ارائه شده که سازگاری مناسبی

بامحیط زیست ومبانی

توسعه پایدارداشته باشدودرکشورهای

صنعتی باتحول اساسی

که درارتقاء سطح تکنولوژی بتن

به وجودآمده است

گامهای موثری دراین ارتباط

برداشته شده است.

صنعت بتن واثرات زیست محیطی آن | طی دهه های

گذشته محیط زیست به نگرانی

اصلی جوامع بشری مبدل

شده است.صنعت ساختمان

یکی ازبزرگترین مصرف کننده

مصالح وبرداشت کننده مواداززمین

ودرعین حال بزرگترین تولیدکننده

زواید،نخاله ها وزباله هائی است

که به محیط زیست واردمی شوند

.بتن به عنوان ماده ساختمانی

قرن پرمصرف ترین مصالح

ساختمانی است وازدیدگاه

حفظ محیط زیست جاداردکه

تولیدومصرف بتن وموادتشکیل دهنده

آن،تعامل بتن بامحیط زیست

درطول عمرمفیدآن ودرنهایت

چگونگی تخریب بتن وبازگشت

موادحاصل ازتخریب

آن به طبیعت ومحیط مورد

بررسی قرارگیرد.

تاثیرات زیست محیطی

تولیدبتن:

هفت درصدازدی اکسیدکربن

موجوددراتمسفربه دلیل

تولیدسالانه۱/۶میلیاردتن سیمان

درجهان می باشد.

سیمان پرتلندکه مهمترین

سیمان هیدرولیک موردمصرف است

که تنهایکی ازمصالح ساختمانی

است که باتوجه به حجم

زیادتولیدآن،انرژی زیادی صرف

آن می شودبلکه یکی

ازموجبات اصلی ایجادگازهای

گلخانه ای به مقدارزیادمی باشد.

برای ساخت بتن ازسیمان

پرتلنداستفاده می شود

بتن درکارهای اجرائی باتولید

سالانه حدود۱۱میلیاردتن

بیشترین استفاده رادرجهان دارد.

مصرف انرژی درتهیه سیمان

وبتن مهمترین تاثیرتولید

این موادبرمحیط زیست

محسوب می شود به طوری

که تولیدیک سیمان پرتلند

نیازبه۴گیگاژول انرژی دارد

وبرای تولیداین مقدارکلینکر

سیمان تقریبا۱تن دی اکسیدکربن

به سوی اتمسفرروانه میکند.

علاوه برآن استخراج مواد

خام نظیرسنگ آهک وسنگ

رس برای تولیدسیمان

وهمچنین زغال سنگ برای

تامین سوخت موجب

تشدیدجنگل زدائی وازبین

رفتن لایه روئی خاک هامی شود.

دربتن معمولی مصالح سنگی۸۰درصد

وسیمان ۱۲درصدوزن

آن راتشکیل می دهند.

معمولاسازه های بتنی

برای طول عمر۵۰سال

طراحی می شوندولی

تجربه نشان می دهدکه

درمحیط های دریائی وشهری

تخریب سازه ها

بعداز۲۰تا۳۰سال ویاحتی

قبل ازآن شروع می شود.

سازه های بتن آرمه

پیشرفته در۱۰تا۲۰سالگی

شروع به تخریب شدن می کنند.

بنابراین مشکل بزرگ

سازه های بتنی داشتن

دوام آن هاست

درهمین راستانوع جدیدی

ازبتن هابه دست آمده

که بااستفاده ازبازیافت

نخاله های بتنی برای

پایداری صنعت ساختمان

کمک خواهدکرد.

 

کاربردبتن سبک

همانگونه که می دانیم بتن سبک

می تواندبه روش های مختلفی

طبقه بندی شود.

کاربردبتن سبک | مثلابه روش سازه ای وغیرسازه ای.

ازاین نوع طبقه بندی هامی توان کاربردهاراحدس زد.

مادرمواقعی ازطبقه بندی دیگری استفاده می کنیم

که این طبقه بندی های دیگرعبارتنداز:

بتن سبکدانه

بتن اسفنجی

بتن فاقدریزدانه

که دراین نوع طبقه بندی هاظاهرا

نمی توان کاربردهاراحدس زد.

ساخت قطعاتی که صرفا”جنبه پرکننده دارند.

درنوع سازه ای نیزدونوع بتن داریم:

مسلح وغیرمسلح.مثلا”اجزاء سازه ای غیرمسلح

مثل بلوک های ساختمانی

رابایدازاین جمله موارددانست.بتن سبکدانه ای

سازه ای مسلح کاربردهایی

شبیه بتن معمولی مسلح داردوحتی

ممکن است پیش تنیده هم باشد.

کاربردبتن سبک | جالب است بدانیم

بتن های سبکدانه سازه ای مسلح درابتدا

عمدتا”درساخت کشتی های تجاری وجنگی درجنگ جهانی

ازسال۱۹۱۸تا۱۹۲۲بکاررفته است.

همچنین درجنگ جهانی دوم

(تااواسط جنگ)به دلیل محدودیت هایی

درتولیدورق فولادی کشتی هاوبارج های زیادی

ساخته شدندکه درهمه آنهاازبتن سبکدانه

(ومعمولابتن سبکدانه رسی منبسط شده)استفاده شده بود.

بزرگترین بنای بتن سبکدانه یک

ساختمان۵۲طبقه درتگزاس

باارتفاع۲۱۵مترمی باشد.درهلنددر

سال های۶۰تا۷۳میلادی پلی بادهانه

بزرگ بابتن سبکدانه ساخته شده است.

درسال های دهه ۷۰میلادی

ساخت بتن های سبکدانه پرمقاومت

آغازشد وردهه ۸۰به دلیل نیاز

برخی شرکت های نفتی درآمریکا،نروژومکزیک،

ساخت سازه هاومخازن ساحلی وفراساحلی

مانندسکوهای نفتی بابتن سبکدانه

پرمقاومت آغازشدکه دراواخردهه۸۰٫اوائل دهه۹۰به

بهره برداری رسیدونتایج آن منتشرشده است.

بتن اسفنجی معمولا”به دونوع گازی

وکفی تقسیم می شود.

این نوع بتن هارابتن پوک ومتخلخل

نیزمی نامندودربرخی منابع

بتنcellularنام دارد.اغلب بتن های گازی

وکفی غیرسازه ای هستند

امابرخی بتن های گازی ازقابلیت سازه ای شدن

وحتی مسلح شدن برخوردارمی باشند.

بتن های اسفنجی عمدتا”پرکننده هستند.ساخت برخی

پانل های جداکننده،ایجادکف سازی وشیب بندی،عایق های

حرارتی وجاذب صوت ازجمله مواردمورد

استفاده بتن اسفنج غیرسازه ای است.

تولیدقطعات وبلوک های ساختمانی برای

بنائی ازجمله کاربردهای بتن گازی است.

نوعی بتن گازی به نام سیپورکس

درسوئدساخته شدکه می توانست

مسلح گرددودرایران نیزمدتی قطعات بتنی مسلح

سیپورکسی به کاررفت

ازجمله دالهای بتن مسلح پیش ساخته برای پوشش سقف ازجنس

سیپورکس دربرخی پروژه های کشورمامصرف گشته است.

همچنین قطعات نماازجنس بتن کفی وگازی یاسبکدانه

غیرسازه ای نیزتولیدومصرف شده است.

مهندسی بتن وسیمان درباب آموزش

مهندسی بتن وسیمان درباب آموزش | آموزشی

مهندسی بتن وسیمان بایدبا

تکنولوژی روبه رشدهمگام وهمراه باشد

مهندسی بتن وسیمان درباب آموزش | ودراین آموزش

بایدازتجهیزات مدرن وبه روزبرای

فراگیری مهندسان آینده استفاده کرد.

مهندسی بتن وسیمان درباب آموزش | ازنگاهی دیگرازسوی کارفرمایان

خصوصی ودولتی بایدالزاماتی اعمال گردذ

تامصالح موردمصرف،استانداردباشد.به

تولیدکنندگان بتن وسیمان بایدآموخت

که می توانندبافروش کمتری ازبتن

باکیفیت مناسب وقابل قبول ازسودبیشتری

برخوردارشوند.همچنین کارفرماوپیمانکاران

پروژه های عمرانی بایدبدانندکه

آنچه مهم است نه هزینه یک مترمکعب بتن بلکه هزینه

یک مگاپاسکال باعمرمفیدیک سازه خواهدبود.

مهندسی بتن وسیمان درباب آموزش | اگرنگرشی به

محیط زیست داشتهباشیم میتوانیم

بگوییم که درسال های

آینده آموزشی مهندسی بتن به روش های مختلفی

قابل انجام است که این روش هاعبارتنداز:

۱-آموزش عمومی:

مهندسی بتن وسیمان درباب آموزش | کاربران وکارفرمایان

پروژه هایسازه های بتنی دربخش خصوصی

وعمومی قراردارند.بدین ترتیب بایدبه سطح

دانش عمومی بتن درکشوردرحدکارفرمایان

بخش دولتی وخصوصی افزایش بخشید

وآن راگسترش داد.به گونه ای که سطح انتظارازبتن

وعمرمفیدآن وحتی ازظاهریک سازه بتنی باید

تغییریابد،درحال حاضرسطوح

تمام شده بتنی که ناصاف وشن نماباشند

برای کاربران فعلی دورازانتظارنیست.

باامکاناتی که امروزه برای اجرای بسیارزیبای

سازه های بتنی فراهم است

بایدسطح توقع عمومی راارتقاداد.دراین

صورت است که درخواست مردم

وکارفرمایان علاوه برخواص مکانیکی ومقاومت

نیازهای معماری وزیبایی نیزخواهدبود.

۲-آموزش آکادمیک:

به منظورگسترش روش های جامع

واستانداردکارگاهی برای صنعت بتن

ابتدالازم است تحقیقات تکنولوژی بتن

به صورت جامع ویکپارچه درآید.تحقیقات

تکنولوژی بتن رانمی توان به صورت

جامع درآوردمگرآنکه دگرگونی عمده ای

دربرنامه های آموزشی دانشکده های مهندسی عمران

پدیدآید.لذادربرخوردجامع درتکنولوژی بتن لازم است

تحول ازدانشگاه ها سرچشمه بگیرد.

درحال حاضردردانشکده های عمران،

دانشجویان که مهندسین وفنآوران آینده

کشوربه شمارمی آیندبه منظورچیره شدن

برمسائل دوام بتن ومصرف انبوه

محصولات زائدصنایع برای حفظ منابع

طبیعی وجلوگیری ازآلودگی محیط زیست

آموزش لازم رانمی بینندوبه اندازه کافی

بامباحث سیمان وبتن که بخشی

ازدروس الزامثی مهندسی عمران

می باشندآشنایی پیدانمی کنند.

فعالیت برخی ازموسسات تحقیقاتی

باایجادهمکاری های بین رشته ای

منجربه ابداع روش هاوابزارهای جدیدی

درحوزه آموزش وپژوهش بتن گردیده،

که ازاین دست میتوان به کاربردفنآوری

پردازش تصاویروالگوریتم اتوماتای سلولی

دربررسی خواص بتن وسیمان اشاره کرد.

درواقع تحول جدیدی که درسال های

اخیردرزمینه تحقیقات بتن ودرمراکزآکادمیک

اتفاق افتاده است،استفاده

ازروش های آزمایشگاهی مجازی است

که به عنوان یک ابزارآموزشی

برای دستیابی به پارامترهای کلیدی

موثربرخواص بتن وهمچنین ابزاری

برای مطالعه اصلاحات لازم بررئی مدل های

موجودمورداستفاده قرارمیگیرد.

درموردبتن بیشتربدانیم

بتن به عنوان یکی ازمصالح

برگزیده قرن می باشد که

درصنایع مهندسی عمران

دارای جایگاه ویژه ای است.

درموردبتن بیشتربدانیم | تولیدبتن ازبحاظ زیست محیطی

اثرات گوناگونی دارد که عدم توجه

به جوانب آن می تواندمشکلات بسیاری رابرای محیط زیست به وجودبیاورد.

درسنوات گذشته راهکاروروش هایی برای تولیدبتن

ارائه شده که سازگاری مناسبی

بامحیط زیست ومبانی توسعه وپایدارداشته باشدو

درکشورهای صنعتی باایجادتحول

اساسی  که درارتقاء سطح تکنولوژی بتن

به وجودآمده،گام های موثری

دراین ارتباط برداشته است.دراین بتن ها

برای ارزیابی کیفی معیارهایی فراتراز

میزان سیمان مصرفی وحتی مقاومت مکانیکی موردتوجه قرارداردوآن

پایایی وعمرمفیدسازه هاست که عامل مشخصه به حساب می آید.

بتن پرمصرف ترین مصالح ساختمانی است.

این ماده معمولاازمخلوط نمودن

سیمان پرتلندماسه،سنگ شکسته وآب ساخته می شود.

درسال۱۹۹۹″Mather“گفته است:”بتن بین المللی است.

همچنان که هوابرای تنفس،آب برای نوشیدن،

زمین برای رویش گیاهان داریم،بتن نیزشالوده تمدن است”.

درکشورماباتوجه به میزان تولیدومصرف سیمان

(که حدود۴۵میلیون تن درسال است)

وبافرض براینکه مصرف متوسط۳۰۰کیلوگرم سیمان درمترمکعب بتن،

تولیدبتن بالغ

بر۱۵۰میلیون مترمکعب درسال ومصرف سرانه بالغ

بردومترمکعب برآورد

می شودکه ازنتوسط مصرف سرانه درجهان زیادتراست.

براساس شواهدتاریخی،اولین کاربردهای بتن

به عنوان مصالح ساختمانی

برای ساخت پل های آبگذرودیوارهای حائل دربرابرآب،

توسط رومی هاانجام گرفته است.

امروزه استفاده ازبتن درساخت کانالها،سدها

،لوله های انتقال آب و

مخازن ذخیره سازی کاری بسیارعادی دراکثر

کشورهای جهان به حساب می آید.

مزایای استفاده ازبتن:

منافع زیست محیطی بتن:

جهان امروزنیازمندنوعی مصالح است که مساعد

ومناسب برای محیط زیست باشند.

بتن صرف نظرازمزایای فنی واقتصادی بامحیط زیست یارمنداست

وبرای انجام وظیفه ای مشخص نسبت به مصالح

ساختمانی دیگرانرژی کمتری لازم دارد.

این بدین معنی است که بتن به صورت مستقیم وغیرمستقیم

سوخت کمتری می سوزاند وآلاینده های کمتری

واردمحیط زیست می نماید.

کم مصرف ازازنظرانرژی:

موادخامی که برای تولیدسیمان وبتن موردنیازهستند

عمومادرسراسرجهان

به گونه ای گسترده اندکه حمل ونقل آن هاپارامترمهم

واساسی راتشکیل نمی دهد.

ازآنجاکه تکنولوژی ساخت سیمان دربسیاری ازموارد،

مشابه تکنولوژی مورداستفاده

درصنعت معدن است بنابراین پیشرفت های درصنعت

سیمان مورداقتباس قرارمی گیرد.

قابل بازیافت بودن ضایعات بتن:

ازآنجاکه پس ازاتمام بتن ریزی،ازبتن باقیمانده

که هنوزسخت نشده است

می توان سنگدانه هارااحیاءنمود بنابراین تولیدضایعات

درمرحله اول یک مسئله مهم دررابطه

باصنعت تولید بتن به حساب نمی آید.

 

فرمستون

بلوک فرمستون

فرمستون نوعی بتن  سبک است

که در کشورهای عربی مورد

استفاده قرار میگیرد .

فرمستون | این نوع بتن که به روش های

اختلال و پخت مواد اولیه

ایجاد میشود دارای مزایای زیادی است

که در این کشور مورد توجه بسیاری

از مصرف کنندگان قرار گرفته است .

ازجمله این مزایا میتوان به :

 • عایق بودن
 • سبک بودن
 • مقاومت بالا
 • مقاومت در برابر الکترسیته
 • مقاومت در برابر رطوبت
 • کاهش هزینه ها
 • سرعت اجرا بالا
 • و بسیاری از مزایا دیگر

اشاره کرد .

مزیت دیگری که باید ذکر شود این است :

فرمستون | باتوجه به سایز های بزرگتر فرمستون

سرعت اجرا کار تا چندین برابر افزایش پیدا میکند

و این موضوع بروی هزینه نیرو کار

و مدت زمان اجرا کار تاثیر بسیار زیادی دارد . مزیت

بعدی که در این بلوک ها وجود دارد

این است که بعد از اجرا این محصول هزینه های

انرژی به شدت افزایش پیدا میکند

و باعث صرفه جویی در مصرف انرژی میشود .

سایز های فرمستون:

بلوک فرمستون نیز همانند دیگر انواع بلوک های بتنی

در سایز ها و قطعات مختلفی تولید میشود .

اما سایز های فرمستون مناسب تر از دیگر انواع بتن میباشد

به همین جهت یکی دیگر از مزایای آن سایز مناسب آن است .

سایز های فرمستون عبارت هستند از :

 • ۱۰*۲۰*۶۰
 • ۱۵*۲۰*۶۰
 • ۲۰*۲۰*۶۰
 • ۲۵*۲۰*۶۰
 • ۲۵*۲۵*۶۰
 • ۲۰*۲۵*۶۰
 • ۱۵*۲۵*۶۰
 • ۱۰*۲۵*۶۰

البته باتوجه به خط برش قابل تغییر فرمستون امکان تغییر

سایز به سایز دلخواه نیز موجود میباشد .

قیمت فرمستون:

باتوجه به این نکته که فرمستون در

کشور های عربی استفاده میشود

و باید فرمستون صادر شود به همین جهت قیمت

فرمستون به دلار محاسبه میشود

و قیمتی که ارایه میشود قیمتی است که فرمستون را

در مرز و در خاک ایران تحویل میشود .

مزایایی که شرکت بلوک هبلکس برای مشتریان

خود که به جهت صادرات این بلوک

را لازم دارند در نظر گرفته عبارت است از :

 • حذف هزینه مالیات و ارزش افزوده
 • حذف هزینه پالت
 • حذف هزینه بارگیری

نحویه بارگیری و ارسال فرمستون:

بلوک فرمستون بروی پالت چوبی بارگیری میشود و

با استفاده از سلفون و تسمه بسته بندی میشود

 

 

 

نحوه کاربرد مصالح مختلف درسبک سازی غیرسازه ای

نحوه کاربرد مصالح مختلف درسبک سازی غیرسازه ای | سبک سازی درقسمت های غیرسازه ای به معنای کاهش

وزن المان های جداگروپانل های نما،

سبک سازی درمصالح مصرفی دردیوارهای خارجی وداخلی،کاهش وزن کف وسقف

واستفاده ازمصالح سبک تردراین قسمت هامی باشد.

درساختمان متداول ایران وزن عناصرغیرسازه ای

ازوزن عناصرسازه ای بسیاربیشتراست.

نحوه کاربرد مصالح مختلف درسبک سازی غیرسازه ای | بنابراین برای سبک سازی توجه به اعضاء غیرسازه ای

یک ساختمان که معمولاقسمت بیشتری

ازوزن یک بناراتشکیل می دهند،مهم ترازبخش اعضاءسازه ای می باشد.

قسمت زیادی ازشهرهای ایران درمناطقی باخطروقوع زلزله بالاواقع شده اند.دراین مناطق،قسمت عمده نیروهای

طراحی یک ساختمان معمولی رانیروهای جانبی ناشی اززلزله تشکیل می دهند

که درصدزیادی ازمقاطع سازه رابه خوداختصاص می دهندویک حالت بحرانی

درمصالح وطراحی به حساب می آیند.

بنابراین یکی ازمواردمهم که درطراحی ساختمان هابایدموردتوجه قرارگیرند

سبک سازی“و”کاهش وزن ساختمان“است.

سبک سازی درجداگرهای داخلی ساختمان وتیغه ها:

نحوه کاربرد مصالح مختلف درسبک سازی غیرسازه ای | جداگرهای داخلی درساختمان جهت تقسیم بندی

فضاهاومجزاکردن کاربری ها وجلوگیری

ازانتقال حرارت وصوت بین فضاهای مختلف درمعماری به کاربرده می شوند.

به طورکلی جداگرهای داخلی وتیغه های ساختمان بایدوظیفه های خودراتامین نموده ودرای خصوصیات زیرباشد:

اقتصادی بودن

حفظ درجه حرارت موجوددرداخل واحدهای داخلی

مقاومت  کافی درمقابل نیروهای مختلف مانندزلزله وضربه

ایجادمقاومت دربرابرآتش

عایق بندی مناسب دربرابرصوت

دارای قابلیت تعویض وترمیم

راحتی وکاربری بالادرهنگام چینش

و…

سبک سازی درجداگرهای خارجی ساختمان:

این جداگرهایک سری ازعناصری هستند که پیرامون ساختمان رااحاطه کرده

وفضاهای خارج ازساختمان راتفکیک می کنند.

باتوجه به نوع ساختمان ونوع کاربری آن ها،المان آنهانیزمتفاوت است.

این جداگرهاهم بایددارای یک سری خصوصیات باشندکه این خصوصیات عبارتنداز:

محافظت ازساختمان ازعوامل جوی خارجی

حفظ درجه حرارت موجود درداخل ساختمان به طوری که اتلاف انرژی رادرآن هابه حداقل برساند.

اقتصادی بودن جداگرها

سرعت بالادرنصب وصرفه جویی دراستفاده ازمصالح

عایق مناسب دربرابرصوت

مقاومت دربرابرآتش

و…

فرآورده های بتنی:

بلوک هاوپانل های بتن سبک کفی:

بتن سبک کفی یامتخلخل به بتنی گفته میشودکه به واسطه موادافزودنی

(که معمولابه صورت پروتئین هیدرولیزشده وصمغ صابونی است)درآن مخلوط می شود.

درتمام حجم بتن حباب های هواتشکیل می شوند.بتن کفی دربسیاری ازمناطق

به نام هایYTONGیاHEBELEXتولیدوعرضه می شوند.این محصول مخلوطی

ازسیلیس،سیمان،آهک وپودرآلومینیوم می باشد که دردرجه حرارت۲۷۰درجه پخته وبه قطعاتی که درفرآیندساخت

ساختمان موردنیازاست تقسیم می شود.

وزن فضایی این مصالح بتنی بین۵۷۰تا۶۱۵کیلوگرم برمترمکعب است.

بلوک هاوپانل های بتن سبک گازی:

بتن گازی ازموادآهک،ماسه سیلیسی وسیمان تشکیل شده است.این ماده بتنی متخلخل سبک

بابخارتحت فشارپخته می شودوبه صورت بلوک وقطعات پیش ساخته  بزرگ برای سقف،کف ودیوارتهیه می شود.

راین محصول یک سری تغییردرفرمولاسیون ایجادشدکه درنهایتAACنام گرفت.

این مصالح رامی توان باابزارمعمولی برش داد.درآن میخ کوبید.مسیرسیم کشی هارادرآن تعبیه کرد.

همچنین این محصول عایق مناسبی دربرابرصوت وحرارت است ودرمقابل آتش وزلزله مقاومت دارد.

این مقاله بخشی ازکاربردهای مصالح درصنعت ساختمان سازی می باشد.