هبلکس بلالی

آینده بتن

مقالات

آینده بتن

دردنیای امروزپراستفاده ترین ماده درجهان بعدازآب،

بتن محسوب می شود.

به دلیل استفاده ازویژگی های منحصربه فرداین ماده که عبارتنداز:

آینده بتن | عمل آوری دردمای معمولی خزش کم قابلیت شکل گیری درقالب های پیچیده مقاومت حرارتی تادمای600درجه سیلسیوس همسازبودن باانواع رشته وفیبرهای موجود قابلیت استفاده بانانوموادموجودمثل نانوسیلیکا ومشحصات غیرسمی بتن میتوان به صورت موثربرای ساختن ماده ای جدید با فوق العاده ترین قابلیت هابه کاررود.
برای مثال:
آینده بتن | بانانوسیمان های فرآوری شده،می توان پوسته هایی باضخامت چندمیکرون وبااشکال مختلف ماننداستوانه ایجادکردودراجزای الکترونیکیوسنسورهای حرارت بالابه کاربرد. همچنین می توان ازنانولوله های کربنی هم برای افزایش مقاومت بتن وهم برای شکل دهی مدارهای الکتریکی استفاده کرد. یکی ازکاربردهای مهم این مواددرپوشش بتن است. پوشش های پایه سیمانی موجود بایدضخیم باشند وبرای بهبودچسبندگی آن هانیاز به افزودن موادپلیمری است.نانوسیمان هایک الگوی جدیددراین حیطه ارائه خواهندکرد. می توان باموادوتکنیک های جدید،پوشش های نانومتری بامشخصه های خاص مانندمقاومت دربرابرسایش،مقاومت دربرابرحرارت وپوشش هاباخاصیت الکتریکی تولیدکرد. همچنین می توان پوشش هایی ساخت که حرارت کمتری تولیدکنندودرنتیجه باعث کاهش اصطکاک شوند. پوشش هامی توانندخودترمیم کننده وخودتمیزکننده باشند.سطوح بدون ترک یک آرزوی دورازدسترس نیست.

وضعیت بتن درایران:

آینده بتن | باتوجه به شرایط فعلی تنوع محصولات درتولیدانواع بتن سبک رابج شده است. این محصولات ازقابلیت های فنی بسیارخوبی برای گترش توسعه کمی وکیفی برخوردارند امابه دلایل گوناگون ازجمله محدودیت های فنی، وعدم ترویج کافی هنوز به صورت گسترده مورداستفاده عموم قرارنگرفته است. دراین راستاانسجام ووجودیک تشکل فراگیروکشوری جهت هم افزایی وهم نوایی برای رفع موانع موجودمیتواندحائزاهمیت بسیاربالایی باشد. این تشکل  باعنوان انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن سبک سلولی ایران اواخرسال1390تاسیس شد. زیرساخت های لازم دراین انجمن صنفی برای اهداف بلندتحقیقاتی وتجاری به وجودآمده است ویقیناحضورشرکت های بزرگ ومعتبرمی تواندخدمتی شایسته برای توسعه این صنعت درکشورباشد وباعث ارتقاتوان فنی واداری انجمن ولازمه کسب نتایج پربارشود. شرکت آسیاصنعت گنجینه یکی ازشرکت های معتبردرزمینه بتن سبک است که مفتخراست ضمن تولیدمحصولات باکیفیت ازقبیل بلوک هبلکس،چسب بلوک و...باقیمت مقرون به صرفه، خدمات پس ازفروش جهت رضایت بخشی به مشتریان عزیزارائه نماید.

برچسب :

اشتراک گذاری در :

آخرین نوشته ها

آیا نیاز به کمک دارید؟

کارشناسان من همواره اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان میباشند