هبلکس بلالی

بلوک لیکا

مقالات

بلوک لیکا

بلوک لیکا همان دانه رس سبک منبسط شده می باشد

که ازواژهLight Expanded Aggregateگرفته شده است.

بلوک لیکا:این دانه هاازمنبسط شدن خاک رس درکوره های گردانی که باحرارت1200درجه سانتی گرادبه دست می آید.

شکل لیکاتقریباگردوسطح زبرناهمواررادارد.

بلوک لیکا:ازدلایلی که باعث میحوبیت بلوک لیکادرصنعت ساختمان سازی شده است عبارت است از: وزن کم هدایت حرارتی پایین افت صوت مناسب مقاوم بودن دربرابرآتش دوام وپایداری شیمیایی و... ازاین بلوک هاعلاوه برصنعت ساختمان درطرح های دیگری نظیرعمران،کشاورزی، محیط زیست،راهسازی استفاده می شود. این سبکدانه های طبیعی اززمان های قدیم موردتوجه بوده است. به طوریکه رومیان برای احداث معبدپانتئون استفاده می کردند. دراوایل قرن بیستم بودکه کاربردبتن سبکدانه واردمرحله جدی تری شد.به دلیل امکان فرآوری در تولید، این محصول دارای یک سری ویژگی منحصربه فردبوده که همین امرباعث شدکه محبوبت خاصی پیداکند. این محصول درکشورهایی مانندنروژ،سوئیس،سوئد،آلمان،ایران بانام لیکاشناخته می شود ودرکشورهایی مانندچک،اسلواکی،لهستان وروسیه بانامkeramziteشناخته می شود.

تاریخچه لیکادرایران:

لیکاازسال1352درایران شناخته شد.

بهره برداری ابتدایی ازکارخانه تولیدلیکاسال1357وتولیدانبوه آن به سال1360بازمی گردد. بلوک های سبک لیکاازمهم ترین فرآورده های لیکادرایران است. این بلوک ازمخلوط سبک دانه باسیمان وآب به دست می آید. ورن کم بلوک لیکاباعث می شود سهولت انجام کاربیشتروهزینه وزمان اجراکاهش یابد. به دلیل اینکه نیروی وارده اززلزله تاثیرمستقیمی بروزن سازه دارد استفاده ازبلوک لیکاباعث می شودکه وزن ساختمان طورقابل توجهی کاهش یابد. ورن دیوارچیده شده بااستفاده ازبلوک لیکا درمقایسه بادیواری که به وسیله آجرچیده شده 2.5برابرکمتراست. بلوک لیکابه دلیل داشتن ضریب هدایتی 0.09w/mkجزءگروه مصالح عایق حرارتی قرارگرفته است. رفتارمناسب بلوک لیکا باعث می شودکه حدود3-2ساعت دربرابرآتش مقاومت داشته باشد. مهاربندی بلوک لیکا:درموردنیروهایی که به صورت عمودبرصفحه دیوارواردمی شوند، لاین های مالت باعث عدم دررفتگی وجداشدگی بلوک ازسطح دیوارمی شود. این بلوک هاعایق حرارتی وصوتی هستند.   سایزبلوک های لیکا عبارتند از: دیواری توخالی ته پر باسایز20*17.5*49 دیواری توخالی هشت جداره باسایز20*25*49 دیواری توخالی چهارجداره باسایز20*14.5*49 تیغه ای توخالی ته پرباسایز20*10*49 تیغه ای توخالی ته پرسه جداره باسایز20*14.5*49 تیغه ای توخالی ته پرباسه سوراخ باسایز20*14.5*49 تیغه ای توپرباسایز20*8*49 بلوک لیکادرابعادآجرباسایز10*5*20 تیغه ای توپر(نیمه)باسایز20*19*24    

برچسب :

اشتراک گذاری در :

آخرین نوشته ها

آیا نیاز به کمک دارید؟

کارشناسان من همواره اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشند