نحوه کاربرد مصالح مختلف درسبک سازی غیرسازه ای

نحوه کاربرد مصالح مختلف درسبک سازی غیرسازه ای | سبک سازی درقسمت های غیرسازه ای به معنای کاهش

وزن المان های جداگروپانل های نما،

سبک سازی درمصالح مصرفی دردیوارهای خارجی وداخلی،کاهش وزن کف وسقف

واستفاده ازمصالح سبک تردراین قسمت هامی باشد.

درساختمان متداول ایران وزن عناصرغیرسازه ای

ازوزن عناصرسازه ای بسیاربیشتراست.

نحوه کاربرد مصالح مختلف درسبک سازی غیرسازه ای | بنابراین برای سبک سازی توجه به اعضاء غیرسازه ای

یک ساختمان که معمولاقسمت بیشتری

ازوزن یک بناراتشکیل می دهند،مهم ترازبخش اعضاءسازه ای می باشد.

قسمت زیادی ازشهرهای ایران درمناطقی باخطروقوع زلزله بالاواقع شده اند.دراین مناطق،قسمت عمده نیروهای

طراحی یک ساختمان معمولی رانیروهای جانبی ناشی اززلزله تشکیل می دهند

که درصدزیادی ازمقاطع سازه رابه خوداختصاص می دهندویک حالت بحرانی

درمصالح وطراحی به حساب می آیند.

بنابراین یکی ازمواردمهم که درطراحی ساختمان هابایدموردتوجه قرارگیرند

سبک سازی“و”کاهش وزن ساختمان“است.

سبک سازی درجداگرهای داخلی ساختمان وتیغه ها:

نحوه کاربرد مصالح مختلف درسبک سازی غیرسازه ای | جداگرهای داخلی درساختمان جهت تقسیم بندی

فضاهاومجزاکردن کاربری ها وجلوگیری

ازانتقال حرارت وصوت بین فضاهای مختلف درمعماری به کاربرده می شوند.

به طورکلی جداگرهای داخلی وتیغه های ساختمان بایدوظیفه های خودراتامین نموده ودرای خصوصیات زیرباشد:

اقتصادی بودن

حفظ درجه حرارت موجوددرداخل واحدهای داخلی

مقاومت  کافی درمقابل نیروهای مختلف مانندزلزله وضربه

ایجادمقاومت دربرابرآتش

عایق بندی مناسب دربرابرصوت

دارای قابلیت تعویض وترمیم

راحتی وکاربری بالادرهنگام چینش

و…

سبک سازی درجداگرهای خارجی ساختمان:

این جداگرهایک سری ازعناصری هستند که پیرامون ساختمان رااحاطه کرده

وفضاهای خارج ازساختمان راتفکیک می کنند.

باتوجه به نوع ساختمان ونوع کاربری آن ها،المان آنهانیزمتفاوت است.

این جداگرهاهم بایددارای یک سری خصوصیات باشندکه این خصوصیات عبارتنداز:

محافظت ازساختمان ازعوامل جوی خارجی

حفظ درجه حرارت موجود درداخل ساختمان به طوری که اتلاف انرژی رادرآن هابه حداقل برساند.

اقتصادی بودن جداگرها

سرعت بالادرنصب وصرفه جویی دراستفاده ازمصالح

عایق مناسب دربرابرصوت

مقاومت دربرابرآتش

و…

فرآورده های بتنی:

بلوک هاوپانل های بتن سبک کفی:

بتن سبک کفی یامتخلخل به بتنی گفته میشودکه به واسطه موادافزودنی

(که معمولابه صورت پروتئین هیدرولیزشده وصمغ صابونی است)درآن مخلوط می شود.

درتمام حجم بتن حباب های هواتشکیل می شوند.بتن کفی دربسیاری ازمناطق

به نام هایYTONGیاHEBELEXتولیدوعرضه می شوند.این محصول مخلوطی

ازسیلیس،سیمان،آهک وپودرآلومینیوم می باشد که دردرجه حرارت۲۷۰درجه پخته وبه قطعاتی که درفرآیندساخت

ساختمان موردنیازاست تقسیم می شود.

وزن فضایی این مصالح بتنی بین۵۷۰تا۶۱۵کیلوگرم برمترمکعب است.

بلوک هاوپانل های بتن سبک گازی:

بتن گازی ازموادآهک،ماسه سیلیسی وسیمان تشکیل شده است.این ماده بتنی متخلخل سبک

بابخارتحت فشارپخته می شودوبه صورت بلوک وقطعات پیش ساخته  بزرگ برای سقف،کف ودیوارتهیه می شود.

راین محصول یک سری تغییردرفرمولاسیون ایجادشدکه درنهایتAACنام گرفت.

این مصالح رامی توان باابزارمعمولی برش داد.درآن میخ کوبید.مسیرسیم کشی هارادرآن تعبیه کرد.

همچنین این محصول عایق مناسبی دربرابرصوت وحرارت است ودرمقابل آتش وزلزله مقاومت دارد.

این مقاله بخشی ازکاربردهای مصالح درصنعت ساختمان سازی می باشد.

 

 

 

aac چیست

aac چیست aac چیست |Aac نوعی بتن متخلخل اتوکلاو شده است که ...

Learn more
.
بازگشت به صفحه قبل

دیگر مقالات مرتبط


عکس تلگرام

جهت عضویت در کانال تخصصی بلوک هبلکس و دریافت تخفیف بروی عضویت کلیک کنید

عضویت