هبلکس بلالی

ویژگی های بتن سبک

مقالات

ویژگی های بتن سبک

ویژگی های بتن سبک | یکی ازشرایطی

که باعث اقتصادی شدن ساختمان

ازلحاظ کم شدن هزینه درمصرف مصالح ساختمانی می شود

سبک وزن بودن بتن هاست.

ویژگی های بتن سبک | همچنین عاملی که باعث صرفه جویی ازلحاظ هزینه تاسیسات ساختمانی می شود پایین بودن ضریب انتقال حرارت می باشدکه این یک نمونه نیز ازویژگی های بتن سبک نیزمی شود. ویژگی های بتن سبک | سبکی وزن ساختمان باعث کم شدن ریسک ساختمان دربرابرامواج زلزله نیزمی شود. این ویژگی به دلیل نسبت مستقیم کمانش سازه ای دراثرارتعاشات دربارهای جانبی باوزن ساختمان است. ویژگی های بتن سبک | سبک بودن وزن بتن امکان ریزش ساختمان روبه حداقل رسانده ودرصورت ریزش نیزباعث کاهش شدیدتلفات می شود. به دلیل بزرگی وسبکی ابعادبتن ها هزینه اجرایی ساختمان3/1تا4/1کاهش می یابد. ویژگی های بتن سبک(بتن سبک هوادار) | دربتن های سبک هزینه مصرف مواداولیه درملات اتصال دهنده ردیف بلوک هاوملات پلاستراولیه ونهایی نیزکاهش می یابد. بتن های سبک دارای بافت متخلخل وتوپرهستندکه این ویژگی باعث می شودکه بتن سبک به راحتی برش داده شود. دربتن سبک به راحتی می توان میخ کوبید.مسیرسیم های برق رانیزدرآن تعبیه کرد وهمچنین عمل شیارزنی رادرآن اجراکرد. بتن سبک مقاومت زیادی دربرابرآتش ویخ زدگی دارد. بتن سبک عایق بسیارمناسبی دربرابرسرماوگرماوصوت است. بتن سبک دوستدارمحیط زیت است وهیچگونه ضرری ندارد. تمام مواردگفته شده بخشی ازمزایای بتن سبک می باشد. بتن سبک هم درزمان گذشته وهم درزمان فعلی درکشورمان تولیدمی شد ومی شود. نام های دیگریکه بتن سبک به آن هامعروفندعبارت است از:بتن سبک صنعتی(پوکه صنعتی؛معدنی) وبتن سبک گازی که هرکدام صرری برای محیط زیست دارند.به همین دلیل درکشورهای توسعه یافته ای مثل ایران این بتن هاجایگاه خودرابه بتن سبک هوادارداده اند.

خصوصیات فنی بتن هوادار:این بتن رادردوبخش

دانسیته ای می توان تولیدکرد.

الف:وزن مخصوص  برای قطعات باربرومسلح(بین1000تا1800کیلوگرم درهرمترمکعب) ب:ورن مخصوص برای ساخت بلوک های غیربابروهمچنین برای بلوک های تزئینی وپانل ها(بین400الی900کیلوگرم درهرمترمکعب) تمامی سطوح گفته شده دارای خصوصیات مشترکی می باشند که عبارتنداز: عایق رطوبت عایق حرارت عایق صوت مقاوم دربرابرنفوذآب کاهش باره مرده ساختمان و... بتن سبک هواداردارای مرایای فراوانیاست که این مزایاعبارت است از: حذف دستمزدهای بنایی(گچ وخاک وحداقل سفیدکاری) صرفه جویی درحمل مصالح حذف دستمزدهای اجرای نماکاری حذف هزینه های مربوط به ترانسپورت پرتی ساختمان به خارج ازکارگاه سبک سازی ساختمان(پی،سقف،دیوار) افزایش قابل توجه عمرساختمان          

برچسب :

اشتراک گذاری در :

آخرین نوشته ها

آیا نیاز به کمک دارید؟

کارشناسان من همواره اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشند