ایجادمقاومت دربتن سبک باافزودن نانوذرات

به طورمعمول،بری توصیف نمودن ویژگی های بتن،

یکی ازسه اجزای زیربررسی می شود:

ایجادمقاومت دربتن سبک باافزودن نانوذرات | ۱-سنگدانه ها

۲-خمیرسیمان هیدراته

۳-محدوده گذربین سطحی

ایجادمقاومت دربتن سبک باافزودن نانوذرات | محدوده گذربین سطحی درنقش ضعیف ترین ناحیه اتصال دربتن عمل

می کندودارای مقاومت وسختی کمترینسبت به خمیرسیمان هیدراته است،

به همین دلیل این ناحیه عامل بسیاری ازنارسایی های بتن است

ونخستین میکروترک هاازاین ناحیه به وجودمی آید.

مهم ترین جزء تشکیل دهنده بتن،اکسیدکلسیم(آهک)است که حدود۶۳درصدسیمان راتشکیل می دهد.

دراثرواکنش اکسیدکلسیم باآب هیدروکسیدکلسیمca(OH2)تشکیل می شودکه به این عمل هیدراتاسیون

(آبگیری سیمان،ترکیب شیمیایی سیمان باآب) گفته می شود.پس ازآغازواکنش هیدراتاسیون ذرات سیلیس

(sio2،یکی ازاجزاءتشکیل دهنده سیمان)موجوددربتن باca(OH2)قابل انحلال

واردواکنش شده وسیلیکات کلسیم هیدراته(c-s-h)

تولیدمی کند.ژل سیلیکات کلسیم هیدراته اصلی ترین محصول فرآیندهیدراتاسیون است.این ژل متخلخل بوده

که درمقیاس نانوساختاری لایه ای دارد ومهم ترین عامل ایجادمقاومت دربتن است.

نانوذرات به لیل سطح موثروواکنش پذیری بالامی توانند باکریستال های هیدروکسیدکلسیم

که درمحدوده گذربین سطحی قراردارند واکنش داده .باعث جلوگیری ازتوسعه کریستال هایca(OH2)ودرمقابل

افزایش حجم ژل سیلیکات کلسیم هیدراته(C-S-H) شوند.

این ذرات باانجام واکنش های شیمیایی هیدروکسیدکلسیم آزادشده موجوددربتن رامصرف می کنند

وازخاصیت قلیایی آن می کاهند.به دلیل کاهش مقداربلورهای هیدروکسیداتصال خمیرسنگ دانه

دربتن بهبودمی یابد ومقاومت بتن افزایش پیدامی کند.

نانوذرات به دلیل ابعادریز،حفره ها وفضاهای خالی دربتن رابه راحتی پرمیکنند

که این امرباعث چسبندگی بهترخمیرسیمان وسنگدانه می شود.

نانوذرات سیلیس:

ایجادمقاومت دربتن سبک باافزودن نانوذرات | میکروسیلیس یکی ازموادی است که دردهه های اخیر

استفاده ارآن درجهت بهبودخواص مکانیکیوافزایش دوام بتن به طورجدی موردتوجه قرارگرفته است.

طبق تحقیقات اضافه کردن نانوذرات سیلیس دربتن باعث افزایش مقاومت بیشترنسبت به میکروذرات سیلیس می شود.

مهم ترین دلیل افزایش مقاومت فشاری بتن به کمک نانوذرات سیلیس نقش پرکنندگی این ذرات

دربین منافذخمیرسیمان است.ذرات نانوسیلیس به علت ریزدانگی بسیاربالا وچسبندگی سطحی،

دربین ذرات ژل قرارگرفته وفاصله های خالی راپرمیکند.

که درنتیجه موجب یکپارچگی وافزایش دوام آن می شود.

مزایای استفاده ازنانوذرات سیلیس دربتن سبک:

افزایش مقاومت فشاری

افزایش مقاومت خمشی

افزایش مقاومت دربرابرموادشیمیائی

کاهش نفوذپذیری آب درون بتن

کاربردفناوری های نانودربتن های سبک

 

کاربردفناوری های نانودربتن های سبک | بتن درمفاهیم بسیاروسیع به ماده یامحصولی که ازیک ماده چسبنده باخاصیت

سیمانی شدن تشکیل شده اطلاق می شود.

کاربردفناوری های نانودربتن های سبک | بتن هاازنظروزن های مخصوص به سه

دسته تقسیم می شوند:

کاربردفناوری های نانودربتن های سبک | دسته ۱:بتن های سنگین:که وزن این بتن ها۵/۱تا۵/۲برابروزن مخصوص بتن  های معمولی است

ومعمولادرروندساخت آن هاازسنگ دانه های سنگین استفاده شده

است.

دسته۲:بتن های معمولی:این بتن هادارای وزن مخصوصی بین۲۲۰۰تا۲۵۰۰کیلوگرم برمترمکعب است.

دراین بتن هاجنس دانه هاوتراکم آن هاباعث تفاوت وزنی آن ها

می شود.

دسته۳:بتن های سبک:بتنی است که وزن مخصوص آن نسبت به بتن معمولی کمتراست ودرفرآیند

ساخت آن ازآب،سیمان،سنگدانه های سبک وموادافزودنی

استفاده شده است.

کاربردفناوری های نانودربتن های سبک | استفاده ازبتن سبک ومصالح سبک به روم باستان برمی گردد. ازبتن سبک اغلب

به عنوان یک جایگزین مناسب ومکمل برای بتن معمولی وبه جهت کاهش وزن

ساختمان استفاده می شود.

ایجادتخلخل دربتن یکی ازاصول اولیه وروشی پایه برای دستیابی به بتن سبک است.

به همین دلیل برای رسیدن به تخلخل دربتن ازروش هایی استفاده می شود که این روش هاعبارتنداز:

ایجادتخلخل درخمیرسیمان بتن

ایجادتخلخل وفضای خالی دربتن ازروش حذف نمودن ریزدانه ها

به کارگیری سنگدانه های متخلخل وسبک دربتن

زمانی که ازسنگدانه های سبک دربتن استفاده می شود،به دلیل اینکه مقاومت سنگدانه هاذاتی نیستند

باعث می شودکه بتن سبک هم دارای مقاومت پایین

باشدکه این مقاومت پایین باعث می شودکه دامنه کاربردواستفاده ازبتن سبک محدودشود.

به همین دلیل فناوری نانودرجهت افزایش مقاومت بتن  سبک دراین زمینه گام برداشته است.

بااستفاده ازنانوذرات وباتغییردرواکنش های شیمیایی هیدراتاسیون ها ی سیمانی می توان بتن سبکی راتولیدکرد

که دارای مقاومت بالایی است که بتواندکاربردسازه ای ووسیعی درصنعت ساختمان داشته باشد.

کاربردهای بتن سبک نانویی:

بتن سبک به دلیل خواص فیزیکی کنحصزبه فردی که دارد به عنوان بتنی باکیفیت ومقاوم

درصنعت ساختمان شناخته شده وهمواره یکی ازمحبوبترین مصالح ساختمانی دربین مهندسان ومعماران ساختمانی است.

درادامه به بیان کاربردهای بتن سبک می پردازیم:

کف سازی طبقات:یکی ازکاربردهای بتن سبک این است که در کف سازی طبقات ساختمان استفاده می شود.

دیوارهای یکپارچه:باسیستم قالب بندی  بتن سبک، می توان خانه هاودیوارهای یکپارچه

راباسرعت بالا وباارزان ترین هزینه انجام داد.

پرکننده حفره ها: به دلیل این که بتن سبک دارای روان یابی بالااست میتوان ازآن درپرکردن حفره ها

وپایدارنمودن آن ها درساختمان استفاده  کرد.

شیب بندی پشت بام:بتن سبک به دلیل داشتن مقاومت بالاوبه دلیل اینکه عایقی مناسب دربرابرنفوذرطوبت وحرارت است

بهترین روش برای شیب بندی پشت بام ساختمان می باشد.

 

 

 

ویژگی ها والزامات بلوک های

بتنی سبک هواداراتوکلاونشده

ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده | نیازگسترده روبه افزایش جامعه به مسکن وساختمان

وضرورت استفاده ازروش هاومصالح جدید

درجهت افزایش سرعت ساخت وکاهش هزینه های کلی اجرا،اعمال سبک سازی ساختمان،

مقاوم نمودن ساختمان دربرابرحوادث احتمالی مانندزلزله و…بیش ازپیش مطرح کرده است.

درهمین راستااستفاده ازبتن سبک هوادار به دلیل سبک وزن بودن،کاهش هزینه های اجرا،عایق بودن آن

دربرابرسرماوگرما درصنعت ساختمان روبه افزایش است به طوری که یکی ازمحبوب ترین مصالح

ساختمانی دربین معماران ومهندسان صنعت ساختمان است.

ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده | به دلیل زلزله خیزبودن کشوربررسی

پتانسیل های این محصول بایدموردتوجه قراربگیرد.

بلوک های بتنیAACگرچه  دارای ویژگی های مناسبی ازنظرمقاومت فشاری هستند وعمل

جمع شدگی درآن هابسیارکمتراست،امانیازبه سرمایه گذاری اولیه جهت راه اندازی خط تولیددارد.

بلوک های بتنی کفی دارای هزینه تولیدوسرمایه گذاری کمتری می باشد امااین نوع بلوک ها

دارای جمع شدگی زیادی هستند که معمولابه مرورزمان باعث ترک خوردگی بلوک هامی شود

به طوری که به سطح اندودوپوشش دیوارهاگسترش پیدامی کند.

طی سالهای گذشته تحقیقات بسیارزیادی

درزمینه ساخت انواع بلوک های بتنی سبک

وتوسعه آنهاانجام شده است.

باتوجه به خواص متعددبلوک های AAC تلاش شده است تاباحذف فرآینداتوکلاو که قسمت عمده

هزینه تولیداین نوع بلوک رادربرمی گیرد،بتوان باروش هایی جایگزین،هزینه تولیداین نوع بلوک راکاهش داد.

طبق تحقیقات به عمل آمده نتیجه این امربه وجودآمدن محصولی جدیدبه نامNAACمی باشد که فرآینداتوکلاودرآن حذف می گردد.

درمراحل تولیداین محصول همانندتولیدبلوک سبکAACعمل می شودامابه جای مرحله عمل آوری

دراتوکلاوازمرحله گرم کردن مخلوط قبل ازریختن درقالب که به آنHOTMIXINGگفته می شود استفاده می شود.

دربلوک های NAACگرم نمودن مخلوط  به جای اتوکلاوباعث می شود عمل گیرش سریع ترانجام شود وفرآیند

هیدراسیون بتن بهترانجام شودوبتن زودترسخت شود.

همچنین این نوع بلوک هامقاومت خودراسریع ترپیدامی کنند درمقابل جمع شدگی هم کمترمی شود.

دراین نوع بلوک به دلیل گیرش زیاد میتوان درمدت کمی قالب هارابازکردوتولیدراسریع ترانجام داد.

طیقه بندی بتن سبک براساس زمینه های کاربرد:

ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده | بتن های سبک دارای کاربردهای متعددی

هستندکه درادامه به بیان آن هامی پردازیم.

دراین طبقه بندی هابتن هارابه سه بخش بتن های سبک سازه ای،بتن های سبک

نیمه سازه ای وبتن های سبک برای مصارف غیرسازه ای تفکیک کرده اند.

بتن سبک برای مصارف سازه ای:

کاربردی که بتن سبک سازه ای دارددرزمینه اعضاوقطعات باربری ساختمان است.

جرم حجمی که این نوع بتن هاداردمعمولابیش از۸۰۰وکمترازkg/m3850است.

همچنین مقاومت فشاری آن هابیش از۱۷/۵مگاپاسکال است.

درساخت این بتن ها معمولاازسبکدانه های حاصل ازحرارت دهی وانبساط شیل ها،رس ها،اسلیت ها

ویاسبکدانه های مصنوعی استفاده می شود.

بتن سبک نیمه سازه ای:

ازاین بتن هابرای ساخت بلوک ها،پانلهای دیواری وسقفی استفاده می شود.

محدوده مقاومتی که این نوع بتن هادارندمابین۱۷/۵تا۷می باشد.

بتن سبک برای مصارف غیرسازه ای:

این نوع بتن هادارای جرم حجمی وضریب هدایت حرارتی کم هستندبه همین دلیل عموما

به عنوان بلوک غیرباربریاپرکننده ویاعایق حرارتی مورداستفاده قرارمی گیرند.

این بتن هادارای جرم حجمیkg/m3800ومقاومت فشاری کمتراز۷مگاپاسکال است.

 

 

 

مسائل اجرایی دربتن سبکدانه سازه ای

بسیاری ازاصول اجرایی حاکم بربتن ریزی های معمولی

دربتن ریزی باسبکدانه سازه ای هستند

که کماکان ازاهمیت بالایی برخوردارند.

مسائل اجرایی دربتن سبکدانه سازه ای | دربتن های غیرسازه ای وسبکدانه بسیاری ازمواردهستند

که تمی توانند بااهمیت به حساب بیایند

به صورتی که عدم رعایت قوانینی که  به وزن مخصوص بتن ریخته شده  لطمه نزندبااهمیت به حساب نمی آید.

مسائل اجرایی دربتن سبکدانه سازه ای | یک سری اصول هستند
که دربتن ریزی هایی مانندبتن معمولی ازاهمیت بالایی برخورداراست که عبارتنداز:

اصل پیوستگی،اصل عدم جداشدگی،اصل عدم گیرش دربتن قبل ازریختن وتراکم،اصل عدم جداشدگی مواددربتن،

اصل رعایت دمای مناسب دربتن ریزی،اصل عدم آلودگی بتن به موادمضر،اصل رعایت پرداخت صحیح سطح بتن و…

استفاده ازموادمناسب بانسبت های صحیح:

به کاربردن موادومصالح مناسب طبق نقشه های مشخص درپروژه،رعایت مصرف سیمان تازه غیرفاسد

یکی ازارکان مهم میباشدکه طبق استاندارداست وازاهمیت بالایی برخورداراست.

مصالح سنگی مصرفی مانندسبکدانه هابهتراست درمعرض رطوبت کمتری باشند.

به عنوان مثال لیکاهای موجوددرایران می توانند تابیش از۳۰درصدآب را جذب خودکنند.

انتخاب اسلامپ های صحیح:

اسلامپ هم می تواندمانندبتن های معمول بااهمیت تلقی شود.

این اهمیت ازنظرجداشدگی،آب انداختن،رسیدن به تراکم موردنظر باتوجه

به ابعادقطعات،نحوه قرارگیری،وضعیت درهمی میلگردهاو…است.

چون که سنگدانه هاسبک هستند(به خصوص سبکدانه های درشت)احتمال جداشدگی

دربتن های شل افزایش می یابد.به همین دلیل استفاده ازاسلامپ هایی که بیش از۱۰سانتی متر هستند

اصلامناسب نیست مگراینکه بتن پرعیاری داشته باشیم.

اصل رعایت دمای مناسب:

درآیین نامه های بتن حداقل وحداکثردما مشخص شده است. رعایت دمای مناسب

دربتن های سبک سازه ای وپردوام به شدت حائزاهمیت است وازاین نظرتفاوتی بابتن معمولی ندارد.

حداقل دمای مجاز۵+ وحداقل دمای مرطوب۱۰+ درجه سانتی گراداست.درمقابل

حداکثردمای مجاز معمولابین۳۲-۳۰درجه سانتی گراد تاهنگام گیرش می باشد.

درهوای سردوگرم که بتن بادمای مناسب تولیدمی شود به هیچ وجه نبایددرحین اجرا

تاخیربه وجودآوردچراکه باتبادل گرمائی،دمای مطلوب آن ازبین می رود.

اصل همگنی یاعدم جداشدگی:

اصل جداشدگی و عوامل موثربرآن همانندبتن معمولی است،امابرای بتن سبکدانه

یک عامل دیگری به نام اختلاف درچگالی ذرات خمیرسیمان یاملات وجوددارد که میتواندباعث جداشدگی شود.

این عوامل جداشدگی می توانندبه صورت داخلی باشند صرفااستعدادجداشدگی

رابه وجودمی آورند ودرمقابل می توانندخارجی باشند که مربوط به مرحله اجراهستند واستعدادراشکوفامی گنند.

همچنین ازعوامل داخلی بالارفتن حداکثر اندازه سبکدانه می باشد که بهتراست

حداکثراندازه سبکدانه به۲۰میلی مترمحدودشود وتوصیه موکدمی گرددتاازحداکثراندازه۱۵-۱۲میلی متراستفاده شود.

اصل عدم آلودگی بتن به موادمضر:

درزمان حمل،ریختن وتراکم بتن نبایدموادمضری مانند ریزدانه های رسی،موادشیمیایی

که شامل چربی هاوموادقندی و…بابتن مخلوط گردد. همچنین مخلوط نمودن موادی

مانندگچ اصلاتوجیه مناسبی ندارد.به طورکلی دراین رابطه هیچ تفاوتی بین بتن معمولی وسبکدانه وجودندارد.

اصل عدم کارکردن بابتن درمرحله گیرش:

اگرعملیات بتن ریزی بابتنی که درمرحله گیرش است انجام گیرد

مقاومت ودوام آن به شدت کاهش می یابد ونفوذپذیری آن زیادمی شود.

بتن مانندملات گچ زنده است که اگرآن را به طورمرتب هم بزنیم وآن راورزدهیم تبدیل به ملات گچ مرده می شود

که بهشدت دوام ومقاومت ان راکاهش می دهد.

درهوای گرم  ویادربتن بادمای زیادگیرش زودتروبهترانجام می شود.

اصل پیوستگی وتداوم بتن ریزی:

اگربه هرعلت درهنگام بتن ریزی،لایه های زیرین قبل ازریختن وتراکم لایه هایی سطحی گیرش

خودراانجام داده باشنددرزسرد یاCold Jointبه وجودمی آید.دراین رابطه هم فرقی بین بتن معمولی

وسبکدانه هاوجودندارد.دراین امرمیتوان باتجهیزنمودن محیط کارگاه،بالابردن توان تولیدوحمل درریختن وتراکم بتن،

بالابردن زمان گیرش بتن،ایجاددرزهای اجرایی مناسب وکاهش سطح بتن ریزی

ویاکاهش ضخامت لایه هاامکان ایجاددرزسردرابه حداقل ممکن رساند.

 

بتن سبک

یکی ازمهم ترین مصالح وکاربردی ترین مصالح

درصنعت ساختمان سازی مدرن بتن سبک است

که دارای کاربردهای متنوعی است.

بتن سبک | درطبقه بندی بتن سبک میتوان به سه بخش تقسیم بندی انجام دادکه عبارتنداز:

الف:بتن سبک

ب:بتن اسفنجی

ج: بتن بدون ریزدانه

بتن سبک | ازمزایای کاربردآن درساختمان این است که وزن بارمرده ساختمان رابه شدت کاهش

داده و ودرفرایندساختمان سازی سرعت انجام کاررابالامی برد.

بتن سبک دارای مزایایی می باشدکه عبارت است از:

امتیازبالابرای انجام ساخت ساختمان باسرعت بالا

قابلیت انطباق باهرتوع نقشه ساختمانی

وزن کم

مقاومت زیاد

به صرفه بودن ازلحاظ هزینه

بااستفاده نمودن ازاین بتن درساختمان سازی میتوان مصارف تیرآهن راحذف کرده ویابه حداقل ممکن کاهش داد.

دراین بتن های سازه ای انرژی اولیه مصرفی آن ۱۰درصدآجرهم حجم خودش است.

بتن سبک یک نوع عایق حرارتی به حساب می آیدکه ازنظرایزولاسیون دربرابرحرارت وصداخواص ویژه ای دارد.

ازلحاظ هدف کاربردآن درصنعت ساختمان میتوان بتن سبک رابه سه بخش دسته بندی کرد.

که این دسته هاعبارتنداز:

۱-سازه ای

۲- مورداستفاده درواحد

۳- غیرسازه ای(عایق بندی وجداکننده)

مهم ترین کاربردهای این بتن درمراحل اول مبتنی برملاحظات اقتصادی است.

بتن اسفنجی:

بتن اسفنجی باایجادحفره ای بزرگ درداخل بتن باملات است که به وجودمی آید.این حفره هابایدبه وضوح ازحباب های فوق العاده ریزناشی ازحباب ریزقابل تشخیص باشند.این بتن ها بانام های دیگری چون بتن متخلخل وبتن کفی یاگازی شناخته می شوند.

بتن بدون ریزدانه:

باحذف کردن ریزدانه هاازمخلوط به نحوی که تعدادزیادیحفره های درونی  دربتن ایجادشود  دراین مواردمعمولا درشت دانه های معمولی هستندکه مورداستفاده قرارمی گیرند.این نوع بتن ها،بتن های بدون ریزدانه نامیده می شوند.

سبک دانه:اولین تقسیم بندی بین بتن هارامی توان بین سنگدانه های طبیعی ومصنوعی قائل گردید.گروه های اصلی درسنگدانه های سبک طبیعی عبارتنداز:دیاتومه سنگ پا،پوکه سنگ جوش های آتش فشانی وتوف به استثنای دیاتومه همه این مواردکه دارای منشاآتش فشانی هستند.

سنگ دانه های طبیعی:سنگ دانه های مصتوعی،رس،شیل واسلیت منبسط شده ورمیکولیت سرباره کوره ای وپس مانده های زغال سنگ همگی ازسنگ دانه های طبیعی هستند.

بتن هایی که ازسنگ دانه های سبک به دست می آیند عبارتنداز:

بتن سازه ای

بتن جداکننده

 

ویژگی مهم دانه های لیکا

وازه لیکاازعبارت Light Expanded Clay Aggregate

تشکیل شده است که به معنی فارسی

دانه رس منبسط شده تعریف می شود.

ویژگی مهم دانه های لیکا | لیکادارای یک سری ویژگی می باشدکه عبارت است از:

وزن کم:

وزن مخصوصی که دانه های لیکادارند بینkg/m3320تا۲۲۰ ووزن مخصوصی که بتن لیکادارد

درحالت متراکمkg/m3950 ودرخالت غیرمتراکمkg/m3700می باشد.

وزن کم دانه های لیکا به دلیل فضای خالی داخل دانه هاست که برحسب دانه بندی

بین۷۳تا۸۸درصدفضای کل آن رااشغال می کند.

عایق حرارتی:

براساس آزمایشاتی که مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن انجام داده است دانه های لیکادارای

ضریب هدایتی حرارتی۰٫۰۹-۰٫۰۰۱w/mcمی باشند.به دلیل تخلخل بالایی

که دردانه های لیکا وجوددارد

قابلیت رسانایی حرارتی ناچیزبه وجودمی آید. که این مقداررسانایی

حرارتی دردانه های بزرگترکاهش می یابد.

براساس نتایج این مرکز بتن سبک لیکا دارای ضریب

هدایت حرارتی w/mc0.17می باشد.

مصالح عایق باعث می شوندکه میزان مصرف سوخت والکتریسیته

وهزینه های جاری ساختمان به شدت کاهش پیداکند.

مقاوم دربرابرآتش:

برای دیوارهایی که باقطعات درصورتی که دارای موادآلی وسوختنی کمترازیک درصدوزنی

یاحجمی باشند بدون نیازبه آزمون درگروهA1 وتکنش دربرابرآتش قرارمی گیرند.

بلوک های لیکا درحدود۲الی۳ساعت مقاومت دربرابر آتش رادارند.

آسایش حرارتی:

به دلیل عایق سازی پوسته خارجی ساختمان ها میتوان باعث صرفه جویی

دردرمصارف انرژی وکوچک ترنمودن تاسیسات گرمایشی وسرمایشی شد

که عمل باعث تامین کردن آسایش حرارتی برای ساکنین می شود.

پایداری ومقاومت مکانیکی:

دربیشتر ساختمان هایی که امروزه ساخته می شود به دلیل

داشتن اسکلت فلزی یابتنی وظیفه بابری برعهده ساختمان قرارمیگیرد

واکثرادیوارهاغیرباربرهستند.علیرغم نداشتن وظیفه باربری وعملکردسازه ای

بایدحداقل مقاومت جهت پایداری درمقابل عواملی ازجمله:

قابلیت تحمل وزن دیوار:

قابلیت تحمل وزن یاباراستاتیکی قطعات نما،پلاستروسایرقطعات الحاقی مانندقفسه یاکابینت

قابلیت تحمل ایستایی دربرابرنیروهای پایداراستاتیکی وفعال دینامیکی باد

و…راداشته باشد.

بلوک های لیکابنابراستانداردملی به شماره۷۷۸۲درهرسانتی مترمربع دارای

حداقل۲۰کیلوگرم می باشند.بلوک های لیکادارایبیشترین مقاومت فشاری باتوجه

به سبکی وپایین بودن چگالی  می باشند.تضمین کننده مقاومت های

لازم برای یک دیوارغیرباربر،مقاومت فساری آن است.

مقاومت صوتی:

همانطورکه می دانیم صدا یک نوع موج مکانیکی طولی است که درگازها،مایعات

وجامدات ایجادمی شود. گستره بسامدی امواج صوتی برای انسان ها۲۰تا۲۰هزارهرتز

می باشد.اکثر صداهای آزاردهنده  ای که درساختمان هاوجوددارندمانندصدای موزیک،

صدای صحبت بین افراددرهوامنتقل می شوند.طبق استانداردملی مسکن ساختمان بااستفاده

ازبلوک های لیکامیتوان مقاومت صوتی دیوارهای یک ساختمان را افزایش داد.