مزایای بتن سبک هبلکس چیست؟

بلوک سبک بتنی هبلکس(Hebelex)

نام تجاری است که برای بتن هواداراتوکلاوی

AACبه کاربرده می شود

مزایای بتن سبک هبلکس چیست؟ | که همان بتن سبک،بتن گازی سبک

یامتخلخل می باشد.

این نام را برای بتن هوادارتولیدشده دراروپاقرارداده اند.
ساخت این محصول به روش اختلاط وپخت مواداولیه انجام می پذیرد.
Axel Erikson Johan مهندس آرشیتکت سوئدی پس

ازآزمایشات متعدد به این نتیجه رسید

که اگرعمل آوری این مواد درحرارت وفشارزیادانجام شود

یک محصول بتنی متخلخل

به وجودخواهدآمدکه دارای مقاومت زیادی است

که به علت وجودحباب های

گازدرآن،یک عایق خوب ومناسب به حساب می آید.
درحدود۵۰سال قبل آلمانی هانیز ازاین تکنولوژی استفاده کرده

وAACراتحت نام های مختلف تجاری تولیدکرده اند.
پس ازآلمان درکشورانگلستان نیزخاکسترراجایگزین سیلیس کردند

که ازآن موقع به مدت زیادی است که ازAACدرصنعت

ساختمان سازی استفاده می کنند.

مواداولیه این بتن هواداراتوکلاوی عبارت است از:

ماسه سیلیس
آهک
سیمان
آب
که این ترکیبات قابل بازیافت وقابل استفاده مجدددرچرخه تولیداست.
این بتن دارای مزایای متعددی است که این مزایا عبارت است از:
سبکی وزن،عایقی مناسب دربرابرحرارت،عایقی مناسب دربرابربرودت،

عایق دربرابرصداهای آزاردهنده،مستحکم ومقاوم دربرابرزلزله،آتش سوزی و…
ازلحاظ مزایای اجرایی می توان گفت:
باتوجه به ابعادوسبکی وراحتی درنصب بلوک های هبلکس درهمه ضخامت ها،

سرعت اجرای هبلکس نسبت به سایرمصالح به۳برابربالغ می گردد.

ازلحاظ مزایای اقتصادی:

پروژه های ساختمانی بااستفاده ازبلوک هبلکس بادرنظرگرفتن سرعت بالادراجرا،

به دستمزدکمتری احتیاج وهمچنین استفاده ازهبلکس به دلیل مصرف ملات کمتر

ونیزکاهش بارهای وارده به سازه به دلیل وزن کم دیوارها

که موجب کاهش ابعادسازه می شود

،صرفه جویی قابل ملاحظه ای رادرهزینه مصالح مصرفی موجب می گردد.
دربلوک هبلکس به دلیل وجودتخلخل هایی ازحباب های ریز

وجوددارد شرایط مناسبی به منظورجلوگیری ازهدررفت انرژی به حساب می آید

وبه طورکلی می توان گفت که عایق هوشمندصوت وحرارت به حساب می آید.

درمقایسه هبلکس بامصالح سنتی می توان گفت که:

سرعت آجرچینی باهبلکس بسیارزیاداست.
بااستفاده ازبلوک هبلکس سرعت انجام امورات تاسیساتی بالامی رود.
ومهم ترازهمه این که ضایعات هبلکس به عنوان پوکه مورداستفاده قرارمی گیرد

ولی ضایعات مصالح سنتی مانندآجرعملااستفاده ای ندارد.