هبلکس بلالی

معرفی بتن های سبک

مقالات

معرفی بتن های سبک

به طورکلی وبراساس یک تعریف عام وزن بتن های سبک کمتراز1840کیلوگرم است

معرفی بتن های سبک | ولی درمقابل بتن های سنگین دارای وزنی بالای 2400کیلوگرم درهرمترمکعب رادارند. بتن های سبک متعارف هم دارای وزنی کمتراز1000کیلوگرم درهرمترمکعب هستند که ازوزن آب سبک ترهستندکه این امرباعث می شودکه این بتن های سبک روی آب شناوربمانند. معرفی بتن های سبک | بتن های سبک که تولیدوکاربردآن هاازاوایل قرن20آغازشده درصنعت ساختمان سازی جایگاه بسیاربالایی دارد. بتن های سبک به دلیل استفاده ازموادمتخلخل ویابه واسطه ایجادتخلخل دربافت بتن تولیدمی گردند که ازاین بابت این بتن های سبک به سه دسته تقسیم می شوند.

بتن های دانه سبک:

دراین گروه ازبتن های سبک به دلیل داشتن تفاوت ازلحاظ طرح اختلاط بابتن های معمول احیانانیازبه افزودنی های خاصی درطرح اختلاط دارند.سیمان مورداستفاده درفرآیندتولیداین محصول به عنوان چسب آن عمل می کند.

بتن های متخلخل(هوادار):

درتولیداین بلوک هاازمواداولیه سبک استفاده نمی شود وتمام مواداولیه دارای وزن معمولی هستند. درفرآیندتولید یک عامل ایجادحباب هوا به مقدارناچیزی به مخلوطی ازموادایجادمی شود وتخلخل درحین فرآینددربافت جامدآن جامی گیرد. عامل تخلخل سازی که دراین بلوک هاوجودداردمی تواندبه صورت فیزیکی عمل کند به دلیل فیزیکی عمل کردن این عامل،گروه بتن های کفی یافوم بتن تشکیل می شوند. درحالت بعدی تخلخلی که ناشی ازیک عامل شیمیایی به وجودمی آید یک عامل حباب سازمانندپودرآلومینیوم دریک محیط دوغابی است. دربتن های متخلخل مواداولیه دراین گروه به صورت پودرمی شوند.سوالی که این موردپیش می آید این است که چرامواداولیه به شکل پودرتبدیل می شوند؟درجواب بایدگفت چون همه واکنش شیمیایی پودرآلومینیوم بایددرشرایط سوسپانسیون ودوغابی وصرفابعدازسفت شدن اولیه وبرش عمل آوری کیک ها درمحیط های ایزوله ای تحت عنوان اتوکلاوتحت فشارقرارگیرد که به همین دلیل نام اتوکلاورابه خودمی گیرد که به آن به صورت خلاصه بتن متخلخل اتوکلاومی گویند.

بتن های متخلخل اتوکلاوازلحاظ تکنولوژی ساخت نسبت به سایربتن هادرجایگاه بالاتری قراردارند.

بتن های سبک:

این بتن ها به دلیل که ریزدانه درمواداولیه آن به کاربرده نمی شوددارای محبوبیت بسیارکم درصنعت ساختمان هستند.چراکه باحذف ریزدانه هاازمواداولیه آن ها هرچندکه وزن آن ها بسیارکاهش می یابد مقاومت ان هم بسیارکاهش می یابد. بتن سبک دارای یک سری ویژگی هاهستندکه عبارت است از: به دلیل سبک وزن بودن آن ازلحاظ اقتصادی بسیارباارزش است. ضریب انتقال حرارت دراین بتن هابسیارپایین است که این امرباعث صرفه جویی درهزینه سیستم های تهویه(سرمایشی وگرمایشی)ساختمان می شود. به دلیل سبک وزن بودن این بتن هامقاومت ساختمان درزلزله بسیارافزایش می یابد.

برچسب :

اشتراک گذاری در :

آخرین نوشته ها

آیا نیاز به کمک دارید؟

کارشناسان من همواره اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشند