هبلکس بلالی

مشخصات پالت های بلوک هبلکس

مقالات
 

مشخصات پالت های بلوک هبلکس

 
وزن هر بلوک برحسب کیلوگرم تعداد هر متر مربع وزن هرمتر مربع برحسب کیلوگرم پوشش مترمربع بایک متر مکعب تعدادهرمترمکعب وزن هرمترمکعب بلوک
۶.۲۵۰ ۸.۳۳ ۵۲ ۱۰ ۸۳.۳۳ ۵۵۰ ۶۰*۲۰*۱۰
۹.۸۴۰ ۵.۵۵ ۵۴.۶۲ ۶.۶۶ ۵۵.۵۵ ۵۵۰ ۶۰*۲۰*۱۵
۱۳.۲۰۰ ۴.۱۶ ۵۴.۹۰ ۵ ۴۱.۶۶ ۵۵۰ ۶۰*۲۰*۲۰
۶.۲۵۰ ۶.۶۶ ۵۵ ۱۰ ۶۶.۶۶ ۵۵۰ ۶۰*۲۵*۱۰
۶.۲۵۰ ۶.۶۶ ۵۵ ۶.۶۶ ۸۳.۳۳ ۵۵۰ ۶۰*۲۵*۱۰
۶.۲۵۰ ۶.۶۶ ۵۵ ۵ ۸۳.۳۳ ۵۵۰ ۶۰*۲۵*۱۰

*به جز این سایز ها بنا به درخواست و نیاز مشتری سایز های دیگری نیز سفارش گرفته میشود* *تعداد بلوک ها درپالت وابسته به سایزشان متفاوت میباشد *

۲۴۰عدد ۶۰*۲۰*۱۰
۱۵۶عدد ۶۰*۲۰*۱۵
۱۲۰عدد ۶۰*۲۰*۲۰
*حجم بلوک در یک پالت ۲.۸۸مترمکعب است* *وزن هرپالت ۱.۵تن است* *هرتریلی۱۴پالت بارگیری میکند=۴۰.۳۲مترمکعب میباشد* *وزن مجموع پالت های تریلی ۲۶تن میباشد* *دانستنی (چگالی)بلوک سبک در هرمتر معکب ببین ۵۳۰تا۶۹۰کیلوگرم میباشد*  

برچسب :

اشتراک گذاری در :

آخرین نوشته ها

آیا نیاز به کمک دارید؟

کارشناسان من همواره اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشند