مهندسی بتن وسیمان درباب آموزش

مهندسی بتن وسیمان درباب آموزش | آموزشی

مهندسی بتن وسیمان بایدبا

تکنولوژی روبه رشدهمگام وهمراه باشد

مهندسی بتن وسیمان درباب آموزش | ودراین آموزش

بایدازتجهیزات مدرن وبه روزبرای

فراگیری مهندسان آینده استفاده کرد.

مهندسی بتن وسیمان درباب آموزش | ازنگاهی دیگرازسوی کارفرمایان

خصوصی ودولتی بایدالزاماتی اعمال گردذ

تامصالح موردمصرف،استانداردباشد.به

تولیدکنندگان بتن وسیمان بایدآموخت

که می توانندبافروش کمتری ازبتن

باکیفیت مناسب وقابل قبول ازسودبیشتری

برخوردارشوند.همچنین کارفرماوپیمانکاران

پروژه های عمرانی بایدبدانندکه

آنچه مهم است نه هزینه یک مترمکعب بتن بلکه هزینه

یک مگاپاسکال باعمرمفیدیک سازه خواهدبود.

مهندسی بتن وسیمان درباب آموزش | اگرنگرشی به

محیط زیست داشتهباشیم میتوانیم

بگوییم که درسال های

آینده آموزشی مهندسی بتن به روش های مختلفی

قابل انجام است که این روش هاعبارتنداز:

۱-آموزش عمومی:

مهندسی بتن وسیمان درباب آموزش | کاربران وکارفرمایان

پروژه هایسازه های بتنی دربخش خصوصی

وعمومی قراردارند.بدین ترتیب بایدبه سطح

دانش عمومی بتن درکشوردرحدکارفرمایان

بخش دولتی وخصوصی افزایش بخشید

وآن راگسترش داد.به گونه ای که سطح انتظارازبتن

وعمرمفیدآن وحتی ازظاهریک سازه بتنی باید

تغییریابد،درحال حاضرسطوح

تمام شده بتنی که ناصاف وشن نماباشند

برای کاربران فعلی دورازانتظارنیست.

باامکاناتی که امروزه برای اجرای بسیارزیبای

سازه های بتنی فراهم است

بایدسطح توقع عمومی راارتقاداد.دراین

صورت است که درخواست مردم

وکارفرمایان علاوه برخواص مکانیکی ومقاومت

نیازهای معماری وزیبایی نیزخواهدبود.

۲-آموزش آکادمیک:

به منظورگسترش روش های جامع

واستانداردکارگاهی برای صنعت بتن

ابتدالازم است تحقیقات تکنولوژی بتن

به صورت جامع ویکپارچه درآید.تحقیقات

تکنولوژی بتن رانمی توان به صورت

جامع درآوردمگرآنکه دگرگونی عمده ای

دربرنامه های آموزشی دانشکده های مهندسی عمران

پدیدآید.لذادربرخوردجامع درتکنولوژی بتن لازم است

تحول ازدانشگاه ها سرچشمه بگیرد.

درحال حاضردردانشکده های عمران،

دانشجویان که مهندسین وفنآوران آینده

کشوربه شمارمی آیندبه منظورچیره شدن

برمسائل دوام بتن ومصرف انبوه

محصولات زائدصنایع برای حفظ منابع

طبیعی وجلوگیری ازآلودگی محیط زیست

آموزش لازم رانمی بینندوبه اندازه کافی

بامباحث سیمان وبتن که بخشی

ازدروس الزامثی مهندسی عمران

می باشندآشنایی پیدانمی کنند.

فعالیت برخی ازموسسات تحقیقاتی

باایجادهمکاری های بین رشته ای

منجربه ابداع روش هاوابزارهای جدیدی

درحوزه آموزش وپژوهش بتن گردیده،

که ازاین دست میتوان به کاربردفنآوری

پردازش تصاویروالگوریتم اتوماتای سلولی

دربررسی خواص بتن وسیمان اشاره کرد.

درواقع تحول جدیدی که درسال های

اخیردرزمینه تحقیقات بتن ودرمراکزآکادمیک

اتفاق افتاده است،استفاده

ازروش های آزمایشگاهی مجازی است

که به عنوان یک ابزارآموزشی

برای دستیابی به پارامترهای کلیدی

موثربرخواص بتن وهمچنین ابزاری

برای مطالعه اصلاحات لازم بررئی مدل های

موجودمورداستفاده قرارمیگیرد.

aac چیست

aac چیست aac چیست |Aac نوعی بتن متخلخل اتوکلاو شده است که ...

Learn more
.
بازگشت به صفحه قبل

دیگر مقالات مرتبط


عکس تلگرام

جهت عضویت در کانال تخصصی بلوک هبلکس و دریافت تخفیف بروی عضویت کلیک کنید

عضویت