مقالات

 • درباره لیکا درباره لیکا - درباره لیکا امروزه دانه های سبک خاک رس منبسط شده دربیش از۳۰کشورجهان بااسامی تجاری گوناگون تولیدودربازارصنعت ساختمان عرضه می شود. درباره لیکا | این دانه ها رادراروپاوآمریکاباعناوین مختلفی نظیرلایتگ،آگلایت،لیکاوآرژکس می شناسند. این دانه هابه طورمشابه درایران بانام لیکاتولیدوعرضه می شود. ویژگی های این دانه هاباعث شده است تادرطیف وسیعی ازکارهای عمرانی وصنعتی به کاربرده شود. […]
 • مزایای بتن سبک هبلکس چیست؟ مزایای بتن سبک هبلکس چیست؟ - مزایای بتن سبک هبلکس چیست؟ بلوک سبک بتنی هبلکس(Hebelex) نام تجاری است که برای بتن هواداراتوکلاوی AACبه کاربرده می شود مزایای بتن سبک هبلکس چیست؟ | که همان بتن سبک،بتن گازی سبک یامتخلخل می باشد. این نام را برای بتن هوادارتولیدشده دراروپاقرارداده اند. ساخت این محصول به روش اختلاط وپخت مواداولیه انجام می پذیرد. Axel […]
 • نحوه کاربرد مصالح مختلف درسبک سازی غیرسازه ای نحوه کاربرد مصالح مختلف درسبک سازی غیرسازه ای - نحوه کاربرد مصالح مختلف درسبک سازی غیرسازه ای نحوه کاربرد مصالح مختلف درسبک سازی غیرسازه ای | سبک سازی درقسمت های غیرسازه ای به معنای کاهش وزن المان های جداگروپانل های نما، سبک سازی درمصالح مصرفی دردیوارهای خارجی وداخلی،کاهش وزن کف وسقف واستفاده ازمصالح سبک تردراین قسمت هامی باشد. درساختمان متداول ایران وزن عناصرغیرسازه ای […]
 • آینده بتن آینده بتن - آینده بتن دردنیای امروزپراستفاده ترین ماده درجهان بعدازآب، بتن محسوب می شود. به دلیل استفاده ازویژگی های منحصربه فرداین ماده که عبارتنداز: آینده بتن | عمل آوری دردمای معمولی خزش کم قابلیت شکل گیری درقالب های پیچیده مقاومت حرارتی تادمای۶۰۰درجه سیلسیوس همسازبودن باانواع رشته وفیبرهای موجود قابلیت استفاده بانانوموادموجودمثل نانوسیلیکا ومشحصات غیرسمی بتن میتوان به […]
 • بتن بتن - بتن بتن ازپرکاربردترین مصالح ساختمانی است. بتن | ویژگی اصلی بتن ارزان بودن ودردسترس بودن مواداولیه آن است.نانوموادتوانسته اندخواص فیزیکی ومکانیکی موجوددرآن راافزایش دهند.نانوموادهادارای خصوصیات خاصی هستندکه می تواننددرسطوح بسیارریزدنیای آن راکاملادگرگون کنند. سابقه استفاده ازنانوموادبه چندسال اخیربازمی گردد. بتن ماده ای باساختارنانو،چندفازی وبااجزامختلف است.این ساختارفازهای نامنظم کریستالی که ازابعادمیکرومترتانانومترمی باشندرادربرمی گیرد. فازغیربلوری ونانوساختارکلسیم_سیلیکات_هیدرات((C-H-S باعث […]
 • ایجادمقاومت دربتن سبک باافزودن نانوذرات ایجادمقاومت دربتن سبک باافزودن نانوذرات - ایجادمقاومت دربتن سبک باافزودن نانوذرات به طورمعمول،بری توصیف نمودن ویژگی های بتن، یکی ازسه اجزای زیربررسی می شود: ایجادمقاومت دربتن سبک باافزودن نانوذرات | ۱-سنگدانه ها ۲-خمیرسیمان هیدراته ۳-محدوده گذربین سطحی ایجادمقاومت دربتن سبک باافزودن نانوذرات | محدوده گذربین سطحی درنقش ضعیف ترین ناحیه اتصال دربتن عمل می کندودارای مقاومت وسختی کمترینسبت به خمیرسیمان هیدراته […]
 • کاربردفناوری های نانودربتن های سبک کاربردفناوری های نانودربتن های سبک - کاربردفناوری های نانودربتن های سبک   کاربردفناوری های نانودربتن های سبک | بتن درمفاهیم بسیاروسیع به ماده یامحصولی که ازیک ماده چسبنده باخاصیت سیمانی شدن تشکیل شده اطلاق می شود. کاربردفناوری های نانودربتن های سبک | بتن هاازنظروزن های مخصوص به سه دسته تقسیم می شوند: کاربردفناوری های نانودربتن های سبک | دسته ۱:بتن های […]
 • ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده - ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده ویژگی ها والزامات بلوک های بتنی سبک هواداراتوکلاونشده | نیازگسترده روبه افزایش جامعه به مسکن وساختمان وضرورت استفاده ازروش هاومصالح جدید درجهت افزایش سرعت ساخت وکاهش هزینه های کلی اجرا،اعمال سبک سازی ساختمان، مقاوم نمودن ساختمان دربرابرحوادث احتمالی مانندزلزله و…بیش ازپیش مطرح کرده است. درهمین راستااستفاده ازبتن […]
 • مسائل اجرایی دربتن سبکدانه سازه ای مسائل اجرایی دربتن سبکدانه سازه ای - مسائل اجرایی دربتن سبکدانه سازه ای بسیاری ازاصول اجرایی حاکم بربتن ریزی های معمولی دربتن ریزی باسبکدانه سازه ای هستند که کماکان ازاهمیت بالایی برخوردارند. مسائل اجرایی دربتن سبکدانه سازه ای | دربتن های غیرسازه ای وسبکدانه بسیاری ازمواردهستند که تمی توانند بااهمیت به حساب بیایند به صورتی که عدم رعایت قوانینی که  به وزن […]
 • بتن سبک بتن سبک - بتن سبک یکی ازمهم ترین مصالح وکاربردی ترین مصالح درصنعت ساختمان سازی مدرن بتن سبک است که دارای کاربردهای متنوعی است. بتن سبک | درطبقه بندی بتن سبک میتوان به سه بخش تقسیم بندی انجام دادکه عبارتنداز: الف:بتن سبک ب:بتن اسفنجی ج: بتن بدون ریزدانه بتن سبک | ازمزایای کاربردآن درساختمان این است که وزن […]
 • ویژگی مهم دانه های لیکا - ویژگی مهم دانه های لیکا وازه لیکاازعبارت Light Expanded Clay Aggregate تشکیل شده است که به معنی فارسی دانه رس منبسط شده تعریف می شود. ویژگی مهم دانه های لیکا | لیکادارای یک سری ویژگی می باشدکه عبارت است از: وزن کم: وزن مخصوصی که دانه های لیکادارند بینkg/m3320تا۲۲۰ ووزن مخصوصی که بتن لیکادارد درحالت […]
 • نحوه تولید بلوک سبک - نحوه تولید بلوک سبک بلوک های سبک دردوحالت تولید می شوند: تولید درخط ثابت وتولیددرخط متحرک تولیددرخط ثابت: نحوه تولید بلوک سبک | دراین حالت جهت تولیدانواع بلوک های سبک ابتدابارگیری مواداولیه صورت می گیرد (به دوشکل وزنی وحجمی که قابل تنظیم است)پس ازوزن سنجی .حجم سنجی مواداولیه که شامل پوکه صنعتی لیکامی شود وماسه […]
 • ویژگی های بتن سبک ویژگی های بتن سبک - ویژگی های بتن سبک ویژگی های بتن سبک | یکی ازشرایطی که باعث اقتصادی شدن ساختمان ازلحاظ کم شدن هزینه درمصرف مصالح ساختمانی می شود سبک وزن بودن بتن هاست. ویژگی های بتن سبک | همچنین عاملی که باعث صرفه جویی ازلحاظ هزینه تاسیسات ساختمانی می شود پایین بودن ضریب انتقال حرارت می باشدکه این […]
 • فوم بتن چیست؟ فوم بن چیست؟ - فوم بتن چیست؟ مهندسین و معماران سازنده ساختمان در کل دنیا با استفاده از بتن سبک در قسمت های مختلف بنا با سبک نمودن وزن ساختمان به طور مستقیم ( به لحاظ سبکی ویژه این نوع بتن ) و صرفه جویی در مصرف انرژی بطور غیر مستقیم ( به لحاظ عایق بودن این نوع بتن […]
 • معرفی بتن های سبک معرفی بتن های سبک - معرفی بتن های سبک به طورکلی وبراساس یک تعریف عام وزن بتن های سبک کمتراز۱۸۴۰کیلوگرم است معرفی بتن های سبک | ولی درمقابل بتن های سنگین دارای وزنی بالای ۲۴۰۰کیلوگرم درهرمترمکعب رادارند. بتن های سبک متعارف هم دارای وزنی کمتراز۱۰۰۰کیلوگرم درهرمترمکعب هستند که ازوزن آب سبک ترهستندکه این امرباعث می شودکه این بتن های سبک […]
 • Clc چیست؟ Clc چیست؟ - Clc چیست؟ Clcمخفف عبارت Cellular Lightweight Concrete می باشد که به معنی بتن سبک وزن سلولی است. تاریخچه این بلوک هابه سال۱۹۲۰زمانی که بلوک اتوکلاوشده یاAACتولیدمی شدندبازمی گردد. Clc چیست؟ | بلوک های AACایده های بسیارخوبی برای تولید بلوک های سبک وزن ومقاوم داشتند.اماباگذشت زمان مشخص شدکه این بلوک ها درمقابله باجذب رطوبت محیط شکل […]
 • بلوکclc بلوکclc - بلوکclc بلوکclc | بلوک clcیابتن هوادار یک نوع بلوک متخلخل می باشد بلوک clc | که حاصل ترکیب بتن سبک سیمان،ماسه،پوکه معدنیفوم پروتئینه الیاف وآب می باشد.   بلوکclc | بلوک سی ال سی یابلوک بتنی سبک سلولار،یکی ازمصالح جدید ونوآورانه درصنعت ساختمان است که ازنظرفنی واجرایی مزایای بسیارزیادی به وجودآورده است. بلوکclc | ازجمله […]
 • بتن سبک ورامین بتن سبک ورامین - بتن سبک ورامین بتن سبک ورامین ماده ای است باترکیبات جدید وفوق العاده سبک ومقاوم که ترکیبات آن عبارت است ازسیلیس،پودرآلمینیوم،آهک،سیمان و … بتن سبک ورامین | درترکیبات بتن سبک ورامین ازماسه استفاده نمی شود. عدم استفاده ازماسه درترکیبات بتن باعث سبک شدن وهمگن شدن ساختاربتن می شود که موادتشکیل دهنده که ازیک خانواده می […]
 • انواع بلوک ساختمانی انواع بلوک ساختمانی -  انواع بلوک ساختمانی ازبلوک های ساختمانی به عنوان قالب های دائمی برای قالب بندی گونه های جان تیرTوهم چنین قالب زیرین بتن پوششی درجااستفاده می شود انواع بلوک ساختمانی | برای تامین صافی برای انجام نازک کاری ولبه های داخلی بلوک ها برای تقویت ایستایی آن قسمت زیرین بلوک تعبیه شده است. مقاومت بلوک های […]
 • تفاوت سفال ولیکا تفاوت سفال ولیکا - تفاوت سفال ولیکا: تفاوت سفال ولیکا |آجرهای سفالی گروهی ازمصالح هستند که به صورت صنعتی تولیدمی شوند. که جایگزین سنگ هم می شوند. تفاوت سفال ولیکا | اینگونه مصالح که اولین تولیدصنعتی وانبوه مصالح به دست بشربه شمارمی آیند، براساس نوع مواداولیه،چگونگی تولیدومحل مصرف به انواع مختلفی تقسیم می شود. آجرهای سفالی رسی که اولین […]

aac چیست

aac چیست aac چیست |Aac نوعی بتن متخلخل اتوکلاو شده است که ...

Learn more
.
بازگشت به صفحه قبل