هبلکس بلالی

بتن

مقالات

بتن

بتن ازپرکاربردترین مصالح ساختمانی است.

بتن | ویژگی اصلی بتن ارزان بودن ودردسترس بودن مواداولیه آن است.نانوموادتوانسته اندخواص فیزیکی ومکانیکی موجوددرآن راافزایش دهند.نانوموادهادارای خصوصیات خاصی هستندکه می تواننددرسطوح بسیارریزدنیای آن راکاملادگرگون کنند. سابقه استفاده ازنانوموادبه چندسال اخیربازمی گردد. بتن ماده ای باساختارنانو،چندفازی وبااجزامختلف است.این ساختارفازهای نامنظم کریستالی که ازابعادمیکرومترتانانومترمی باشندرادربرمی گیرد. فازغیربلوری ونانوساختارکلسیم_سیلیکات_هیدرات((C-H-S باعث ایجادچسبندگی می شود.

کاربردفناوری نانودربتن:

بتن | کاربردفناوری نانودربتن به طورکلی به دوهدف انجام می گیرد: 1-اندازه گیری وتوصیف ساختارموادپایه سیمانی درمقیاس نانوومیکرو برای درک بهتررفتاردرمقیاس بزرگ(ماکرو)وعملکردآن ازطریق استفاده ازتکنیک های پیشرفته توصیف ومدل سازی،مربوط به سطوح مولکولی یااتمی. 2-تکنیک های دست کاری ساختاردرمقیاس نانومتری به منظورایجادنسل جدیدومناسب کامپوزیت های سیمانی بارفتار ایده ال مکانیکی وحتی ایجادخواص جدیدی مانندمقاومت الکتریکی پایین،هوشمندبودن،خودترمیم کنندگی وخودتمیزشوندگی .

نانوذرات سیلیس:

یکی ازموادی که دردهه های اخیراستفاده ازآن دربین مهندسان ساختمانی موردتوجه قرارگرفته است میکروسیلیس است.به دلیل خصوصیات بالای پوزولانی،میکروسیلیس،اتفاده ازآن جهت بالابردن خواص مکانیکی وافزایش دوام آن درکشورهای پیشرفته درحال افزایش است. طبق تحقیقات اضافه کردن ذرات نانوذرات سیلیس دربتن ها باعث می شودافزایش مقاومت بیشترنسبت به میکروذرات سیلیس می شود. یکی ازدلایل مهم درجهت افزایش مقاومت فشاری آن به کمک نانوذرات سیلیس،نقش پرکنندگی این ذرات دربین منافذخمیرسیمان است. این ذرات نانوسیلیس به علت ریزدانگی بسیاربالاوچسبندگی سطحی،دربین ذرات ژلc-s-hقرارگرفته وفاصله های خالی آن راپرمی کندکه درنهایت موجب یکپارچگی وافزایش دوام آن می شود. جهت افزایش تراکم ذرات دربتن میتوان ازنانوذرات سیلیس استفاده کرد که این موردبه افزایش چگالی میکروونانوساختارهای تشکیل دهنده بتن ودرنهایت بهبودویژگی های مکانیکی می انجامد. وجودنانوذرات سیلیس درسیمان علاوه برنقش پرکنندگی منافذ باعث می شودکه ساختاربتن مستحکم شودوهمچنین باعث می شودکه واکنش های پوزولانی سریع تروفعال ترانجام گیرد.

مزایای استفاده ازنانوذرات سیلیس دربتن:

کاهش ترک های ناشی ازهیدراتاسیون سیمان افزایش مقاومت فشاری،کششی،خمشی کاهش تحرک یون های کلرودرنتیجه کاهش عمق نفوذکلربه ویژه درنواحی ساحلی دوام بهتروبیشتردرمقابل آسیب های ناشی ازسولفات هاوآب های اسیدی. باتوجه به توضیحات بالامیتوان گفت که هدف نهایی ازبررسی بتن درمقیاس نانو،یافتن نسلی جدیدازمصالح ساختمانی باعملکروخواص بالا وجدیدنسبت به خواص مصالح معمولی است.      

برچسب :

اشتراک گذاری در :

آخرین نوشته ها

آیا نیاز به کمک دارید؟

کارشناسان من همواره اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشند