ویژگی ها والزامات بلوک های

بتنی سبک هواداراتوکلاونشده

ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده | نیازگسترده روبه افزایش جامعه به مسکن وساختمان

وضرورت استفاده ازروش هاومصالح جدید

درجهت افزایش سرعت ساخت وکاهش هزینه های کلی اجرا،اعمال سبک سازی ساختمان،

مقاوم نمودن ساختمان دربرابرحوادث احتمالی مانندزلزله و…بیش ازپیش مطرح کرده است.

درهمین راستااستفاده ازبتن سبک هوادار به دلیل سبک وزن بودن،کاهش هزینه های اجرا،عایق بودن آن

دربرابرسرماوگرما درصنعت ساختمان روبه افزایش است به طوری که یکی ازمحبوب ترین مصالح

ساختمانی دربین معماران ومهندسان صنعت ساختمان است.

ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده | به دلیل زلزله خیزبودن کشوربررسی

پتانسیل های این محصول بایدموردتوجه قراربگیرد.

بلوک های بتنیAACگرچه  دارای ویژگی های مناسبی ازنظرمقاومت فشاری هستند وعمل

جمع شدگی درآن هابسیارکمتراست،امانیازبه سرمایه گذاری اولیه جهت راه اندازی خط تولیددارد.

بلوک های بتنی کفی دارای هزینه تولیدوسرمایه گذاری کمتری می باشد امااین نوع بلوک ها

دارای جمع شدگی زیادی هستند که معمولابه مرورزمان باعث ترک خوردگی بلوک هامی شود

به طوری که به سطح اندودوپوشش دیوارهاگسترش پیدامی کند.

طی سالهای گذشته تحقیقات بسیارزیادی

درزمینه ساخت انواع بلوک های بتنی سبک

وتوسعه آنهاانجام شده است.

باتوجه به خواص متعددبلوک های AAC تلاش شده است تاباحذف فرآینداتوکلاو که قسمت عمده

هزینه تولیداین نوع بلوک رادربرمی گیرد،بتوان باروش هایی جایگزین،هزینه تولیداین نوع بلوک راکاهش داد.

طبق تحقیقات به عمل آمده نتیجه این امربه وجودآمدن محصولی جدیدبه نامNAACمی باشد که فرآینداتوکلاودرآن حذف می گردد.

درمراحل تولیداین محصول همانندتولیدبلوک سبکAACعمل می شودامابه جای مرحله عمل آوری

دراتوکلاوازمرحله گرم کردن مخلوط قبل ازریختن درقالب که به آنHOTMIXINGگفته می شود استفاده می شود.

دربلوک های NAACگرم نمودن مخلوط  به جای اتوکلاوباعث می شود عمل گیرش سریع ترانجام شود وفرآیند

هیدراسیون بتن بهترانجام شودوبتن زودترسخت شود.

همچنین این نوع بلوک هامقاومت خودراسریع ترپیدامی کنند درمقابل جمع شدگی هم کمترمی شود.

دراین نوع بلوک به دلیل گیرش زیاد میتوان درمدت کمی قالب هارابازکردوتولیدراسریع ترانجام داد.

طیقه بندی بتن سبک براساس زمینه های کاربرد:

ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده | بتن های سبک دارای کاربردهای متعددی

هستندکه درادامه به بیان آن هامی پردازیم.

دراین طبقه بندی هابتن هارابه سه بخش بتن های سبک سازه ای،بتن های سبک

نیمه سازه ای وبتن های سبک برای مصارف غیرسازه ای تفکیک کرده اند.

بتن سبک برای مصارف سازه ای:

کاربردی که بتن سبک سازه ای دارددرزمینه اعضاوقطعات باربری ساختمان است.

جرم حجمی که این نوع بتن هاداردمعمولابیش از۸۰۰وکمترازkg/m3850است.

همچنین مقاومت فشاری آن هابیش از۱۷/۵مگاپاسکال است.

درساخت این بتن ها معمولاازسبکدانه های حاصل ازحرارت دهی وانبساط شیل ها،رس ها،اسلیت ها

ویاسبکدانه های مصنوعی استفاده می شود.

بتن سبک نیمه سازه ای:

ازاین بتن هابرای ساخت بلوک ها،پانلهای دیواری وسقفی استفاده می شود.

محدوده مقاومتی که این نوع بتن هادارندمابین۱۷/۵تا۷می باشد.

بتن سبک برای مصارف غیرسازه ای:

این نوع بتن هادارای جرم حجمی وضریب هدایت حرارتی کم هستندبه همین دلیل عموما

به عنوان بلوک غیرباربریاپرکننده ویاعایق حرارتی مورداستفاده قرارمی گیرند.

این بتن هادارای جرم حجمیkg/m3800ومقاومت فشاری کمتراز۷مگاپاسکال است.

 

 

 

بتن سبک

یکی ازمهم ترین مصالح وکاربردی ترین مصالح

درصنعت ساختمان سازی مدرن بتن سبک است

که دارای کاربردهای متنوعی است.

بتن سبک | درطبقه بندی بتن سبک میتوان به سه بخش تقسیم بندی انجام دادکه عبارتنداز:

الف:بتن سبک

ب:بتن اسفنجی

ج: بتن بدون ریزدانه

بتن سبک | ازمزایای کاربردآن درساختمان این است که وزن بارمرده ساختمان رابه شدت کاهش

داده و ودرفرایندساختمان سازی سرعت انجام کاررابالامی برد.

بتن سبک دارای مزایایی می باشدکه عبارت است از:

امتیازبالابرای انجام ساخت ساختمان باسرعت بالا

قابلیت انطباق باهرتوع نقشه ساختمانی

وزن کم

مقاومت زیاد

به صرفه بودن ازلحاظ هزینه

بااستفاده نمودن ازاین بتن درساختمان سازی میتوان مصارف تیرآهن راحذف کرده ویابه حداقل ممکن کاهش داد.

دراین بتن های سازه ای انرژی اولیه مصرفی آن ۱۰درصدآجرهم حجم خودش است.

بتن سبک یک نوع عایق حرارتی به حساب می آیدکه ازنظرایزولاسیون دربرابرحرارت وصداخواص ویژه ای دارد.

ازلحاظ هدف کاربردآن درصنعت ساختمان میتوان بتن سبک رابه سه بخش دسته بندی کرد.

که این دسته هاعبارتنداز:

۱-سازه ای

۲- مورداستفاده درواحد

۳- غیرسازه ای(عایق بندی وجداکننده)

مهم ترین کاربردهای این بتن درمراحل اول مبتنی برملاحظات اقتصادی است.

بتن اسفنجی:

بتن اسفنجی باایجادحفره ای بزرگ درداخل بتن باملات است که به وجودمی آید.این حفره هابایدبه وضوح ازحباب های فوق العاده ریزناشی ازحباب ریزقابل تشخیص باشند.این بتن ها بانام های دیگری چون بتن متخلخل وبتن کفی یاگازی شناخته می شوند.

بتن بدون ریزدانه:

باحذف کردن ریزدانه هاازمخلوط به نحوی که تعدادزیادیحفره های درونی  دربتن ایجادشود  دراین مواردمعمولا درشت دانه های معمولی هستندکه مورداستفاده قرارمی گیرند.این نوع بتن ها،بتن های بدون ریزدانه نامیده می شوند.

سبک دانه:اولین تقسیم بندی بین بتن هارامی توان بین سنگدانه های طبیعی ومصنوعی قائل گردید.گروه های اصلی درسنگدانه های سبک طبیعی عبارتنداز:دیاتومه سنگ پا،پوکه سنگ جوش های آتش فشانی وتوف به استثنای دیاتومه همه این مواردکه دارای منشاآتش فشانی هستند.

سنگ دانه های طبیعی:سنگ دانه های مصتوعی،رس،شیل واسلیت منبسط شده ورمیکولیت سرباره کوره ای وپس مانده های زغال سنگ همگی ازسنگ دانه های طبیعی هستند.

بتن هایی که ازسنگ دانه های سبک به دست می آیند عبارتنداز:

بتن سازه ای

بتن جداکننده

 

بلوکclc

بلوکclc | بلوک clcیابتن هوادار یک نوع بلوک

متخلخل می باشد

بلوک clc | که حاصل ترکیب بتن سبک سیمان،ماسه،پوکه معدنیفوم پروتئینه الیاف وآب می باشد.

 

بلوکclc | بلوک سی ال سی یابلوک بتنی سبک سلولار،یکی ازمصالح جدید ونوآورانه درصنعت ساختمان است

که ازنظرفنی واجرایی مزایای بسیارزیادی به وجودآورده است.

بلوکclc | ازجمله مزایای این بلوک این است که بیشترساختمان های بزرگ دنیاازترکیبات بلوک سی ال سی ساخته شوند.
مزیتی که بلوکclcدارداین است که به تنهایی میتواندعایق دیوارباشد به طوری که درهنگام استفاده

دردیواردیگرنیازی نیست که ازعایق های دیگراستفاده شود.
طبق قوانین جدیدصنعت ساختمان بلوک clcبه تنهایی عایق است

امابایدبه این نکته توجه کردکه بلوک سی ال سی عایق چیست؟
بلوکclcدرمقابل گرما،حرارت،آش سوزی وآلودگی صوتی عایق بسیارمناسبی است.
درساختمان های قدیمی که ازبلوک clcدرساخت آنهااستفاده نشده است

بلوک clc |به خوبی میتوان پی بردکه این ساختمان هاگرمارابه راحتی ازدست می دهند

همچنین درمقابل این ساختمان هابه راحتی خنک نمی شوند.
به دلیل اینکه ماده سیلیس دربلوک clcبه کاربرده شده وبه دلیل وجود حباب های هوای

ایجاد شده درساختارسلولی این بلوک میتوان گفت که بلوکclcدرمقابل سرماوگرماهادی بسیارمناسبی می باشد.
درساختمان هایی که درفرآیندساخت آن هاازبلوکclcاستفاده شده است

آلودگی صوتی همسایه هاکمتراذیت می کند.

بلوک clc | سرعت بالادرفرآیند ساختمان سازی بااستفاده ازبلوک clc:

بلوک های clcرابه شکلی می سازندکه ازلحاظ ابعادمیتوان آنهارابه راحتی روی هم چید.
بلوکclcنسبت به آجرابعادبزرگتری داردبه همین دلیل مزیت آن،این است که ملات کمتری رااستفاده می کند.
همچنین باتوجه به وضعیت اقلیمی کشورتوصیه می شودکه درمناطق سردوپرباران بهتراست که ازچسب بلوک استفاده شود.
استفاده ازچسب بلوک به این دلیل توصیه می شودکه ملات موجوددربین بلوک هابایدسریعتر خشک شود.
به دلیل سبکی بلوکclcدرهنگام حمل ونقل نیازی به کارگران ماهرنیست.
به طوری که بااستخدام تعدادکارگرساده میتوان بابلوک هایclcیک ساختمان۴طبقه رابه راحتی درمدت چندهفته به راحتی دورچینی کرد.
استفاده ازبلوکclcدرساختمان های بزرگ باعث می شودکه سرعت ساختمان سازی به شدت افزایش یابد.
ازآنجاکه سرعت دیوارچینی بااستفاده ازبلوکclcبه شدت افزایش می یابدهزینه دستمزدکارگران

نیزکاهش می یابد پس یکی دیگرازمزایای بلوکclcرامیتوان به صرفه بودن آن ازلحاظ هزینه نام برد.

 

 

بتن سبک ورامین

بتن سبک ورامین ماده ای است باترکیبات جدید

وفوق العاده سبک ومقاوم که ترکیبات آن عبارت است ازسیلیس،پودرآلمینیوم،آهک،سیمان و …

بتن سبک ورامین | درترکیبات بتن سبک ورامین ازماسه استفاده نمی شود.

عدم استفاده ازماسه درترکیبات بتن باعث سبک شدن وهمگن شدن

ساختاربتن می شود که موادتشکیل دهنده که ازیک خانواده می باشندبهتربتوانندیکدیگرراجذب کنند.
یکی ازپارامترهایی که درمورداین بتن موثراست این است که این بتن متخلخل است.
ترکیبات بتن سبک ورامین به گونه ای عمل می کندکه حالت ضدرطوبت رابه خودمی گیرد.

ومانندبتن معمولی که آب رابه خودجذب می کند عمل نمیکندوآب رابه خودجذب نمیکند.

بتن سبک ورامین تحت فشارمستقیم(پرس )ساخته می شود.

باتوجه به این که این بتن تحت فشارقرارمی گیرد

به همین دلیل ساختاراآن دارای یکپارچگی قابل قبولی است.
درساخت بتن هاقالب هایی توسط متخصصین ساخته شده که مواداولیه بتن سبک به صورت یکپارچه درآن ریخته می شود.
به دلیل یکپارچگی که درنوع ساختمان بتن،قطعات تولیدی ازاستحکام بالایی برخوردار شده

وهمین انرباعث می شودکه ازمقاومت بالایی برخوردارشود.
بتن سبک ورامین دارای مزایای متعددی است که عبارت است از:
ضدزلزله
ضدحرارت
ضدرطوبت
کارپذیری بالا
سرعت بالای انجام کار
کاهش هزینه مربوط به عایق های سرمایشی وگرمایشی
دوستدارمحیط زیست
و…
بتن سبک ورامین هیچگونه ضایعات غیرقابل مصرف ندارد به طوریکه مقدارکم پرتی

آن راهم می توان برای کف سازی اسفاده کرد.
ازبتن سبک ورامین برای ساخت دیوارهااستفاده می شود.به همین دلیل وزن بارمرده ساختمان

به شدت کاهش می یابد.این مزیت مهم است که ساختمان رادربرابرزلزله هامقاوم میکند.

چون کشورماهم یکی ازکشورهای زلزله خیزدنیابه حساب می آید

پس استفاده ازبتن سبک ورامین درساختمان سازی بسیارتوصیه می شود.
بتن سبک ورامین قابلیت برش دارد که برای این کارهم اره های مخصوصی وجوددارد.

دربتن سبک میتوان مسیرسیم کشی های ساختمان رانیزتعبیه کرد.

شرکت آسیاصنعت گنجینه درسال۱۳۸۷درشهرستان ورامین

فعالیت خودرادرزمینه تولیدوعرضه بتن سبک آغازکرد.

به لطف پروردگارشرکت آسیاصنعت گنجینه توانست دراین مدت باپیشرفت های

چشمگیری گام موثری برای صنعت ساختمان بگذارد.
شرکت آسیاصنعت گنجینه توانسته است باصادرات محصولات خودبه کشورهای عراق وافغانستان

گام موثری هم دراین کشورهابردارد.
ازدیگرموفقیت های شرکت آسیاصنعت گنجینه می توان به:
پروژه تامین اجتماعی قزوین
پروژه دانشگاه بین المللی قزوین
پروزه شهرداری گرمسار
پروژه فرمانداری دهگلان
پروژه مسکن مهردامغان
و…اشاره کرد.

aac چیست

aac چیست |Aac نوعی بتن متخلخل اتوکلاو شده است که در ابتدا در سوئد تولید شد

و پس از آن به  کشور های پیشرفه ای همچون امریکا – المان و ایران راه یافت پس

از آن کشور ها دیگر نیز شروع به تولید این نوع بتن کردند . بعضی از کشور ها همچون عراق

این نوع بتن را از ایران وارد کشور خود میکنند البته اخیرآ در کشور عراق نیز تکنولوژی ساخت راه پیدا کرده

و یک کارخانه در تدارکات تولید این نوع بتن میباشد .

مزایای این نوع بتن بسیار زیاد میباشد که این مزایای خود به پیشرفت این محصول کمک بسیاری کرده است .

مزایی این نوع بتن عبارت است از :

وزن بسیار سبک – عایق – مقاوم در برابر زلزله – مقاوم در برابر رطوبت – مقاومت و استحکام بالا – مقاومت در برابر حرارت .

از جمله مزایایی دیگر این نوع بتن میتوانید به سرعت اجرا بالا (به علت سایز بزرگتر به نسبت دیگر نوع بتن و بلوک) .

هزینه بتن aac

هزینه های ساخت سایز با aac و یا بتن سبک بسیار کمتر از مصالح دیگر است

این کاهش هزینه به دلیل سرعن اجرا بالا که موجب کاهش هزینه های نیرو اجرا میشود .

و همچنین قیمت تمام شده مصالح برای اجرا بسیار کمتر از بلوک سیمانی و یا اجر است .

البته بعد از اجرا نیز باز هم کاهش هزینه دارد اما این کاهش ها در زمان سرما وگرما میباشد

که از خروج انرژی جلوگیری میکند .و باعث میشود تا هزینه های که برای انرژی صرف میشود

بسیار کاهش یابد در مجموعه بلوک aac بسیار در هزینه های صرفه جویی میکند .

عایق های aac چیست ؟

همانطور که گفته شد بلوک aac  دارای عایق میباشد این عایق های عبارت است از :

سرما و گرما – حرارت – رطوبت – موریانه و صدا میباشد که این بلوک ها را بسیار محبوب کرده است .

عایق صوتی این بلوک ها برای این بلوک ها برابر با ۳۰db  میباشد که در دیوار ۲۰ این مقدار افزایش تقریبا دوبرابری دارد .

 

تولید کننده بلوک هبلکس

نقد و برسی بلوک هبلکس

نقد برسی بلوک هبلکس : تا امروز با مزایا و معایب بلوک هبلکس اشنا شدیم .

امروز وقت این رسیده که با دانش کاملی که از بلوک هبلکس پیدا کردیم

این محصول را نقد برسی کنیم . ابتدا از مواد اولیه این محصول اغاز میکنیم

برسی مواد اولیه بلوک هبلکس

در بلوک هبلکس از پودرالومینیوم – سیلیس – آهک – سیمان استفاده شده است .

اولین نکته ای که میتوان به آن اشاره کرد تمامی این محصولات

کاملا طبیعی بوده پس میتوان نتجیه گرفت

که این محصول با طبیعت سازگاری دارد . استفاده از پودرالومینیوم

در این بلوک ها کاربرد مهمی دارد

زیرا این پودر در زمانی که با آب مخلوط میشود و باعث ایجاد گاز در داخل بتن میشود .

وجود این گاز ها باعث میشود تا از عبور هوا و صدا و حرارت از داخل

این بلوک ها تقریبا غیر ممکن شود که باعث عایق شدن بلوک میشود .

یکی دیگر از ترکیبات بلوک هبلکس سیلیس میباشد .

این محصول صرفا جهت براق بودن

و استحکام بلوک در ترکیب این محصول استفاده میشود و

سیلیس در رده سوم ترکیبات بلوک قرار دارد

و کاربرد مهمی نیز دارد . در طبقه دوم ترکیبات بلوک باید

به آهک اشاره کرد وجود آهک در بلوک

به جهت مقاومت در برابر حرارت و رطوبت میباشد . اهک

از عبور حرارت و رطوبت به سوی دیگر بلوک

جلوگیری میکند و کاربرد بسیار مهمی در این زمینه داره بعد

از آهک و در طبقه اول سیمان را باید نام برد

که مقاومت و استحکام این بلوک را مدیون این ماده هستیم

البته سیمان به عنوان عامل چسابدن بلوک ها

به یک دیگر و عامل مهمی در ترکیب مواد اولیه نیز دارد .

هیج یک از این مواد عوامل تهدید کننده ای

برای انسان ندارند و این محصول کاملا با طبیعت و انسان سازگاری دارد .

نقد و برسی نحویه ساخت بلوک هبلکس

ساخت بلوک هبلکس بسیار ساده تر از آنچه فکر میکنید میباشد .

نحویه ساخت این بلوک ها

به این شکل است که در ابتدا تمامی مواد اولیه درون قالب های مخصوص ترکیب میشود .

این مواد باید به خوبی ترکیب شود تا خمیری یک دست به عمل آِید . پس از گذشت چند ساعت

که این خمیر به استحکام لازم جهت برشد  رسید وارد

خط برش کارخانه میشود.

در این مرحله خمیر به سایز های مورد نیاز باید برش داده شود .

در این مرحله دستکاه ها

بسیار پیشرفته با دقت ۰٫۰۰۰۱ درصد بلوک ها را برش میدهند

و بروی ریل های مخصوصی قرار میدهد . پس از برش و قرار گرفتن

بروی ریل وارد دیگ های بسیار بزرگ

که پر شده از بخار میشود این دستگاه اتوکلاو نام دارد .

قرار گرفتن بلوک درون اتوکلاو بسیار کاربردی است .

پس از قرار گرفتن بلوک درون اتوکلاو و قفل شدن درب ها

دستگاه شروع به تولید بخار میکند

تا زمانی که فشار داخل دستگاه به ۱۲ یا ۱۳ اتموسفر برسد .

پس از آن بخار دهی به بلوک کاهش میابد

و بلوک در همان فشار تا ۸ ساعت قرار میگیرد .

فشار وارده بروی بلوک باعث میشود

تا بلوک پس از خشک شدن بخار در برابر عوامل خارجی مقاوم شود .

ترکیب شیمیایی که بخار اب با پودر الومینیوم موجود

در بلوک ایجاد میکند باعث تولید گاز میشود .

که خود این گاز های درون بلوک باعث میشود تا بلوک عایق شود

به عبارت عایق های بلوک به واسطه پودرالومینیوم

و گاز های تولید شده به دست می آید .

پس از گذشت ۸ ساعت بلوک ها از داخل دستگاه

خارج میشود و پس از خشک شدن بخار بلوک ها وارد واحد بسته بندی میشود .

نقد برسی بلوک هبلکس

نقد و برسی بسته بندی بلوک هبلکس

برخلاف مصالح سنتی که بروی هم انباشته میشود و

حمل میشود بلوک هبلکس ظاهری تمیز تر دارد .

بلوک هبلکس را بروی پالت های چوبی قرار میدهند

و پس از آن توسط سلفون بسته بندی میشود

(البته شاید با خودتون بگید که خب این بسته بندی

شیک هزینه زیادی برای مشتری دارد

اما اصلا به این شکل نیست بلکه  شرکت آسیا

صنعت هیچگونه هزینه ای بابت پالت

بسته بندی و بارگیری دریافت نمیکند . و کاملا

رایگان میباشد .) این نوع بسته بندی باعث میشود

تا در زمان حمل نقل بلوک ها اسیب نبیند و

حمل نقل بسیار اسان تر شود

نقد و برسی عایق های بلوک هبلکس

همانطور که در اول نوشته گفتیم بلوک هبلکس

برخلاف مصالح دیگر عایق های بسیار خوبی دارد

این عایق های باعث میشود تا زندگی در شهر های

مثل تهران که سرصدا و الودگی زیاد است کاربرد های زیادی دارد .

این بلوک ها دارای عایق های همچون صوت – حرارت –

گرما و سرما – رطوبت و…. میباشد .

عایق صوتی این بلوک ها بسیار قوی تر از مصالح عایقی دیگر است

به عنوان مثال بلوک هبلکس با سایز ۱۰ سانتی متر تقریبا ۳۰ db میباشد

و این مقدار در بلوک های ۲۰ سانتی به ۵۹-۶۰ db افزایش پیدا میکند .

طبق گزارش که جمع اوری شد میانگین مقدار الودگی

صوتی در تهران به میزان ۷۰ db میباشد

که با استفاده از بلوک هبلکس مقدار بیشتری از این صوت

را دفع میکنید و ارامش خاصی در داخل ساختمان ها برای خود فراهم خواهید کرد .

عایق حرارت این بلوک های دارای مقدار مقاومت ۰٫۱۶ w برای هر سانتی متر میباشد

که بسته به سایز بلوک مورد نیاز این مقدار افزایش پیدا میکند .

از این نوع بلوک به عنوان کانال های

انتقال حرارت استفاده شده و بازدهی قابل قبولی را داشته است

(این مورد توسط مشتری گزارش شده )  .

عایق گرما و سرما بلوک هبلکس

بلوک هبلکس از ورود خروج هوا گرم و سرد به داخل و خارج از سازه جلوگیری میکند .

این عایق باعث میشود تا در زمستان از ورود هوا سرد به داخل و در تابستان از ورود هوا گرم

به داخل جلوگیری کند علاوه بر کاهش مصرف انرژی جهت گرم

و سرد کردن داحل سازه . در کاهش هزینه های سوخت نیز بسیار کمک میکند

نقد برسی بلوک هبلکس

عایق رطوبت بلوک

وجود اهک درون بلوک هبلکس باعث میشود تا عبور آب از بلوک تقریبا غیرممکن شود

و از عبور رطوبت جلوگیری میکند این مورد برای شهر های شمالی

کشور که رطوبت هوا زیاد است کاربرد مهمی دارد

چرا که رطوبت باعث به وجود امدن قارچ های میشود

و این قارچ ها هم یکی از مهمترین عوامل بیماری است

با بلوک هبلکس از رطوبت جلوگیری مشود وقتی رطوبتی نباشد

قارچی هم به وجود نمیاید در نتیجه بیماری ها نیز کاهش میباد

دیگر مزایایی بلوک هبلکس

بلوک هبلکس با توجه به وزن پایین باعث میشود وزن سازه کاهش یابد که خود باعث میشود

ساختمان در برابر زلزله مقاوم میشود . همچنین بلوک

هبلکس ضد حشرات است و باعث دفع حشرات میشود .

نقد و  برسی  سایز بلوک هبلکس

یکی از معایب آجر و بلوک های نسل قبلی هبلکس این بود که سایز های کوچکی داشتند

درواقع این سایز کوچیک باعث مشود تا سرعت اجرا

به مراتب افزایش یابد و میزان ملات استفاده شده

در این بلوک ها بسیار افزایش یابد . اما در بلوک هبلکس

این گونه نیست بلوک هبلکس سایز های بسیار خوبی دارد

که علاوه بر افزایش سرعت اجرا میزان ملات استفاده شده را نیز کاهش میدهد .

یکی دیگر از مرایایی بلوک هبلکس این است که این بلوک ها

برخلاف بلوک های نسل قبلی امکان تولید در سایز های مختلف را دارد .

البته در شرکت آسیا صنعت به دلیل تولید بلوک هبلکس در سایز استاندارد امکان تولید

سایز های غیر استاندارد را ندارد . اما نگران نباشید اکثر

سایز های بلوک هبلکس مورد تایید سازمان استاندارد میباشد .

درکنار سایز های سفارشی یک سری از سایز ها نیز

وجود دارد که کارخانه های تولید کننده

بلوک هبلکس این سایزهارا به صورت پیش فرض تولید

میکند این سایز های عبارت است از

:(۷٫۵-۱۰-۱۲-۱۵-۲۰)*۲۰*۶۰ و همچنین (۱۰-۱۵-۲۰)*۲۵*۶۰ میباشد

.بعضی از کارخانه های نیز سایز در همین ابعاد

اما با طول ۵۰ را نیز تولید میکند .

  ملات بلوک هبلکس

بلوک هبلکس محصولی است که سازگاری

کامل با ملات های متفاوت را دارد

یعنی امکان استفاده بلوک هبلکس با ملات ماسه سیمان نیز وجود دارد .

اما استفاده از ملات ماسه سیمان مشکلاتی را به وجود می اورد

این مشکلات عبارت است از : بالا بردن وزن

سازه ملات ماسه سیمان باعث میشود

تا وزن ساختمان افزایش یابد . مورد دوم این

است که ملات ماسه سیمان باعث میشود

تا عایق های بلوک هبلکس دچار مشکل شود

و حتی از ببین رود . مورد سوم افزایش هزینه ها

اجرا میباشد چرا که ملات ماسه سیمان باعث

افزایش هزینه ها میشود مورد چهارم کاهش سرعت اجرا میباشد

درست کردن ملات و حمل تا محل اجرا سرعت

را بسیار کاهش می دهد باتوجه به این چهار مورد

استفاده از ملات ماسه سیمان بلوک هبلکس را غیر اقتصادی میکند .

اما پیشنهاد تولید کنندگان هبلکس به مشتریان

استفاده از چسب بلوک هبلکس میباشد .

زیرا  این چسب ها باتوجه به قیمت مناسب سرعت

اجرا را افزایش  میدهد و این چسب های دارای عایق میباشد

و نه تنها عایق بلوک را از ببین نمیبرد بلکه خود مابین

بلوک ها را پر کرده و ببین بلوک ها را نیز عایق میکند .

سرعت اجرا چسب بلوک به دلیل سرعت بالا

در اماده سازی این چسب ها سرعت اجرا نیز افزایش میدهد .

هزینه استفاده این چسب ها در مترکمعب تنها

۳۰درصد هزینه ملات ماسه سیمان میباشد .

این چسب ها وزن بسیار مناسبی دارند

و وزن ساختمان را افزایش نمیدهد .

این چسب ها بعد از خشک شدن قدرت

چندین برابر ملا ماسه سیمان را دارد .

میزان چسب برای اتصال دو بلوک به یک

دیگر ۲یا ۳ میل بروی هر بلوک میباشد .

این مقدار چسب باید تمام بلوک را پوشش دهد

و تمام بلوک به مقدار ۲ یا ۳ میل چسب قرار گرفته باشد .

لازم به ذکر است اولین ردیف بلوک که بروی

زمین قرار دارد باید با ملات ماسه سیمان

اجرا شود و از ردیف دوم به بعد میتوان از چسب استفاده کرد .

بارگیری و تخلیه بلوک هبلکس

بارگیری بلوک هبلکس بروی پالت های چوبی

مستحکم صورت میگرد و بعد از قرار گرفتن

بلوک ها بروی پالت توسط سلفون بسته بندی

میشود  و توسط لیفتراک و یا جرثقیل

بروی ماشین قرار میگیرد و تخلیه نیز به همین

شکل صورت میگیرد در تخلیه با جرثقیل باید مراقب باشید تا تسمه ها به بلوک ها اسیب نزند

نقد برسی بلوک هبلکس

قیمت بلوک هبلکس

بلوک هبلکس به صورت مترمکعب به فروش میرسد .

اکثر کارخانه های تولید کننده بلوک هبلکس

هزینه پالت و بارگیری به همراه بسته بندی را از مشتری

دریافت میکنند اما شرکت آسیا صنعت

هیچ گونه هزینه ای بابت پالت – بارگیری – بسته بندی

و مالیات از مشتریان خود دریافت نمیکند .

قیمت های که از سوی شرکت آسیا صنعت ارایه میشود

تحویل درب کارخانه میباشد و هزینه حمل برعهده مشتری میباشد

البته باتوجه به نیاز مشتری امکان تحویل درب پروژه نیز وجود دارد .

بلوک هبلکس ارسال شده برای مرز های کشور

به صورت دلار محاسبه میشود و هزینه

حمل تا مرز موردنظر به عهده شرکت میباشد و بلوک در مرز تحویل داده میشود .